Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Đồng Thị Loan, Khoa Môi trường, ĐHKHTN

Năm sinh: 1955

Nơi công tác: Khoa Môi trường

Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Dong Kim Loan, Cao The Ha, 1995. Materials of Phosphate Origin & Dental Zinc Phosphate Cement. The Proceeding of the first National Conference on Neo-Material, Hanoi 1995.
 2. Cao The Ha, Pham Hung Viet, Tran Hong Con, Dong Kim Loan, 1998. Self-Reduction, a combined method for treatment of pulp and paper mills wastewater - an alternative route for improvement of PPM effluents. Proceedings of the Water Environmental Federation Technical Conference and Exhibition, Session 22, Vol.2, pp 297 - 304, Singapore, March, 1998.
 3. Dong Kim Loan, 1998. The current situation of wastewater of the pulp and paper industry; some technical suggestions for treatment. Vietnam Association for Conservation of Nature and Environment - Environment. Research Works. Vol. 5, pp 41-66, Science and Technics Publishing House, Hanoi.
 4. Tran Hong Con, Dong Kim Loan, Chu Thi Thu Hien, 2000. Heavy metals in water environment - The analysis and assessment for Hanoi area. The Proceeding of the first National Conference on Analytical Sciences, Hanoi - Vietnam, Sep. 2000, pp 275-278.
 5. Tran Hong Con, Dong Kim Loan, et al, 2000. Investigation of heavy metals pollution in Hanoi groundwater. The Proceeding of the first National Conference on Analytical Sciences, pp 271-274, Hanoi - Vietnam.
 6. Dong Kim Loan et al, 2000. The primary data of arsenic distribution in the city atmosphere getting over investigation, Analysis of settling dust. Scientific Bulletin of Universities, Environment Sciences, ISSN. 0868.3034, pp 40-45, Hanoi - 2000.
 7. Dong Kim Loan et al, 2000. The effect of the city -traffic activities on the danger to pollute lead in the air around Nga Tu So, Hanoi city. The Proceeding of the second Scientific Conference, University of Science on Environmental Science, pp 70-74, Vietnam National University Publishing House, Hanoi, November 2000.
 8. Pham Ngoc Ho, Dong Kim Loan, Phan Anh Tuan, 2000. Some researched results of arsenic distribution in the air of urban areas. The Proceeding of International Workshop on As Pollution: Current situation, its impacts on public health and preventive solution, pp 14-20, Hanoi Dec. 2000.
 9. Tran Hong Con, Dong Kim Loan, et al, 2001. Investigation of oil polluted water treatment by denatured sawdust. The Collection of the Proceedings for 45th Anniversary of Chemical Faculty, Hanoi University 1956-2001, pp 130-133, Pub. House of National University,Hanoi, 2001
 10. Tran Hong Con, Dong Kim Loan, Pham Hai Thinh, 2002. Anti-stink treatment and preservation of cattles’ bones from slaughter-houses. The Proceeding of the third Conference, Section of Chemistry, pp 189 - 194, Vietnam National University Publishing House, Hanoi, December 2002.
 11. Dong Kim Loan, Mai Thai An, 2002. Investigation of environmental status of Phong Khe Trade Village and proposal of suitable wastewater treatment technology. The Proceeding of Scientific Conference, Hanoi University of Science, Section of Environmental Science, pp 97 - 85, Hanoi November 2002.
 12. Dong Kim Loan, Dang Thi Loan, 2002. Investigation of treatment possibility for hospitals’ wastewater by combination of coagulation and sow filtration. The Proceeding of Scientific Conference, Hanoi University of Science, Section of Environmental Science, pp 85 - 89, Hanoi November 2002.
 13. Lam Ngoc Thu, Vi Anh Tuan, Dong Kim Loan, 2002. Investigation of Ion-Association between Wolframate with Briliant Green in Water-Acetone medium by Extraction-Colorimetric Method and it’s application into analysis. The Proceeding of the third Conference, Hanoi University of Science, Section of Chemistry, pp 56 - 62, Vietnam National University Publishing House, Hanoi, December 2002.
 14. Pham Ngoc Ho, Tran Hong Con, Dong Kim Loan, 2003. Investigation and treatment of Hai Duong City’s cosed rubbish dump. The Proceeding of the Inter. Workshop: Technology of Municipal Solid Waste Treatment - Experiences and Challenges, Hanoi, March 2003.
 15. Tran Hong Con, Dong Kim Loan, Pham Thi Hai Thinh, 2003. Applying sequent batch reactor (SBR) method for treatment and preservation of cattle’s bones from slaughterhouses. The Proceeding of the Inter. Workshop: Technology of Municipal Solid Waste Treatment - Experiences and Challenges, Hanoi, March 2003.
 16. Lam Ngoc Thu, Vi Anh Tuan, Dong Kim Loan, 2005. Study on the complex formation with crystal violet and determination of tungstate by solvent extraction - spectrophotometry mothod. Journal of Chemistry, T- 43, No. 1, Hanoi 2005.
 17. K.L. Dong, J. Koller, J. Bindzar, N. Strnadova, B. Sloninova, 2005. Degradation of organic compounds by Fenton reaction. The Proceeding of the International Conference on Waste water treatment, Teplice, Czech Republic, May 2005.
 18. Phạm Ngọc Hồ, Trần Hồng Côn, Đồng Kim Loan và nnk. Quy hoạch môi trường khu vực Sặt, huyện Bình giang, tỉnh Hải dương. Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị môi trường toàn quốc năm 2005, Tr. 85-99. NXB Tin học và đời sống.
 19. Phạm Ngọc Hồ, Vũ Văn Mạnh, Phạm Thị Việt Anh, Đồng Kim Loan và nnk. Các đặc trưng thống kê theo thời gian của một số yếu tố môi trường không khí tại nội thành Hà nội. Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị môi trường toàn quốc năm 2005, Tr. 356-367. NXB Tin học và đời sống.
 20. Vũ Văn Mạnh, Phạm Ngọc Hồ, Đồng Kim Loan và Bùi Phương Thúy. Nghiên cứu xu thế biến động của ozôn đối lưu mặt đất tại Hà nội. Tuyển tập các bao cáo khoa học hội nghị môi trường toàn quốc năm 2005, Tr. 1234-1245. NXB Tin học và đời sống.
 21. Tran Hong Con, Dong Kim Loan, Phuong Thao, Nguyen Thị Thuy. Investigation of catalytic oxidation of black liquor from paper and pulp mill (PPM) in the present of MnO2 as an catalyst. New Trends in Technology towards Sustainable Development. Proceedings, Regional Symposium on Chemical Engineering, pp. 161-165, Science and technics publishing house, November 30th - December 2nd, 2005.
 22. Lâm Ngọc Thụ, Đồng Kim Loan, Trần Hồng Côn (2006), “Nghiên cứu tách trực tiếp vonfram khỏi molypden sử dụng kỹ thuật trao đổi cation trong môi tr­ường n­ước - axeton”, Tạp chí Hóa học, T. 44 (5), Tr. 610-615.

Sách đã xuất bản:

 1. Trịnh Thị Thanh, Đồng Kim Loan, Trần Yêm, 2004. Công nghệ môi trường. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý nước thải nhà máy giấy. Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, mã số TN-97-17,1997 -1998.
 2. Nghiên cứu công nghệ phù hợp cho việc xử lý nước thải bệnh viện cấp huyện. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. QT-02-26, 2002 - 2003.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   |