Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Vũ Văn Mạnh, Khoa Môi trường, ĐHKHTN

Năm sinh: 1974

Nơi công tác: Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Chuyên ngành: Quản lý môi trường

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Vu Van Manh, Duong Ngoc Bach, Do Manh Dung, 2004. Study on the status of air quality and determining the air monitoring network for Kontum province. Scientific research, Hanoi University of Science, code: TN-04-28.
 2. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 2004. Assessment of variation of ground level ozone in Hanoi urban area on summer in 2004, Scientific research, Vietnam National University, Hanoi, code: 730804.
 3. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 2004. Assessment of ground level ozone status in Hanoi City on summer in 2004. Proceedings of the Scientific Conference, Hanoi University of Science.
 4. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 2004. Study on the scientific background for mapping environmental states of Hanoi and creating the air quality maps. Scientific, technological and environmental project No. 01c - 09/04 - 2004 - 1, Hanoi MONRE.
 5. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 6/2003. Study on the using of modern statistical dispersion theory for forecasting total atmospheric ozone (TLO), ultraviolet radiation (UVB) and maximum exposing time to the sun. Scientific and Technical Hydro-Meteorological Journal, Hydro-Meteorological Service, Vietnam.
 6. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 5/2003. Study on the variation of tropospheric ozone in Hanoi. Scientific and Technical Hydro-Meteorological Journal, Hydro-Meteorological Service, Vietnam.
 7. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 4/2003. Study on the variable characteristics of atmospheric ozone in Northern of VietNam. Scientific and Technical Hydro-Meteorological Journal, Hydro-Meteorological Service, Vietnam.
 8. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 3/2003. Study on structural characteristics of ultraviolet radiation in Hanoi and Ho Chi Minh cities. Scientific and Technical Hydro-Meteorological Journal, Hydro-Meteorological Service, Vietnam.
 9. Maria Th. Schafmeister, Sebastian Kloss, Vu Van Manh, 12/2002. Hydrogeological conditions of Hoabinh province. Report on joint research program, Greifswald, Germany.
 10. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, et al., 2002-2003. Study the scientific basics for mapping special environmental state and its application for mapping Air and Water Environmental State in Hoabinh province. Scientific research, Vietnam National University, Hanoi.
 11. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, et al, 2001-2002. Study on the adjustment and parameterized the model for forecasting the transportation of air pollutants based on the data of auto-monitoring station of air quality in Hanoi. Scientific, technological and environmental project No. 01c - 09/05 - 2001 - 2, Hanoi DOSTE.
 12. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, et al, 2002-2003. Study on the determination of Environmental Monitoring Station Network for environmental management, environmental protection and sustainable development of Hoabinh Province. Scientific, technological and environmental project. Hoabinh.
 13. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 11/2002. Study on the variation of tropospheric ozone in Hanoi. Proceedings of the Scientific Conference, University of Science.
 14. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 2002. Study on some variable characteristics of ultra violet radiation UVR in Hanoi and Hochiminh cities. Proceedings of the Scientific Conference, University of Science.
 15. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, et al, 3/2002. Using Mathematical Model for determining the Environmental Monitoring Station Network of Kontum Province. Report on scientific, technological and environmental project. Kontum.
 16. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, et al, 3/2002. The participation of Communities in Environment Impact Assessment. Report on scientific, technological and environmental project. Hanoi.
 17. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh et al, 12/2001. Study on and Evaluate the Environmental Impacts of Hoabinh Lake to the down stream areas of Hoabinh province, suggest the appropriate measures and the technology to slow down and reverse the situation for Environmental Protection and Sustainable Development. Summary Report on scientific, technological and environmental project, Hoabinh.
 18. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 11/2001. Study on the variable characteristics of atmospheric ozone in Hanoi and Hochiminh cities. Proceedings of General seminar on Environment and Technology, Osaka University, Japan .
 19. Nguyen Dinh Hoe, Vu Van Manh et al., 11/2000. Environmental Management guide book. Guide book, Ninhthuan DOSTE.
 20. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh et al, 2000. Environmental Auditing of Uong Thuong and Dong Vong Coal Mining Project. Summary Report on scientific, technological and environmental project, Uong Thuong.
 21. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 2000. Forecast the noise pollution from transportation and study on the effective of the tree band in reduction of noise pollution. Proceedings of the Second Scientific Conference, University of Science on Environmental Science, p.82.
 22. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, Pham Thi Viet Anh, 2000. Evaluation and Prediction of possible air pollution from transportation by mathematical models. Proceedings of the Second Scientific Conference, University of Science on Environmental Science, p.53.
 23. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 2000. Some variable characteristics of atmospheric ozone in Hanoi and Hochiminh cities. Scientific Bulletin of Universities, Environmental Sciences, ISSN. 0868.3034,
 24. Doan Tuyet Nga, Vu Van Manh, 2000. Dykes of Vietnam in the next decades. Scientific, Technological and Environmental bulletin of Ninh Thuan DOSTE.
 25. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, 8/2000. Ozone in troposphere. Scientific and Technical Hydro-Meteorological Journal, Hydro-Meteorological Service, Vietnam.
 26. Nguyen Nguyen Cuong, Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, et al., 1999. Research and assessment on the environment of Quang Ninh Province for Environmental Protection strategies and Sustainable Development. Summary Report on scientific, technological and environmental project, Quang Ninh.
 27. Nguyen Nguyen Cuong, Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh, et al, 1999. Report on Environmental Baseline Survey and Forecasts the Impacts for the Vietnam National Highway No.10 Improvement Project. National Highway No.10 Improvement Project, Center for Natural Resources Survey and Technological Development, No.18 Project Management Unit (PMU 18), Ministry of Transport.
 28. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh et al., 1999, Study on the air quality of the Environmental Impacts Assessment report, Baichay bridge project. Summary Report on scientific, technological and environmental project, Hanoi.
 29. Pham Ngoc Ho, Vu Van Manh et al., 1998. Study on the method for determining parameters of turbulent diffusion in models of calculation of dispersion and prediction of air pollutants from industrial emission sources under tropical climatic condition influenced of monsoon in Vietnam. Summary Report on scientific, technological and environmental project. No: 152/98/Mtg, Hanoi.

Sách đã xuất bản:

 1. Nguyễn Đình Hoè, Vũ Văn Mạnh và nnk, 11/2000. “Sổ tay hướng dẫn quản lý môi trường”. Sở KHCN&MT Ninh Thuận.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí tỉnh Kontum. Cấp Đại học Khoa

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   |