Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GS.TSKH.NGND Nguyễn Văn Mậu, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Ban giám hiệu ĐHKHTN

Năm sinh: 1949

Nơi công tác: Khoa Toán - Cơ - Tin học, Ban giám hiệu

Chuyên ngành: Giải tích

Chức vụ: Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, Chủ tịch Hội Toán học Hà Nội.

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế :

 1. Nguyễn Văn Mậu, 1979. Về một lớp toán tử tuyến tính với đối hợp tổng quát trong không gian Banach. Tạp chí khoa học, ĐHTHHN, No 7, 1979.
 2. Nguyễn Văn Mậu, 1979. Về tiêu chuẩn Noether đối với một lớp định thức toán tử tích phân kỳ dị. Tạp chí khoa học, ĐHTHHN, No 9, 1979.
 3. Nguyễn Văn Mậu, 1982. Điều kiện thác triển giải tích của tích phân Cauchy và áp dụng. Tạp chí Toán học (Vietnam Journal of Math.), 10, 2 (1982), 10 - 16.
 4. Nguyễn Văn Mậu, 1982. Phương trình tích phân kỳ dị với nhân phân hình trong miền phức. Tạp chí Toán học (Vietnam Journal of Math.) 10, 4 (1982), 6 - 12.
 5. Nguyen Van Mau, 1983. On Notherian properties of linear operators in Banach spaces. Differ. Uravnenia., 19 (1983), 1972 - 1977 (Russian).
 6. Nguyen Van Mau, 1983. Characterization of commutators with algebraic operators. Demonstratio Math., XVI, 2 (1983), 843 - 856.
 7. Nguyen Van Mau, 1983. Characterization of polynomials in algebraic operators with constant coefficients. Demonstratio Math., XVI, 2 (1983), 375 - 405.
 8. Nguyen Van Mau, 1984. Regularization of polynomials in algebrain and almost algebraic operators. Demonstratio Math., XVII, 2 (1984), 15 - 75.
 9. Nguyễn Văn Mậu, 1984. Biểu diễn nghiệm của một vài lớp phương trình toán tử và áp dụng. Thông báo khoa học 1983, ĐHTHHN (1984).
 10. Nguyễn Văn Mậu, 1984. Về một đẳng thức ma trận toán tử và áp dụng. Tạp chí Toán học(Vietnam Journal of Math.), XII, 1 (1984).
 11. Nguyen Van Mau, 1984. On regularization of singular integral operators with Carleman shift. Differ. Uravnenia., 20 (1984) 885 - 886 (Russian).
 12. Nguyen Van Mau, 1985. On solvability in a closed form of singular integral equations. Annales Polon. Math., 45 (1985), 192 - 202 (Russian).
 13. Nguyễn Văn Mậu, 1985. Bài toán thác triển nghiệm đối với phương trình tích phân hàm Volterra Cauchy. Tạp chí Toán học (Vietnam Journal of Math.). XIII, 2 (1985), 23 - 28.
 14. Nguyễn Văn Mậu, 1985. Tính chất đại số của toán tử tích phân kì dị Cauchy suy rộng và ứng dụng để giải các phương trình tích phân tương ứng. Tạp chí Khoa học ĐHTHHN, 2 (1985).
 15. Nguyễn Văn Mậu, 1985. Về nghiệm của một lớp phương trình tích phân hàm Volterra - Carleman. Tạp chí Toán học (Vietnam Journal of Math.), XIII, 3 (1985), 7 - 11.
 16. Nguyen Van Mau, 1986. On periodic solutions of a class of functional - differential equations with transfornmed argument and periodic coefficients. Acta Math. Vietnamica, 11 (1986), 92 - 104 (Russian).
 17. Nguyễn Văn Mậu, 1986. Về công thức nghịch đảo của toán tử tích phân kỳ dị Cauchy suy rộng với nhân giải tích. Vietnam Journal of Math XVI, 1 (1986), 16 - 22.
 18. Nguyen Van Mau, 1986. On algebrain properties of differential and singular integral operators with shift. Differ. Uravnenia 22 (1986), 1799 - 1805 (Russian).
 19. Nguyen Van Mau, 1988. On a class of singgular integral operators with rotation. Dokl. AN BSSR, 32 (1988), 296 - 299 (Russian).
 20. Nguyen Van Mau, 1989. On solvability in a closed form of a class of singular integral equations with regular part. Differ. Uravnenia 25 (1989), 307 - 311 (Russian).
 21. Nguyen Van Mau, 1989. On solvability in a closed form of a class of singular integral equations with analytic kernel and reflection. Izvestia Uczebn. Wyssh. Zaved. 5 (1989), 34 - 36 (Russian).
 22. Nguyen Van Mau, 1989. Arithmetical operations on algebraic elements. Demonstratio math., XXII (1989), 1109 - 1119.
 23. Nguyen Van Mau, 1989. Remarks on initial value problem for equations with right invertible operators, IM PAN No 451, Warszawa 1989.
 24. Nguyen Van Mau, 1989. Boundary and mixed boundary value problems for equations with right invertible operators. IM PAN No 465, Warszawa 1989.
 25. Nguyen Van Mau, 1990. Interpolation problems induced by right and left invertible opertors and its applications to singular integral equations. Demonstratio Math., XXIII (1990), 191 - 212.
 26. Nguyen Van Mau, 1990. On ill - determinned equations in right and left invertible operators of order one in noncommutative case. Math. Nachrishten, 147 (1990), 95 - 105.
 27. Nguyen Van Mau, 1990. Characterization of Volterra right inverses. Opucsula Math., Z6, 1335 (1990), 193 - 209.
 28. Nguyen Van Mau, 1991. On solutions of system of singular integral equations with commutative coefficients to be Volterra operators. Comment. Math. Prace Mat., XXX, (1991), 393 - 403.
 29. Nguyen Van Mau, 1990. On solutions of system of singular integral equations with analytic kernals and reflection. Annles Polon. Math., 52 (1990), 103 - 108.
 30. Nguyen Van Mau, 1991. Characterization of polynomials in algebraic elements with commutative coefficients and its applications. Acta Univ. Lodziensis, 4 (1991), 393 - 403.
 31. Nguyen Van Mau, 1992. Properties of generalized almost inverses. Demonstratio math., XXV, (1992), 494 - 511.
 32. Nguyen Van Mau, 1992. Boundary value problems and controllability of linear systems with right invertible operators, daw, Dissertationes Math., Warszawa, 1992, 172 pp.
 33. Nguyen Van Mau, 1993. On a general classical interpolation problems. Journal of Science. HU. (1993), 2 - 6.
 34. Nguyễn Văn Mậu, 1994. Tiêu chuẩn Voltterra đối với nghịch đảo phải của một lớp toán tử trong không gian rời rạc. Vietnam Journal of Math, 7 (1994), 1 - 5 (với Nguyễn Vũ Lương).
 35. Nguyễn Văn Mậu, 1994. Tiêu chuẩn Voltterra đối với nghịch đảo phải của một lớp toán tử trong không gian rời rạc. Tạp chí Khoa học, 7 (1994), 1 - 5.
 36. Nguyen Van Mau, 1995. Characterizations of polynomials in right invertible operators, Demonstratio Math., 25, 4 (1995).
 37. Nguyen Van Mau, Pham Quang Hung, 1995. Generalized C (R) property and interpolation problems induced by right invertible operators, Demonstratio Math., 28, 4, (1995), 975 - 984.
 38. Nguyen Van Mau, Nguyen Vu Luong, 1990. Volterra right inverses of linear operators in sequence spaces. Univ. Amsterdam Report No4, 1995.
 39. Nguyen Van Mau, Nguyen Canh Luong, 1995. On invertibility of linear subspaces generated Cliford algebra. Univ. Amsterdam Report, No3, 1995.
 40. Nguyen Van Mau, Nguyen Minh Tuan, 1995. Algebraic properties of generalized right invertible operators. Univ. Amsterdam Report, No3, 1995.
 41. Nguyen Van Mau, Nguyen Vu Luong, 1996. Volterra right inverses for weighted difference operators in linear spaces. Acta Math. Vietnamica, 21 (1996), 125 - 134.
 42. Nguyen Van Mau, Pham Quang Hung, 1996. On the boundary value problems for equations with right invertible operators. Vietnam Journal of Math., 24 (1996), 167 - 181.
 43. Nguyen Van Mau, Nguyen Minh Tuan, 1996. Characterizations of polynomials in right invertible operators. Demonstratio Math., XIX, 2 (1996), 358 - 362.
 44. Nguyen Van Mau, Nguyen Minh Tuan, 1996. On solution of integral equations with analytic kernals and rotations. Annales Polonici Mathematici, LXIII, 3 (1996).
 45. Nguyen Van Mau, 1996. On solutions of integral equations with analytic kernals and rotations. Annales Polon. Math. vol LXIII, No3, 1996.
 46. Nguyen Van Mau, Nguyen Minh Tuan, 1997. Algebraic properties of generalized right invertible operators. Demonstratio Math., XXX, 3 (1997).
 47. Nguyen Van Mau, Nguyen Canh Luong, 1997. On invertibility of linear subspace generating Cliford algebra. Vietnam Journal of Math., 2(1997), No2, 133 - 140.
 48. Nguyen Van Mau, Nguyen Tan Hoa, 2000. The Noether properties of linear operators induced by algebraic elements. Acta Math. Vietnamica, vol 25, No3, 367 - 382, 2000.
 49. Nguyen Van Mau, Nguyen Tan Hoa, 2001. Chracterization and generalized characterization of singular integral equations. Journal of Science, VNU, 2001.
 50. Nguyen Van Mau, Pham Thi Bach Ngoc, 2001. Linear Equations with generalized right invertible operators. Acta Math. Vietnamica, vol 26, 2001, 125 - 135, 2001.
 51. Nguyen Van Mau, Pham Thi Bach Ngoc, 2001. On the interpolation formulae induced by generalized right invertible operators. Demonstratio Math., vol XXXIV, No3, 2001, 659 - 670.
 52. Nguyen Van Mau, Nguyen Tan Hoa, 2003. On solvability of a boundary value problems for singular integral Equations. The Southeast Asian Bull. Math. , vol 26, 239 - 248 2002 (with ).
 53. Nguyen Van Mau, Nguyen Minh Tuan, 2003. On solvability in a closed form of a class of singular integral equations. Vietnam Journal of Math., vol 31, No1, 1 - 9, 2003.

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Nguyen Van Mau, Pham Thi Bach Ngoc, Nguyen Minh Tuan, 2000. Algebraic chracterizations of generalized right invertible operators of degree k. Abdus Salam IC/200/156. 1-19, 2000.
 2. Nguyen Van Mau, Nguyen Minh Tuan. On the solvability in a closed form of a class of singular integral equations. IXth International Conference on Finite and Infinite dimentional complex analysis and applications, Hanoi 2001.
 3. Nguyễn Văn Mậu, Phạm Thị Bạch Ngọc, 2002. Toán tử khả nghịch phải suy rộng và bài toán giá trị ban đầu tương ứng. Hội nghị toán học toàn quốc, Huế 2002.
 4. Nguyen Van Mau, Nguyen Minh Tuan. On the regularization and solvability of singular integral equations. Héi nghÞ to¸n häc toµn quèc, HuÕ 2002.
 5. Nguyen Van Mau, Nguyen Tan Hoa, 2004. On boundary value problems for a class of singular integral equations, in Proceding: Mathematics in Enviromental studies, The 2nd seminar on enviromental science and technology issues related to urban and coastal zones devolopment, Halong 2004, 28-38.
 6. Nguyen Van Mau, P.T.B. Ngoc, 2004. Linear equations and initial problems with genaralized right invertible operators, in Proceding: Mathematics in Enviromental studies, The 2nd seminar on enviromental science and technology issues related to urban and coastal zones devolopment, Halong 2004, 39-49.
 7. L. H. Chuan, Nguyen Van Mau, Nguyen Minh Tuan, 2004. On a class of singular integral equations with the linear fractional Carleman shift and the degenerate kernel. in Proceding ICAM Hanoi 2004.
 8. N.V. Mau, 2004. Solvability in a closed form of singular integral equations with a regular part. in Proceding ICAM Hanoi 2004.
 9. Nguyen Van Mau, N.M. Tuan, 2004. Solvability of singular integral equations with the linear fractional shift and the degenerate kernel, in Proceding HNKH ĐHKHTN, 11-2004.
 10. N.V. Mau, 2004. Solvability in a closed form of initial and boundary value problems of singular integral equations with a regular part. in Proceding HNKH ĐHKHTN, 11-2004.

Sách đã xuất bản:

Sách chuyên khảo

 1. Nguyen Van Mau, 1989. Generalized algebraic element and linear singular integral equations with transformed argument. WPW, Warszawa, 1992, 170 pp.
 2. Nguyen Van Mau, 1992. Boundary value problems and controllability of linear systems with right invertible operators, Dissertationes Math., Warszawa, 1992, 172 pp.
 3. Nguyen Van Mau, 2005. Algebraic Elements and Boundary Value Problems in Linear Spaces. NXB ĐHQGHN 2005, 427pp.
 4. Nguyễn Văn Mậu, 2006. Lý thuyết toán tử và phương trình tích phân kỳ dị, NXB ĐHQGHN 2006, 410pp.
Sách giáo trình
 1. Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thuỷ Thanh, Đặng Huy Ruận, 2000. Phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, NXB ĐHQGHN, 2000.
 2. Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thuỷ Thanh, Nguyễn Minh Tuấn, Đặng Huy Ruận, 2001. Đại số tuyến tính và hình vi phân NXB ĐHQGHN, 2001.
 3. Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thuỷ Thanh, Đặng Huy Ruận, 2001. Lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân, NXB ĐHQGHN, 2001.
 4. Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thuỷ Thanh, Đặng Huy Ruận, 2002. Phép tính vi phân và tích phân hàm nhiều biến, NXB ĐHQGHN, 2002.
 5. Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thuỷ Thanh, 2002. Giới hạn của dãy số và hàm số. NXBGD, 2002.

Sách Chuyên Toán

 1. Nguyễn Văn Mậu (đồng tác giả), 1984. Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp (3 tập: 1, 2, 3). NXBGD, Hà nội, 1984.
 2. Nguyễn Văn Mậu, 1994. Phương pháp giải phương trình và bất phương trình. NXBGD, Hà nội, 1994.
 3. Nguyễn Văn Mậu, 1997. Phương trình hàm. NXBGD, Hà nội 1997.
 4. Nguyễn Văn Mậu, 2003. Một số bài toán chọn lọc về dãy số. NXBGD - 2003.
 5. Nguyễn Văn Mậu, 2003. Đa thức đại số và phân thức hữu tỷ. NXBGD - 2003.
 6. Nguyễn Văn Mậu, 2004. Một số vấn đề chọn lọc về phép tính tích phân. NXBGD - 2004.
 7. Nguyễn Văn Mậu, Phạm Thị Bạch Ngọc, 2004. Một số bài toán chọn lọc về lượng giác. NXBGD - 2004.
 8. Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Văn Mậu, 2006. Bất đẳng thức, Định lý và áp dụng, NXBGD - 2006.

Sách tham khảo

 1. Nguyễn Văn Mậu (chủ biên), L.N.Lăng, P.T.Long, N.M.Tuấn 2006. Các đề thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc, NXBGD, 2005.
 2. Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Vũ Lương, Nguyễn Văn Xoa, 2006. Tuyển tập đề thi tuyển sinh THPT Chuyên môn Toán, NXBGD, 2006.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Phương pháp Giải tích - Đại số trong phương trình vi - tích phân - hàm (Methods of Algebraic Analysis in functional Integral - Differential Equations). Mã số 120401, 2001 - 2003.
 2. Lý thuyết và phương pháp Giải tích Đại số trong phương trình vi - tích phân - hàm (Theory and Methods of Algebraic Analysis in functional Integral - Differential Equations). Mã số 12 04 04, 2003 - 2005.
 3. Phương pháp Giải tích Đại số trong phương trình vi - tích phân - hàm kỳ dị (Methods of Algebraic Analysis in singular functional Integral - Differential Equations). Mã số 1 0403 06, 2006 - 2008.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   |