Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ, Khoa Môi trường, ĐHKHTN

Năm sinh: 1950

Nơi công tác: Phòng Khoa học - Công nghệ, Khoa Môi trường,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Chuyên ngành: Khí tượng, Môi trường

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Hoàng Xuân Cơ, Phạm Thị Việt Anh, 1999. Áp dụng phương pháp tần suất vượt chuẩn để xác định mức độ ô nhiễm không khí do các nguồn công nghiệp gây ra. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập XV, No 4, tr. 6 - 9.
 2. Hoang Xuan Co et all, 2000. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Airborn Particulate Matter at a Location 40km North of Bangkok, Thailand, Atmospheric Environment 34, 4557 - 4563.
 3. Hoàng Xuân Cơ và nnk, 2000. Khả năng áp dụng mô hình lan truyền chất ô nhiễm không khí trong đánh giá tác động môi trường, quy hoạch môi trường ở các khu công nghiệp Hà Nội. Thông báo Khoa học của các trường Đại học, tr. 21 - 28.
 4. Hoàng Xuân Cơ, 2000. Cơ sở khoa học xác định các chỉ số đánh giá chất lượng không khí. Thông báo khoa học của các trường Đại học, tr. 33 - 36.
 5. Hoàng Xuân Cơ và nnk, 2003. Bước đầu đánh giá khả năng ô nhiễm bụi qua số liệu thu được tại trạm tự động quan trắc môi trường không khí Láng - Hà Nội. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn số 12 (516), tr 8 - 12.
 6. Hoàng Xuân Cơ và nnk, 2004. Nghiên cứu mức độ ô nhiễm bụi PM10 và thành phần nguyên tố của nó trong mùa khô tại Hà Nội. Tạp chí Hoá học & Ứng dụng số 8 (32), tr. 27 - 31.
 7. Hoang Xuan Co et all, 2004. Emission of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Associated with Particulate Matter from a Coal-Fired Power Plant in Vietnam. Tạp chí Hoá học & Ứng dụng số 9 (33), tr. 36 - 40.
 8. Hoang Xuan Co et all, 2004. Emission of Aromatic Hydrocarbons Associated and Particulate Matter from Domestic Cooking Using Coal. Tạp chí Hoá học & Ứng dụng số 11 (35), tr. 31 - 34.
 9. Hoàng Xuân Cơ và nnk, 2005. Đánh giá ô nhiễm bụi qua số liệu hai năm tại trạm tự động quan trắc môi trường không khí Láng - Hà Nội. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 3 (17), tr. 47 - 49, 52.
 10. Hoang Xuan Co et all, 2005. Emission of Aromatic Hydrocarbons Associated and Particulate Matter from Domestic Cooking Using Sawdust. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 43 số 1, tr. 108 - 113.
 11. Hoang Xuan Co et all, 2006. Particulate air pollution in six Asian cities: Spatial and temporal distributions, and associated sources Atmospheric Environment 40 (2006) 3367-3380.

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị Quốc gia, Quốc tế:

 1. Hoang Xuan Co, 1993. Socio-Economic Development and Green House Gases Emission in Vietnam. Proceeding of Workshop of Global Warming Issue in Asia, AIT, Bangkok, Thailand.
 2. Hoàng Xuân Cơ và nnk, 1997. Những vấn đề đặt ra trong đánh giá tác động môi trường các quy hoạch thành phố (lấy Hà Nội làm ví dụ). Tuyển tập báo cáo tại Hội thảo lần thứ nhất về đánh giá tác động môi trường, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, tr. 86 - 96.
 3. Hoàng Xuân Cơ và nnk, 1997. Ứng dụng mô hình khuyếch tán rối trong việc đánh giá tác động môi trường không khí của thành phố và các khu công nghiệp ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo tại Hội thảo lần thứ nhất về đánh giá tác động môi trường, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, tr. 126 - 138.
 4. Hoàng Xuân Cơ và nnk, 1998. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí ở thị xã Ninh Bình đến khu du lịch Hoa Lư. Tuyển tập các công trình nghiên cứu Địa lý, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, tr. 356 - 374.
 5. Hoàng Xuân Cơ, 1998. Khả năng áp dụng phân tích chi phí lợi ích mở rộng trong đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam. Tuyển tập các công trình nghiên cứu Khoa học. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, tr. 129 - 134.
 6. Hoàng Xuân Cơ, Phạm Thị Việt Anh, 1998. Xem xét các ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng đến lan truyền chất ô nhiễm không khí từ các nguồn thải công nghiệp. Tuyển tập các công trình nghiên cứu Khoa học. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, tr. 140 - 148.

Sách đã xuất bản :

 1. Hoàng Xuân Cơ (đồng tác giả), 1991. Cơ sở khí tượng học, 3 tập. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.
 2. Hoàng Xuân Cơ (đồng tác giả), 2000. Đánh giá tác động môi trường. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
 3. Hoàng Xuân Cơ (đồng tác giả), 2000. Tài nguyên khí hậu. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
 4. Hoàng Xuân Cơ (đồng tác giả), 2000. Khoa học Môi trường. Nhà xuất bản Giáo dục.
 5. Hoàng Xuân Cơ, 2005. Kinh tế Môi trường. Nhà xuất bản Giáo dục.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu các phương thức sử dụng số liệu quan trắc môi trường không khí và nước mặt phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường (lấy Hà Nội, Việt Trì và Đà Nẵng làm thí dụ). Nhiệm vụ quản lý nhà nước về Bảo vệ Môi trường, 2002-2003.
 2. Nâng cao chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam. Dự án hợp tác quốc tế với Học viện Kỹ thuật Châu Á (AIT), do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thuỵ Điển (SIDA) tài trợ, 2001-2007.
 3. Sử dụng và quản lý tài nguyên nước tại một làng nghề vùng rìa Hà Nội, Dự án hợp tác quốc tế với Học viện Kỹ thuật Châu Á (AIT), do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Canada (CIDA) tài trợ, 2006-2007.
 4. Nghiên cứu cơ sở khoa học và khả năng áp dụng một số công cụ kinh tế trong quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường ở đồng bằng Nam Bộ. Đề tài Nghiên cứu Cơ bản cấp Bộ Khoa học và Công nghệ, mã số 750104, 2004-2005.
 5. Nghiên cứu cơ sở khoa học và khả năng áp dụng công cụ mô hình hoá trong quy hoạch hợp lý, cải tạo môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị Việt Nam. Đề tài Nghiên cứu Cơ bản cấp Bộ Khoa học và Công nghệ, mã số 706506, 2006-2008.
 6. Nghiên cứu cơ sở khoa học và khả năng áp dụng các công cụ kinh tế trong việc quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường khu vực nhỏ. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QT-99-15, 1999.
 7. Nghiên cứu hiện trạng trạng ô nhiễm bụi ở thành phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp khắc phục. Đề tài cấp Thành phố Hà Nội, 2003-2004.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |