Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS. TS Ngụy Tuyết Nhung, Khoa Đia chất ĐHKHTN

Năm sinh: 1946

Nơi công tác: Khoa Địa chất - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ngành: Địa chất

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế

 1. Ngụy Tuyết Nhung, Tatarski V.B,1973. Tinh thể hỗn hợp trong hệ MgSO4-CuSO4-H2O ở 25º C. Pha, thành phần và chỉ số chiết suất. Tạp chí Kristallographia u Kristallokhimia. Đại học Tổng hợp Leningrat (tiếng Nga).Tập 377, số 14, tr 59-64.
 2. Quan Hán Khang, Nguyễn Văn Bình, Vũ Quang Tiến, Trần Quang Tạo, Ngụy Tuyết Nhung, 1975. Xác định chính xác thông số ô mạng của thạch anh vùng X. Nội san khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Số 39. 12/75.
 3. Ngụy Tuyết Nhung, Kamenxep I.E., Xedova I.X.,1979. Trạng thái cấu trúc của plagiocla trong đá granitoit và đá biến chất liên quan với điều kiện thành tạo. Tạp chí Zapixki Vxexoiuznovo Mineralogitrexkovo Obsextva. Phần 108, tr 293-305 (tiếng Nga).
 4. Ngụy Tuyết Nhung, Kamenxep I.E., Philatop X.K,1981. Nghiên cứu albit và microcline ở nhiệt độ cao và quá trình đồng hoá chúng. Tạp chí Kristallokhimia mineralov. Tr 57-64 (tiéng Nga)
 5. Xedova I.X., Ngụy Tuyết Nhung, Kamenxep I.E.,1982. Trạng thái cấu trúc của fenspat K-Na trong đá migmatit và đá granitoit siêu biến chất liên quan với điều kiện thành tạo. Tạp chí Zapixki Vxexoiuznovo Mineralogitrexkovo Obsextva. Phần 111, tr 514-528 (tiếng Nga ).
 6. Ngụy Tuyết Nhung, Đỗ Thị Vân Thanh,1986. Đặc điểm tinh thể - khoáng vật học của fenspat trong pegmatite Thạch Khoán. Tạp chí Địa chất. No 174-175, tr 38-42.
 7. Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi, Phan Văn Quýnh, Nguyễn Ngọc Trường, Hoàng Thị Tuyết,1994. Đặc điểm tinh thể - khoáng vật học và điều kiện thành tạo của corindon Việt Nam. Tạp chí Địa chất, N222, 5-6/1994, tr9-16.
 8. Ngụy Tuyết Nhung, Phan Văn Quýnh, 1994. Ngọc Ruby và Saphir Việt Nam. Bản tin kinh tế Địa chất và nguyên liệu khoáng. N.3 (34)., tr15-17
 9. Nguyễn Ngọc Trường, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Viết Ý, Trần Trọng Hoà, 1994. Số liệu mới về điều kiện địa nhiệt áp thành tạo phức hệ magma Điện biên. Tạp chí địa chất loạt.A, N 223, tr.7-19.
 10. Nguyễn Đình Viên, Ngụy Tuyết Nhung, Đỗ Thị Vân Thanh, Phạm Văn An ,1994. Một số đặc điểm tiêu hình khoáng vật của các khoáng vật zircon, casiterit, vàng vùng Mường Tè và ý nghĩa của chúng trong công tác đo vẽ địa chất và tìm kiếm khoáng sản. Bản đồ Địa chất. tr398- 408.
 11. Trần Xuân Toản, Nguyễn Ngọc Khôi, Ngụy Tuyết Nhung, Đỗ Thị Hoà Lan, 1995. Đặc điểm chất lượng ruby và saphir Việt Nam. Tạp chí Địa chất A, N 230, tr21-25
 12. Ngụy Tuyết Nhung, Vũ Thu Hương, 1996. Turmalin Lục Yên và các đặc tính ngọc học. Tạp chí Địa chất A, N237, 11-12/1996, tr48-51.
 13. Ngụy Tuyết Nhung, 1998. Ruby, saphir và các đá bán quý vùng mỏ Yên bái, 1998. Tạp chí Địa chất A, N 245, 3-4/1998, tr62-68.
 14. Ngụy Tuyet Nhung, 2000. Dependence of ruby and saphire gemquality on their forming conditions through the case study of Tan Huong area (Yenbai). Journal of Economic geology. N0 1+2 (31+32)
 15. Nguỵ Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Trường, Phạm Văn Long 2000. Sự phụ thuộc của chất lượng ngọc ruby, saphir vào điều kiện thành tạo qua ví dụ khu vực Tân Hương, Yên Bái. TC Kinh tế địa chất và nguyên liệu khoáng, No - 4/2000, tr. 1
 16. Nguy Tuyet Nhung, 2001. The dependence of Gem quality on the forming condition in Yenbai Area. Internatonal Workshop on Material Charactrization by Solid State Spectroscopy: Gem and Mineral of Vietnam. Hanoi.
 17. Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Trường, 2002. Đặc điểm khoáng vật học của ruby mỏ Quỳ Châu, Nghệ An và mối liên quan với điều kiện thành tạo. Tạp chí Khoa học. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. ĐHQGHN.T.XVIII, N.
 18. Nguyễn Ngọc Trường, Ngụy Tuyết Nhung, Ngô Thu Hiền. Đặc điểm tinh thể học, ngọc học pargasit An Phú, Lục Yên, Yên Bái, 2002. Tạp chí Khoa học. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. ĐHQGHN.T.XVIII, N3.
 19. Nguyễn Ngọc Trường, Ngụy Tuyết Nhung, Lê Thu Hương, 2003. Some mineral and gem feature of spinel from Luc Yen mine. The 2nd international workshop on Geo- and material science on Gem- minerals of Vietnam. Hanoi. Pp 224- 229
 20. Hoàng Sao, Nguỵ Tuyết Nhung, Nguyên Ngọc Khôi, 2003. Đá quý ruby, saphir Việt Nam và phương pháp xác định. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Các công trình đã công bố và đăng trong tuyển tập hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế.

 1. Quan Hán Khang, Nguyễn Văn Bình, Vũ Quang Tiến, Trần Quang Tạo, Ngụy Tuyết Nhung, 1974. Sợ bộ đánh giá chất lượng thạch anh kỹ thuật vùng X. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học. Đại học mỏ Địa chất 1971-1974.
 2. Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi, Hoàng Thị Tuyết, 1995. Đặc điểm khoáng vật học và ngọc họpc đá quý liên quan với các đá phun trào Kainozoi ở Miền nam Việt Nam. 1995. Báo cáo Hội nghị Địa chất lần thứ 3. Hà Nội
 3. Nguy Tuyet Nhung, Hoang Thi Tuyet, 1997. An examination of spinel from Luc Yen. Spring school and international workshop in Gemololy & Mineralogy. Hanoi
 4. Nguy Tuyet Nhung, Nguyen Ngoc Truong, Ngo Thu Hiền, Lê Thu Hương, 2003. Gem Minerals in LucYen Marble. The 2nd international workshop on Geo- and material science on Gem- minerals of Vietnam. Hanoi, pp 187-194

Các đề tài, dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu đặc điểm tinh thể, khoáng vật của một số loại đá quý Việt nam và mối liên quan với điều kiện thành tạo. Đề tài cấp bộ KHCN, 1993-1995
 2. Nghiên cứu đặc điểm tinh thể, khoáng vật, ngọc hoc các đá quý của một số mỏ điển hình của Việt Nam. Đề tài cấp bộ KHCN, 1996-2000
 3. Đặc điểm khoáng vật, ngọc học và điều kiện thành tạo đá quý khu mỏ Lục Yên và Quỳ Châu. Đề tài cấp bộ KHCN, mã s: 711804, 2004-2005.
 4. Xây dựng cơ sở dữ liệu hướng dẫn xác định khoáng vật và đá trong mẫu lát mỏng thạch học dưới kính hiển vi phân cực với sự hỗ trợ của máy tính. Đề tài ĐHQG, mã s: QT 02-22, 2002-2004.
 5. Nghiên cứu xác lập một số loại hình mỏ đá quý có triển vọng công nghiệp của Việt Nam. Đề tài trọng điểm cấp

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   |