Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGƯT.GS.TS. Trần Văn Nhân, Khoa Hóa học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1935

Nơi công tác: Khoa Hoá học

Chuyên ngành: Hoá lý

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Trần Văn Nhân, 1981, Tìm hiểu ảnh hưởng của yếu tố khuếch tán đến động học của phản ứng trên zeolit, Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ nhất, tóm tắt các báo cáo khoa học, tr.76 .
 2. Phùng Tiến Đạt, Ngô Thị Thuận, Trần Văn Nhân, Hồ Sĩ Thoảng, 1982, Nghiên cứu phản ứng chuyển hoá etylbenzen trên zeolit Y trao đổi với ion Zn2+, Tạp chí Hoá học T20, N2, tr 22-24.
 3. Trần Văn Nhân, Cao Thế Hà, 1982, Ảnh hưởng các yếu tố khuếch tán đến động học của phản ứng trên zeolit Y, Tạp chí Hoá học T20, N3, tr.30-32.
 4. Trần Văn Nhân, 1982, Cấu trúc của năng lượng hoạt hoá thực nghiệm của các phản ứng xúc tác dị thể, Tạp chí Hoá học T20, N4, tr4-5.
 5. Ngô Thị Thuận, Phùng Tiến Đạt, Hồ Sĩ Thoảng, Trần Văn Nhân, 1983, Ảnh hưởng của sản phẩm ngưng kết đến hàm lượng sản phẩm phản ứng trong chuyển hoá etylbenzen trên xúc tác zeolit, Tạp chí Hoá học T21, N1, tr1-2.
 6. Cao Thế Hà, Trần Văn Nhân, 1983, Tổng hợp zeolit Y từ oxit silic vô định hình, Tạp chí Hoá học, T21, N1, tr.24-25.
 7. Phùng Tiến Đạt, Ngô Thị Thuận, Hồ Sĩ Thoảng, Trần Văn Nhân, 1984, Vai trò của nhôm trong quá trình chuyển hoá xúc tác etylbenzen, Tạp chí Hoá học, T22, N2, tr.6-7.
 8. Trần Văn Nhân, 1984, Thử đánh giá số trung tâm hoạt động trên một số hệ xúc tác làm việc trong điều kiện phản ứng, Tạp chí Hoá học, T22, N3, tr.29-30.
 9. Trần Văn Nhân, 1985, Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố khuếch tán đến động học của phản ứng crackinh n-henxan trên zeolit NaHY. Tạp chí khoa học ĐHTH Hà Nội, N03, tr.23.
 10. Trần Văn Niêm, Nguyễn Văn Xuyến, Trần Văn Nhân, Hồ Sĩ Thoảng, 1985, Nghiên cứu động học phản ứng oxi hoá indigocamin bởi H­2O2, dưới tác dụng xúc tác của phức Mn(II)-Histidin, Tạp chí hoá học T23, N4, tr.3-5.
 11. Trần Văn Niêm, Nguyễn Văn Xuyến, Trần Văn Nhân, Hồ Sĩ Thoảng, 1986, Tính chất xúc tác của phức Mn(II) - histidin trong phản ứng oxi hoá indigocamin, Tạp chí Khoa học, Khoa học tự nhiên, Trường ĐHTH Hà Nội, N4, tr.29.
 12. Trần Văn Nhân, 1991, Hiệu ứng bù trừ trong động hoá học, Tạp chí khoa học, trường ĐHTH Hà Nội, N1, tr.1.
 13. Phùng Tiến Đạt, Ngô Thị Thuận, Trần Văn Nhân, 1993, Dehydrogenation of etylbenzen on zeolite catalyst and oxide catalyst, Ibid, p.197.
 14. Trần Văn Nhân, Cao Thế Hà, Khúc Quang Đạt, 1993, Nghiên cứu chế tạo, khả năng hấp phụ hydro và hoạt tính xúc tác hydro hoá của LaNi5, Tạp chí hoá học, T31, N4, 22 .
 15. Trần Văn Nhân, Khúc Quang Đạt, Nguyễn Tú Oanh, Lê Thúy Quyên, 1995, Dùng phương pháp đầu độc để phân biệt vùng động học và vùng khuếch tán trên xúc tác Ni-Raney, Tạp chí hoá học, T33, N3, tr.51.
 16. Trần Văn Nhân, Khúc Quang Đạt, 1996, Nghiên cứu xúc tác chống ô nhiễm khí thải Tạp chí hoá học T34, N3, tr.44-47.
 17. Trần Văn Nhân, Khúc Quang Đạt, 1997, Nghiên cứu xúc tác chống ô nhiễm khí thải xe cơ giới, Ibid, tr.38.
 18. Trần Văn Nhân, Khúc Quang Đạt, 1997, Cơ sở hoá lý của tương tác bề mặt trong khai thác dầu, Tạp chí dầu khí N03 (phụ lục) tr.18 .
 19. Trần Văn Nhân, 1998, Cinetique Chimique, AUPELF-UREF, Université de Hanoi
 20. Trần Văn Nhân, Khúc Quang Đạt, 2000, Khả năng dùng xúc tác Pd-La xử lý khí thải, Tạp chí Hoá học, T38, N1, tr.30-34.
 21. Trần Văn Nhân, Khúc Quang Đạt, 2000, Ảnh hưởng của phương pháp điều chế Al2O3 tới độ bền nhiệt và hoạt tính xúc tác oxi hoá của xúc tác Pd-La/Al2O3, Tạp chí Hoá học, T38, N2, tr.8-12.
 22. Trần Văn Nhân, Khúc Quang Đạt, 2000, Ảnh hưởng của đất hiếm đến hoạt tính xúc tác xử lý khí thải, Tạp chí Hoá học, T38, N3, 15.
 23. Trần Văn Nhân, Khúc Quang Đạt, Lê Thanh Sơn, 2001, Khử oxit nitơ trong khí thải làm giảm ô nhiễm không khí, Tạp chí hoá học, T39, N4, tr.63.67.
 24. Trần Văn Nhân, 2002, Khuynh hướng phát triển công nghệ lọc dầu trong thế kỷ 21, Ibid trang 68.
 25. Lê Thanh Sơn, Phạm Văn Đỉnh, Trần Văn Nhân, 2002, Zeolit hóa tro bay nhà máy nhiệt điện và thử hoạt tính xúc tác bằng phản ứng oxi hoá hydrocacbon, Ibid, tr.157-162.
 26. Lê Thanh Sơn, Trần Văn Nhân, (2004), Nghiên cứu phản ứng khử NOx bằng C3H6 trên xúc tác Cu/ZSM-5 khi có mặt oxi. Tạp chí khoa học, Đại học Huế, N0 22, 105 - 111 .
 27. Lê Thanh Sơn, Trần Văn Nhân, (2004), Về hiệu ứng bù trừ trong phản ứng khử chọn lọc NOx bằng C3H6 khi có mặt oxi trên xúc tác Me/ZSM-5, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, N0 22, 113 - 117.
 28. Trần Văn Nhân, Lê Thanh Sơn, Lê Thanh Sơn, Khúc Quang Đạt, (2004), Thử đánh giá về vai trò của khuyếch tán trong Zeolit thông qua năng lượng hoạt hoá của phản ứng phân huỷ NO, Tạp chí hóa học T42, N03, 308 - 310.
 29. Trần Văn Nhân, Lê Thanh Sơn, Lê Thanh Sơn, Khúc Quang Đạt, (2004), Đánh giá hoạt tính của Me/Zeolit trong phản ứng phân huỷ NO, Tạp chí hoá học, T42, N04, 411 - 414.
 30. Trần Văn Nhân, Bùi Xuân Tùng, Lê Thanh Sơn, (2004), Nghiên cứu phản ứng oxi hoá hoàn toàn propilen trên xúc tác Perovskit LaCoO3 và LaCoO3/MCM-41, Tạp chí khoa học ĐH QG Hà Nội, KHTN & CN, T20. N0 1AP, 101- 106.
 31. Trần Văn Nhân, Lê Thanh Sơn, Khúc Quang Đạt, Lê Thanh Sơn, (2005), Nghiên cứu phản ứng oxi hoá CO và HC trên xúc tác Perovskit. Tạp chí hoá học, T43, N01, 10-13.

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Trần Văn Nhân, Cao Thế Hà, Khúc Quang Đạt, 1993, Preparation, hydrogen absorption capability and double bond hydrogenation catalyst activity of the alloy LaNi5, Proceeding of 2nd Vietnam national Congress on chemistry, December 1993, Hanoi, p.181.
 2. Trần Văn Nhân, Khúc Quang Đạt, 1995, Cơ sở hoá lý của tương tác bề mặt trong khai thác và chế biến dầu khí, Tóm tắt báo cáo Hội nghị Khoa học ngành dầu khí 20 năm xây dựng và phát triển, Hà Nội, 9/1995, tr.97.
 3. Khúc Quang Đạt, Trần Văn Nhân, 1997, Nghiên cứu điều chế Al2O3 bền nhiệt bằng phương pháp sol gel, Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc về Hoá lý và hoá lý thuyết, Hà Nội 08/11/1997, tr.45.
 4. Nguyễn Đức Khiển, Trần Văn Nhân, Khúc Quang Đạt, Đỗ Thành Đô, 1997, Nghiên cứu chế tạo hộp xúc tác chống ô nhiễm khí thải xe cơ giới làm sạch môi trường đô thị, báo cáo tổng kết đề tài ký với Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố Hà Nội.
 5. Trần Văn Nhân, Nguyễn Tú Oanh, 1998, Nghiên cứu sự hấp phụ và nồng độ tới hạn tạo mixen của alkyl arylsunfonat Na trên cát, Tuyển tập các báo cáo hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 10/1998, tập 2
 6. Trần Văn Nhân, Khúc Quang Đạt, 1998, Nghiên cứu chế tạo hộp xúc tác chống ô nhiễm khí thải xe cơ giới, Tuyển tập báo cáo hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 3, 1998, tập 2, tr.299 .
 7. Trần Văn Nhân, Lê Thanh Sơn, Khúc Quang Đạt, Lê Thanh Sơn, 2002, Đánh giá hoạt tính của Me/zeolit trong phản ứng phân huỷ NO, Tuyển tập các báo cáo hội nghị công nghệ hoá dầu trong thế kỷ 20-21, Hà Nội (trang 273-279).
 8. Trần Văn Nhân, Khúc Quang Đạt, 2002, Vai trò xúc tiến của CeO2 đối với hoạt tính 3 hướng của xúc tác Pt.Rh. CeO2/Al2O3 thông qua phản ứng chuyển hoá khí than ướt và Reforming bằng hơi nước, Tuyển tập của báo cáo toàn văn hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hoá lý và hoá lý thuyết, Hà Nội, 27/4/2002 (trang 62-67).
 9. Trần Văn Nhân, Lê Thanh Sơn, Khúc Quang Đạt, 2002, Thử đánh giá về vai trò của khuếch tán trong zeolit thông qua năng lượng hoạt hoá của phản ứng phân huỷ NO.
  Tuyển tập các công trình khoa học, hội nghị khoa học lần thứ 3 ngành hoá học, Hà Nội, tháng 12/2002, (trang 154-156).
 10. Trần Văn Nhân, Lê Thanh Sơn, Khúc Quang Đạt, 2003, Nghiên cứu phản ứng oxi hoá CO và HC trên xúc tác perovskit, Tuyển tập các báo cáo toàn văn hội nghị toàn quốc lần thứ 7 các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hoá lý và hoá lý thuyết, Hà Nội, 8/2/2003 (trang 38-42).
 11. Trần Văn Nhân, 2003, Nghiên cứu xúc tác xử lý khí thải (CO, HC, NOx) làm giảm ô nhiễm môi trường không khí, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội.
 12. Trần Văn Nhân, Lê Thanh Sơn, Khúc Quang Đạt, Lê Thanh Sơn, (2003), Evaluation of the catalytic activity of metal zeolites in NO decomposition, Hội nghị hoá học á - Âu, đã đăng ký báo cáo.
 13. Trần Văn Nhân, Lê Thanh Sơn, Khúc Quang Đạt, Lê Thanh Sơn, (2003), Study of the CO and HC oxydation on the catalysts perovskites, Hội nghị hoá học Châu á.
 14. Trần Văn Nhân, Bùi Xuân Tùng, Lê Thanh Sơn. Study of catalytic Oxidation of Propylen on the Catalysts LaCoO3 and LaCoO3/ MCM-41, The 2nd International Symprosium on Advanced Materials in Asia - Pacific Rim April 1- 4, 2005, VNU, p.100-102.

Sách đã xuất bản:

 1. Trần Văn Nhân (chủ biên), Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế, Hoá lý tập 1, NXB GD, 2004
 2. Trần Văn Nhân (chủ biên), Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế, Hoá lý tập 2, NXB GD, 2005
 3. Trần Văn Nhân Hoá lý tập 3, NXB GD, 2004.
 4. Trần Văn Nhân, Hoá keo, NXB ĐH QGHN, 2004.

Các đề tài/ dự án đã và đang chủ trì:

 1. N/C sử dụng than sít Quảng Ninh (cấp Bộ), 1973.
 2. N/C sử dụng Zeolit trong hoá học dầu mỏ (cấp Bộ), 1976.
 3. Xác định tiêu chuẩn nhà nước về sản phẩm dầu mỏ (cấp Bộ), 1979.
 4. Xây dựng chương trình giảng dạy hoá học (cấp Bộ), 1983.
 5. N/C hiđrô hoá trên xúc tác Ni Raney (đề tài nhà nước KT04), 1992 - 1993.
 6. N/C hidro hoá trên LaNi5 và hợp kim (đề tài nhà nước KT04), 1994 - 1995.
 7. N/C Chế tạo hộp xúc tác chống ô nhiễm khí thải xe cơ giới (đề tài nhà nước KT 04), 1996 - 1997.
 8. N/C chế tạo hộp xúc tác chống ô nhiễm khí thải xe cơ giới làm sạch môi trường đô thị (Sở KHCN và môi trường Hà Nội), 1997.
 9. N/C xúc tác chống ô nhiễm khí thải xe cơ giới (đề tài nhà nước 5.1.2), 1997- 2000.
 10. N/C xúc tác xử lý khí thải ( CO, NOx) làm giảm ô nhiễm môi trường không khí (Đề tài đặc biệt ĐHQG QG.00.04), 2000 -2001.
 11. Phân huỷ và khử NOx trong khí thải trên Zeolit Me/ZSM-5 (đề tài nhà nước 551001), 2001 - 2003
 12. Tổng hợp N/C các hệ xúc tác không chứa kim loại quý chuyển hoá khí thải làm sạch môi trường không khí (đề tài nhà nước 550104), 2004 - 2005.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   |