Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS. TS. Vũ Anh Phi, Khoa Vật lý, ĐHKHTN

Năm sinh: 1939

Nơi công tác: Bộ môn Vật lý Vô tuyến - Khoa Vật lý

Chuyên ngành: Vật lý Vô tuyến

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Vũ Anh Phi, Medvedve V.I, 1975. Tính toán bằng giải tích quá trình thiết lập dao động trong máy phát thong số với mạch tự thiên áp, Tập san Vật lý, tập 3, số 4, 1975, tr 102 - 112, in tại Nga (tin tức MGU, Vật lý - Thiên văn, số 2, 1976, tr 187 - 193).
 2. Vũ Anh Phi, Medvedve V.I, 1976. Một vài đặc điểm của sơ đồ cân xứng, Tạp chí Vật lý, tập 1, số 2, 1976, tr 49 - 53, in tại Nga (tin tức MGU, Vật lý - Thiên văn, số 4, 1976, tr 424 - 428).
 3. Vũ Anh Phi, Medvedve V.I, 1977. Những số liệu máy tính về quá trình thiết lập dao động trong Parametron với mạch tự thiên áp, Tạp chí Vật lý, tập 2, số 4, 1977, tr 14 - 23, in tại Nga (tin tức MGU, Vật lý - Thiên văn, số 5, 1976, tr 541 - 548).
 4. Vũ Anh Phi, Ngạc Văn An, Nguyễn Ngọc Hoàn, 1978. Về một thiết bị tạo xung nhiễu gồm hệ parametron - tách sóng pha, Tạp chí Vật lý, tập 3, số 3, 1978, tr 25 - 27.
 5. Vũ Anh Phi, 1975. Tính toán gần đúng thế hiệu tự thiên áp trong mạch tự thiên áp, 3tr, thông báo Vật lý, 1975.
 6. Vũ Anh Phi, 1980. Một vài đặc điểm của sự kích động dao động thông số trong hệ Thomson sử dụng Varicab, Tạp chí Vật lý, tập 5, số 3, 1980, tr 1-6.
 7. Vũ Anh Phi, 1981. Những số liệu thực nghiệm về bộ chia tần dải rộng trong sơ đồ parametron không cân xứng, Báo cáo tại HNKH kỷ niệm 25 năm thành lập trường, gửi đăng tạp chí Vật lý, 1981.
 8. Vũ Anh Phi, 1983. Về một phương pháp dựng quỹ đạo pha, Tạp chí Vật lý, tập 8, số 4, 1983, tr 6-12.
 9. Vũ Anh Phi, 1983. Đặc điểm quá trình quá độ con lắc điện cơ, Tạp chí Vật lý, tập 8, số 3, 1983, tr 12-16.
 10. Vũ Anh Phi, 1983. Về sự kích động dao động thông số trong con lắc điện cơ, Báo cáo HNKH, 12/1983, gửi đăng tạp chí Vật lý 1984.
 11. Vũ Anh Phi, 1984. Về việc xác định chu kỳ dao động trong con lắc điện cơ, Báo cáo HNKH, 12/1983, gửi đăng tạp chí Vật lý 1984.
 12. Vũ Anh Phi, Nguyễn Văn Cương, 1998. Thiết kế lắp ráp bộ tạo mã GNN, Tuyển tập các công trình khoa học, ngành CN ĐTVT, số 4, 1998, tr 43-46..
 13. Trần Quang Vinh, Vũ Anh Phi, 1998. Điều khiển nạp và phóng điện bằng kỹ thuật điện tử và ghép nối vi tính trong hệ từ trường xung cao, Tuyển tập các công trình khoa học, ngành Vật lý, số 4, 1998, tr 210-214.
 14. Nguyễn Văn Hùng, Vũ Anh Phi, 2000. Truyền dữ liệu trên mạng phát sóng điều tần FM, Tuyển tập các công trình khoa học, ngành Vật lý, NCKH Đại học KHTN, 11/2000, tr 7-11.
 15. Trần Quang Vinh, Vũ Anh Phi, 1998. Thiết bị ảo trong hệ từ trường xung cao, HN VTĐT lần thứ 7, 12/1998, tr 226-234.
 16. Trần Quang Vinh, Vũ Anh Phi, 2001. Nguyễn Phú Thuỳ, Xác định trường dị hướng của các mẫu vật liệu trong hệ từ trường xung, Báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V, 01/2001, tr 671-675.
 17. Vũ Anh Phi, Đỗ Trung Kiên, Đặng Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Đăng Lâm, Lê Xuân Thê, 2000. Nghiên cứu xây dựng hệ tự dao động với tuyến phản hồi dùng đường dây trễ, Tuyển tập các công trình khoa học, ngành Vật lý, NCKH Đại học KHTN, 11/2000, tr 18-21.