Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Phạm Văn Phong, Khoa Hóa học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1979

Nơi công tác: khoa Hóa học

Chuyên ngành: Hoá hữu cơ

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Nguyễn Minh Thảo, Phạm Văn Phong, 2002. Xác định cấu hình của ơgienyl axetat và sản phẩm chuyển vị Fries của nó bằng phương pháp tính hoá lượng tử. Tạp chí Hoá học, T. 40, No.1, tr. 9- 14(2002).
 2. Nguyễn Minh Thảo, Phạm Văn Phong, 2002. Xác định cấu hình của xeton a, b- không no (từ o- axetylơgienol và 3- fomylinđol) và một vài sản phẩm chuyển hoá của nó bằng phương pháp tính toán Hoá lượng tử. Tạp chí Hoá học, T. 40, No. 2, tr. 1- 10(2002).
 3. Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Văn Năm, Phạm Văn Phong, 2002. Tổng hợp và chuyển hoá các hợp chất tương tự khancon có chứa vòng furan .XII. Tổng hợp và chuyển hoá một số xeton a, b- không no, đi từ axit đehiđroaxetic và các furfural. Tạp chí Hoá học, tr. 40, No. 3, tr. 43- 46(2002).
 4. Nguyễn Minh Thảo, Phạm Văn Phong, Bùi Mạnh Tùng, Phí Thị Minh Hải, 2003. Tổng hợp và chuyển hoá một số xeton a, b- không no đi từ dẫn xuất của Hiđroquinon và các inđol- 3- anđehit. Tạp chí Hoá học, T.41, số 1, tr. 61-65 (2003)
 5. Nguyễn Minh Thảo, Phạm Văn Phong, Hoàng Thế Thắng, Đào Thị Thảo, 2004. Tổng hợp và chuyển hoá các hợp chất tương tự khancon có chứa vòng inđol .XIV. Tổng hợp và chuyển hoá matt số xeton a, b- không no đi từ dẫn xuất của resoxinol và các inđol- 3- anđehit. Tạp chí Hoá học, T.42, số 1, tr.93-98 (2004).
 6. Nguyễn Minh Thảo, Phạm Văn Phong, Hoàng Thế Thắng, Đào Thị Thảo, 2004. Tổng hợp và chuyển hoá các hợp chất tương tự khancon có chứa vòng inđol .XIV. Tổng hợp và chuyển hoá một số xeton a, b- không no đi từ dẫn xuất của resoxinol và các inđol- 3- anđehit. Tạp chí Hoá học, T.42, số 1, tr.93-98 (2004).
 7. Nguyễn Minh Thảo, Phạm Văn Phong. Nghiên cứu phổ cộng hưởng từ proton và phổ khối lượng của một số sản phẩm phản ứng chuyển vị Fries. Tạp chí Khoa học của Đại học Quốc gia Hà nội, T. 20, số 1AP, tr. 83- 86 (2004).

Các công trình đã đăng trong tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Nguyễn Minh Thảo, Phạm Văn Phong, Dương Thị Hà, 2002. Nghiên cứu chiết tách cophein từ lá, nụ hoa vối và bã cà phê Việt nam. Tuyển tập các công trình Khoa học Hội nghị Khoa học lần thứ 3 - ngành Hoá học năm 2002, tr. 82- 83.
 2. Nguyễn Minh Thảo, Phạm Văn Phong, 2003. Bước đầu áp dụng tính toán hoá lượng tử cho phản ứng chuyển vị Fries của hiđroquinon điaxetat. Báo cáo tại Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ IV tại Hà nội, 20- 10- 2003, (đang in toàn văn).
 3. Nguyen Minh Thao, Pham Van Phong, 2003. The quantum calculating application in Fries rearrangement of resorcinol diacetates. 10th Asian Chemical Congress, October 21st - 24nd, Hanoi, Vietnam, Book of Abtract, pp. 95 (2003).
 4. Nguyen Minh Thao, Pham Van Phong, Nguyen Xuan Tu, 2003. Synthesis and transformation of some a, b- unsaturated ketones from coumarine derivatives and indole- 3- aldehydes. 8th Eurasian Conference on Chemical Science (EuAs C2S- 8), October 21st - 24nd, Hanoi, Vietnam, Book of Abtract, pp. 274 (2003).

Các chương trình, đề tài, dự án đã và đang chủ trì:

 1. Góp phần nghiên cứu phản ứng chuyển vị Fries của một số phenol, Đề tài NCKH cấp trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2004.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   |