Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Trần Thạch Vân, Khoa Hóa học, ĐHKHTN

Nơi công tác: Khoa Hóa học

Chuyên ngành: Hoá hữu cơ

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế

 1. Tran Thach Van, Elzbieta Kojro, Zbigniew Grzonka, 1977. Synthesis of g-tetrazole analogues of L-glutamic acid and its derivatives, Tetrahedron, T. 33, N. 17, Tr. 2299, Ba lan.
 2. Đặng Như Tại, Trần Thạch Văn, 1982. Tổng hợp một số bazơ azometin và thiazoliđinon- 4 có chứa đồng thời dị vòng furan và thiazol, Tạp chí Hoá học , T. 20, N. 3, Tr. 15, Hà nội.
 3. Đặng Như Tại, Trần Thạch Văn, Nguyễn Đình Thành, 1982. Tổng hợp một số azometin và thiazolidinon-4 chứa đồng thời dị vòng thiophen và thiazol, Tạp chí Hoá học, T. 20, N. 4, Tr.9, Hà nội.
 4. Đặng Như Tại, Trần Thạch Văn, Nguyễn Xuân Kha, 1984. Tổng hợp một số dẫn xuất của 5,6- benzoquinolin chứa hệ vòng arylfuran, Tạp chí Hoá học, T. 22, N. 1, Tr. 9, Hà nội.
 5. Đặng Như Tại, Trần Thạch Văn, 1985. Góp phần nghiên cứu cơ chế phản ứng giữa axit thioglicolic với bazơ azometin, Tạp chí Hoá học, T. 23, N. 3, Tr. 3, Hà nội.
 6. Đặng Như Tại, Trần Thạch Văn, 1986. Tổng hợp một số thiazolidinon- 4 chứa hệ vòng arylfuran và benzothiazol hoặc naphtalen, Tạp chí Hoá học, T. 24, N. 3, Tr.1, Hà nội.
 7. Đặng Như Tại, Nguyễn Ngô Lộc, Trần Thạch Văn, Trần Xuân Đạo, 1987. Tổng hợp một số azometin dãy 2- amino- 4- arylthiazol, Tạp chí Hoá học, T. 25, N. 2, Tr. 1, Hà nội.
 8. Đặng Như Tại, Trần Thạch Văn, 1987. Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn một số dẫn xuất thiazolidinon-4 và 5,6- benzoquinolin có chứa vòng arylfuran, Tạp chí Hoá học, T. 25, N. 3, Tr. 10, Hà nội.
 9. Đặng Như Tại, Nguyễn Ngô Lộc, Nguyễn Đình Thành, Trần Thạch Văn, 1987. Phổ điện tử của các azometin dãy 4- phenyl, 4-p- Tolyl- và 4-p-Clophenyl-2-aminothiazol, Tạp chí Khoa học trường đại học Tổng hợp Hà nội, N 3, Tr. 42, Hà nội.
 10. Michiel Tromp, Tran Thach Van and Ron Wever, 1991. Reactivation of vanadium bromoperoxidase; inhibitation by metallo-fluoric compounds, Biochimica et Biophysica Acta, 1079, pp. 53, Hollan.
 11. Trần Thạch Văn, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Như Tại, 1997. Tổng hợp và đánh giá khả năng ức chế ăn mòn kim loại của 2’-aminothiazolo-(5’,4’: 5,6)- quinolin, Tạp chí Hoá học và công nghiệp hoá chất, N.5, Tr. 27, Hà nội.
 12. Nguyễn Ngô Lộc, Trần Thạch Văn, 1998. Tổng hợp một số azometin dãy 2- Metyl-5- aminobenzothiazol, Tạp chí Hoá học, T.36, N. 3, Tr. 74, Hà nội.
 13. Trần Thạch Văn, 1998, Tổng hợp một số dẫn xuất của tetrazol, Tạp chí Hoá học và công nghiệp hoá chất, N.7, Tr. 3, Hà nội.
 14. Đặng Như Tại, Trần Thạch Văn, Nguyễn Văn Ngọc, 2001. Tổng hợp một số azometin của 5-amino-1,2-đimetylinđol. Tạp chí Hóa học, T.39, N03, 2001, tr.17-19.

Các công trình đã đăng trong tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Trần Thạch Văn, Đặng Như Tại, 1993. The synthesis of thiazolo[4,5-f] and thiadiazolo[4,5-f ]quinoline- 4-cacboxylic acid. Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ II, Tr. 329, Hà nội.
 2. Đặng Như Tại, Trần Thạch Văn, Nguyễn Văn Ngọc, 2000. Tổng hợp và khảo sát khả năng ức chế ăn mòn kim loại của các bazơ schiff chứa nhân benzothiazol, benzothiađiazol và inđol.Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Khoa học. Hội nghị Khoa học lần thứ hai. Ngành Hóa, 11-2000, 119-123.

Các chương trình, đề tài, dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu tổng hợp và tác dụng ức chế ăn mòn đồng của bazơ azometin chứa vòng benzothiazol, cấp Trường ĐHKHTN. Mã số: TN-2000-15, 2000.
 2. Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất chứa vòng thiazol, cấp ĐHQGHN, Mã số: QT - 01- 09, 2001-2003.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   |