Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS. Trần Cẩm Vân, Khoa Môi trường, ĐHKHTN

Nơi công tác: Khoa Môi trường

Chuyên ngành: Sinh thái môi trường

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Trần Cẩm Vân, 1976. Ảnh hưởng của dịch kháng sinh thô đến sự phát sinh bệnh héo rũ lạc và sự sinh trưởng của cây lạc. Tạp chí Thông tin Khoa học Kỹ thuật, số 22, tr 6-9.
 2. Trần Cẩm Vân, 1976. Hoạt tính kháng sinh của một số xạ khuẩn phân lập ở Hà Bắc và khả năng sử dụng dịch kháng sinh thô của chúng để phòng trừ bệnh héo rũ của cây lạc. Tạp chí Khoa học và kỹ thuật Nông nghiệp, số 167, tr 337-341.
 3. Trần Cẩm Vân, Prozorov A.A, 1992. Nghiên cứu hiện tượng cứu Marker trong quá trình biến nạp di truyền ở một số vi khuẩn phân lập từ đất. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng, số 1/1992, tr 16-19.
 4. Lê Văn Khoa, Trần Cẩm Vân, Nguyễn Xuân Cự, 1992. Đánh giá tác động của nước thải xỉ và nước thải sinh hoạt của nhà máy nhiệt điện Phả Lại đến môi trường đất. Hội thảo khoa học : Sử dụng tốt tài nguyên đất để phát triển và bảo vệ môi trường. Hội khoa học Đất Việt Nam, 4/1992, 11 trang.
 5. Trần Cẩm Vân, Prozorov A.A, 1993. Quan hệ giữa đặc tính bền vững với kháng sinh và khả năng biến nạp Plasmid ở một số nòi vi khuẩn Bacilus subtilis phân lập từ đất. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng, số 1/1993, tr 18-20.
 6. Trần Cẩm Vân, Prozorov A.A, 1993. Ảnh hưởng của nhân tố khả biến và thời gian nuôi cấy đến khả năng biến nạp di truyền ở một số nòi vi khuẩn Bacilus subtilis phân lập từ đất. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng, số 3/1993, tr 6-8.
 7. Trần Cẩm Vân và nnk, 1994. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh hóa của hai loài tảo Spirulina Platensis và Spirulina Maxima nuôi trong môi trường có hàm lượng N-NH4+ và NaCl khác nhau. Tạp chí Sinh học, số 3/1994, tr 65-71
 8. Trần Cẩm Vân và nnk, 1995. Tính đa dạng của các nhóm vi khuẩn tham gia vào quá trình chuyển hóa các hợp chất Nitơ trong hồ Hoàn Kiếm. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng, số 1/1995, tr 30-32.
 9. Trần Cẩm Vân và nnk, 1995. Khả năng hình thành nốt sần và một số đặc tính sinh học của các chủng vi khuẩn Rhizobium cộng sinh với cây gỗ họ đậu cải tạo đất Acacia Mangium. Tạp chí Sinh học, số 3/1995, tr 94-98
 10. Trần Cẩm Vân, Bùi thị Ngọc Dung, 1996. Đặc điểm phân bố của một số nhóm vi khuẩn trong các hệ thống sử dụng đất khác nhau. Tạp chí Khoa học đất, số 6/1996, tr 65-69
 11. Trần Cẩm Vân, và nnk, 1996. Nghiên cứu sự phân bố và lựa chọn một số nòi sinh vật phân hủy các hợp chất phốt pho vô cơ để chế tạo phân phốt pho sinh học. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng, số 4/1996, tr 16-19.
 12. Trần Cẩm Vân và nnk, 1997. Đặc tính vi sinh vật học của một số hệ thống sử dụng đất vùng đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Khoa học đất, số 8/1997, tr 65-69
 13. Trần Cẩm Vân, 1999. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải nhà máy tại mộtu vài khu công nghiệp ngoại thành Hà Nội đến khu hệ vi sinh vật đất. Tạp chí Khoa học đất, số 12/1999.
 14. Trần Cẩm Vân, Nguyễn Kiều Băng Tâm, 2002. Inhibitory ability of some antibiotic producing streptomyces strains on nitoration bacteria in soil. Vietnam Soil Science Journal, 2002.
 15. Trần Cẩm Vân, Bùi Thị Ngọc Dung, 1998. Distribution characteristics of microioganism in the rhodic-ferralsol grown coffee of Tay Nguyen. Vietnam Soil Science Journal,1998.

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Trần Cẩm Vân và nnk, 1994. Khả năng phân hủy Photphat vô cơ của một số chủng loại vi khuẩn phân lập từ đất. Thông báo khoa học của các trường đại học, chuyên đề Sinh học-Nông nghiệp, tr 97-102.
 2. Trần Cẩm Vân và nnk, 1998. Hiệu quả cộng sinh của một số chủng vi khuẩn nốt sần Rhizobium với cây keo dậu. Tuyển tập công trình khoa học trường Đại học khoa học Tự nhiên.
 3. Trần Cẩm Vân và nnk, 2000. Khả năng phân hủy Xenluloza của một số nhóm vi sinh vật phân lập từ bã mía. Tuyển tập công trình khoa học trường Đại học khoa học Tự nhiên.
 4. Trần Cẩm Vân và nnk, 1998. Sự phân bố của nhóm vi khuẩn phân hủy các hợp chất chứa lưu huỳnh trong hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng, số 1/1998, tr 25-28.
 5. Trần Cẩm Vân, Nguyễn Xuân Cự, 1998. Ảnh hưởng của nước thải nhà máy nhiệt điện Phả Lại đến môi trường đất. Tuyển tập công trình khoa học trường Đại học khoa học Tự nhiên, 4/1998
 6. Trần Cẩm Vân, 2003. Sự phân bố của nhóm vi sinh vật có khả năng phân hủy vật chất hữu cơ có chứa nito tại Hồ Tây và hồ Đại Lải. Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc lầ thứ 2. Phần: nghiên cứu cơ bản trong sinh học, nông nghiệp, y học.

 Bản tin ĐHQG Hà Nội
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   |