Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
CN. Trần Văn Quang, Khoa Báo chí

Sơ lược lý lịch

Năm sinh: 1952

Nơi sinh: Hà Nội

Học vị: Cử nhân

Chức danh: Giảng viên

Thời gian công tác tại trường: từ năm 1990

Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học:

 1. Cơ sở của sự hình thành thể loại báo chí// Tạp chí Khoa học - Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 5/1994.
 2. Các luận thuyết về báo chí Thông tấn// Nội san nghiệp vụ Thông tấn xã Việt Nam, số 6/1995.
 3. Suy nghĩ về trách nhiệm chính trị của nhà báo trong giai đoạn hiện nay// Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 3/1995.
 4. Một số vấn đề về báo chí và báo chí học// Tạp chí Người làm báo, số 6/1999.
 5. Bàn về phân chia thể loại báo chí//Tạp chí Người làm báo, số 9, 10/1999.
 6. Về luận thuyết "Sự im lặng đường xoáy trôn ốc"// Tạp chí Người làm báo, số 1/2000.
 7. Suy nghĩ về những vấn đề cần chú ý khi viết Bài phản ánh// Tạp chí Người làm báo, số 9/2000.
 8. Một số vấn đề về ngôn ngữ báo chí// Tạp chí Người làm báo, số 12/2000.
 9. Nhà báo - Nhà sư phạm - Người mở đường// Tạp chí Người làm báo, số 4/2000.
 10. Báo "Nghệ An" viết về đề tài dân số - kế hoạch hoá gia đình"// Kỷ yếu về truyền thông dân số, Khoa Báo chí Đại học Quốc gia Hà Nội và UBQGDSKHHGĐ xuất bản, 2000.
 11. Sử dụng ngôn ngữ trên báo// Tạp chí Người làm báo, số 12/2000.
 12. Lựa chọn tin tức cho báo chí// Tạp chí Người làm báo, số 10/2001.
 13. Sự hấp dẫn của "chuyện đời thường" trên báo// Tạp chí Người làm báo, số 12/2002.
 14. Nghệ thuật làm phỏng vấn// Tạp chí Người làm báo, số 3/2002.
 15. Tính khách quan và sự công bằng của tin tức// Tạp chí Người làm báo, số 5/2002.
 16. Đối tượng của báo chí học// Tạp chí Người làm báo, số 11/2002.
 17. Yêu cầu về tính chính xác của sự kiện được phản ánh// Tạp chí Người làm báo, số 10/2002.
 18. Món "khai vị" trong một bài báo// Tạp chí Người làm báo, số 1/2003.
 19. Xã hội thông tin và trách nhiệm xã hội của nhà báo// Tạp chí Người làm báo, số 3/2003.
 20. Đạo đức nghề báo: Lương tâm và lòng tự trọng// Tạp chí Người làm báo, số 5/2003.
 21. Tường thuật - câu chuyện về một sự kiện// Tạp chí Nghề báo , số 18/2003.
 22. Thử tìm một quy trình hợp lý để đào tạo người làm báo// Tạp chí Nghề báo, số 12/2003.
 23. Cần đổi mới công tác đào tạo người làm báo// Tạp chí Người làm báo, số 3/2004.
 24. Báo chí và văn học// Tạp chí Nghề báo, số 20/2004.
 25. Xung quanh vấn đề thể loại báo chí// Tạp chí Người làm báo, số 5/2004.
 26. Tính hấp dẫn đặc biệt của phóng sự// Tạp chí Nghề báo, số 16.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

 1. Cơ sở lý luận báo chí - truyền thông (viết chung). Nxb Văn hoá - Thông tin, 1995, tái bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
 2. Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn (viết chung), tập III. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
 3. Các thể loại báo chí chính luận. Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tái bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
 4. Làm báo - Lý thuyết và thực hành. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 5. Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn (viết chung). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 6. Kỹ thuật viết tin. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
 7. Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập V. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   |