Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS. Ngô Đăng Tri, Khoa Lịch sử

Sơ lược lý lịch

Năm sinh: 1953

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Giáo sư

Thời gian công tác tại trường: từ 1978

Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Mấy vấn đề về xây dựng và bảo vệ hậu phương, chi viện tiền tuyến ở Thanh Nghệ Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp// Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 1, 1987.
 2. Vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh trong kháng chiến chống thực dân Pháp// Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 16.
 3. Hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Mười, một hình thức đấu tranh quan trọng ở Việt Nam trước năm 1945 (viết chung)// Tạp chí Cộng sản, số 11, 1987.
 4. Hội đồng cung cấp mặt trận trong kháng chiến chống Pháp// Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 5(29).
 5. Sự thành lập nhà nước kiểu mới ở Việt Nam (viết chung)// Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 6 + 7, 1990.
 6. Tìm hiểu thiên tài và nghị lực cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám// Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 6 + 7, 1990.
 7. Về chức năng của Mặt trận Việt Minh trước ngày Cách mạng tháng Tám thắng lợi// Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2(225), 1991.
 8. Về đặc điểm của Đội du kích Ngọc Trạo (Thanh Hoá)// Tạp chí Lịch sử Đảng, số 4(38), 1991.
 9. Về quan hệ giữa các mặt hoạt động chính trị, tư tưởng và tổ chức trong lịch sử Đảng ta// Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5 (258), 1991.
 10. Khoa Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm thứ 35, thành tựu và triển vọng// Tạp chí Lịch sử Đảng, số 5, 1991.
 11. Về việc nghiên cứu và thể hiện toàn diện lịch sử của Đảng// Tạp chí Cộng sản, số 5, 1992.
 12. Quan điểm Hồ Chí Minh về đoàn kết nông dân trong cách mạng giải phóng dân tộc// Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 3+4, 1992.
 13. Mấy vấn đề về lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) // Tạp chí Lịch sử Đảng, số 3+4, 1993.
 14. Mối quan hệ giữa Thanh Nghệ Tĩnh với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)// Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, số 2, 1994.
 15. Thanh Hoá với Chiến dịch Điện Biên Phủ (viết chung)// Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 1, 1994.
 16. Hà Tĩnh với Chiến dịch Trung Lào (Đông Xuân 1953-1954)// Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 3, 1994.
 17. Cục diện hai vùng ở Khu IV sau ngày 19-12-1946// Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 6, 1996.
 18. Bốn mươi năm Khoa Lịch sử, những chặng đường xây dựng và phát triển// 40 năm Khoa Lịch sử, 1956-1996. Nxb Chính trị Quốc gia, 1996.
 19. Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những cố gắng và thành tựu // 40 năm Khoa Lịch sử 1956-1996. Nxb Chính trị Quốc gia, 1996.
 20. Phong trào công nhân viên chức Đắc Lắc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 1996.
 21. Vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh thời kỳ 1946-1954// Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Về Việt Nam học”. Nxb Thế giới, 1998.
 22. Quan điểm Hồ Chí Minh về tư cách người cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc// Đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nxb Chính trị Quốc gia, 1998.
 23. Mặt trận Buôn Ma Thuột - Đak Lak thời kỳ 1945-1946// Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 6, 1998.
 24. Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự hội nhập Việt Nam - ASEAN// “Một chặng đường nghiên cứu lịch sử”, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.
 25. Cuộc hành trình của những sáng tạo// Tạp chí Cộng sản, số 3, 2000.
 26. Bảy mươi năm lịch sử của Đảng, một quá trình đổi mới và sáng tạo// Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 27. Cách mạng Việt Nam, một quá trình sáng tạo// Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Việt Nam truyền thống và hiện tại”, Đại học Tổng hợp Lômônôxốp, M., 2000.
 28. Những bước ngoặt sáng tạo của Đảng và Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám// Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Việt Nam trong thế kỷ XX”, tập II, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.
 29. Những dự đoán và chủ trương sáng suốt của Hồ Chí Minh trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám// Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Kỷ niệm 55 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 30. Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp với việc nâng cao chất lượng đào tạo// Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Công đoàn tham gia lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 31. Le service logistique du Vietnam dans la bataille de Dien Bien Phu: “1954-2004, La bataille de Dien Bien Phu, entre histoire et mémoire// Publications de la Société Fran†aise d’Histoire d’Outre-Mer, Paris, 2004.
 32. Vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ // 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Nxb Khoa học Xã hội, 2004.
 33. Vai trò hậu phương của Thanh Nghệ Tĩnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ// Thông tin triển lãm Văn hóa Nghệ thuật, số 28, 2004.
 34. Vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ// Chiến thắng Điện Biên Phủ toàn thư. Nxb Từ điển Bách khoa, 2004.
 35. Việc lưu giữ các ký ức về phong trào Xô viết ở các làng đỏ Nghệ Tĩnh // Kỷ yếu Hội nghị Khoa học “EUROSEAS-2004”, Đại học Paris 1, Panthéon, Sorbonne, Pháp 2004.
 36. Hội đồng cung cấp mặt trận trong chiến dịch Điện Biên Phủ// Điện Biên Phủ, từ góc nhìn của các nhà khoa học Việt-Pháp. Nxb Chính trị Quốc gia, 2005.
 37. Đảng lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc thời kỳ 1965-1972 // “Việt Nam trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
 38. Chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam, đặc điểm và kinh nghiệm// Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Chiến tranh Việt Nam, 30 năm nhìn lại, hậu quả, ký ức và tiếng vang”, Đại học Tổng hợp Newcasthe, Australia, 2005.
 39. Sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong Cách mạng tháng Tám và ý nghĩa thực tiễn của nó // Tạp chí Lý luận Chính trị, số 9, 2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

 1. 75 câu hỏi- đáp môn Lịch sử Việt Nam (viết chung). Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1987.
 2. Lịch sử Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn (chủ biên), tập I (1930 - 1954). Nxb Nghệ Tĩnh, 1990.
 3. Các Đại hội Đảng ta (1930 - 1986) (viết chung). Nxb Sự thật, 1991.
 4. Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (viết chung). Nxb Tư tưởng Văn hoá, 1991.
 5. Tìm hiểu một số thuật ngữ, khái niệm trong các môn Lý luận Mác- Lênin (viết chung). Nxb Tư tưởng Văn hoá, 1992.
 6. Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, Tập I (1930- 1954) (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 1993.
 7. Lịch sử Đường sắt Việt Nam (viết chung). Nxb Lao động, 1994.
 8. Đống Đa trong những năm đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 1994.
 9. Ba mươi năm Trường Phổ thông Trung học Hương Khê, 1964- 1994 (viết chung). Uỷ ban Nhân dân huyện Hương Khê xuất bản, 1994.
 10. Lịch sử phong trào Thanh niên Đường sắt Việt Nam (viết chung). Nxb Giao thông Vận tải, 1995.
 11. Đảng Cộng sản Việt Nam, các Đại hội và Hội nghị Trung ương (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 1995.
 12. Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập I: A- D (viết chung). Nxb Trung tâm Từ điển Bách khoa Việt Nam, 1995.
 13. Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, Tập 2 (1954 -1975), (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 1997.
 14. Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Đak Lak (viết chung). Nxb Lao động, 1997.
 15. Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Đồng Tháp (viết chung). Nxb Lao động, 1998.
 16. Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Ninh Bình (viết chung). Nxb Lao động, 1998.
 17. Lịch sử Hà Tĩnh, Tập I (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.
 18. Một ngàn câu hỏi - đáp về Thăng Long-Hà Nội. Tập I (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.
 19. Một ngàn câu hỏi - đáp về Thăng Long-Hà Nội. Tập II (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.
 20. Công ty công trình VI - 45 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2001) (viết chung). Nxb Lao động, 2001.
 21. Lịch sử Hà Tĩnh, Tập II (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 2001.
 22. Vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp (1946- 1954). Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2001.
 23. Khoa Lịch sử - 45 năm xây dựng và phát triển (1956-2001) (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 2001.
 24. Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch Hà, tập II: 1954- 2000 (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 2002.
 25. Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội IX, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 2002.
 26. Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập II (E- M), (viết chung). Nxb Từ điển Bách khoa, 2002.
 27. Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập III (N- S) (viết chung). Nxb Từ điển Bách khoa, 2003.
 28. Lịch sử Trường Chính trị Hà Tĩnh (1945- 2000) (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 2003.
 29. Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Khê (1930- 2000). Nxb Chính trị Quốc gia, 2003.
 30. Hương Khê 135 năm (1867- 2002) (viết chung). Nxb Văn hóa Thông tin, 2003.
 31. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 2005.
 32. Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 4 (T - W) (viết chung). Nxb Từ điển Bách khoa, 2005.
 33. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tập bài giảng) (viết chung). Nxb Giáo dục, 2005
 34. Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh (viết chung). Nxb Khoa học Xã hội, 2005.
 35. Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung). Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2005.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   |