Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS. Nguyễn Lộc, Khoa Văn học

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Năm sinh: 1938

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Chức danh: Phó Giáo sư

Thời gian công tác tại trường: từ 1962 - 1988

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các bài báo khoa học:

 1. Phong kiến Việt Nam có đấu tranh để thoát ly sự lệ thuộc của chữ Hán không? // Văn - Sử - Địa, số 25, năm 1957.
 2. Về ngôn ngữ nhân vật trong “Truyện Kiều” // Tạp chí Văn học, số 11/1966.
 3. Vấn đề phân kỳ trong lịch sử văn học dân tộc và quy luật vận động của văn học dân tộc // Tạp chí Văn học, số 3/1985.
 4. Những vấn đề để xây dựng một nền văn học lớn // Tạp chí Văn học, số 1/1990.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

 1. Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1971 (tái bản 1976).
 2. Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX (2 tập). Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1976, 1978, tái bản 1992.
 3. Từ điển Văn học (2 tập) (đồng tác giả). Nxb Khoa học Xã hội, 1983, 1984.
 4. Nguyễn Du, con người và cuộc đời. Nxb Đà Nẵng, 1985 (tái bản 1990).
 5. Thơ Hồ Xuân Hương (Khảo cứu, giới thiệu). Nxb Văn học, 1985.
 6. Cung oán ngâm khúc (Khảo cứu, giới thiệu). Nxb Văn học, 1986.
 7. Văn học Tây Sơn. Sở Văn hoá Thông tin Nghĩa Bình, 1986.
 8. Những khúc ngâm chọn lọc (đồng biên soạn). Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1987 (tái bản 1994).
 9. Văn học 10 (2 tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 1990.
 10. Tổng tập văn học thời Tây Sơn (2 tập) (chủ biên). Nxb Khoa học Xã hội, 1983.
 11. Nghệ thuật Hát bội Việt Nam. Nxb Văn hoá - Thông tin, 1994.
 12. Từ điển nghệ thuật Hát bội (chủ biên). Nxb Khoa học Xã hội, 1997.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   |