TRANG CHỦ
Trang chủ   >   >    >  
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐHQGHN

Cập nhật đến 06/2023

Đội ngũ cán bộ khoa học (CBKH) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đông đảo và mạnh nhất trong hệ thống các trường đại học của cả nước.Tính đến ngày 31/12/2022, ĐHQGHN có 4.754 người làm việc, bao gồm 2.501 viên chức và 2.253 là lao động hợp đồng. Tổng số người làm việc trong các đơn vị đào tạo và NCKH là 3.971 (đã bao gồm số giảng viên kiêm nhiệm quản lý cấp bộ môn trở lên - được tính là giảng viên cơ hữu, CBKH là người nước ngoài cơ hữu cho các chương trình liên kết quốc tế); Tỷ lệ CBKH/tổng số người làm việc ở các đơn vị đào tạo, NCKH là 66,3% - đáp ứng tỷ lệ quy định tại Nghị quyết 19-NQ/TW (tố