ĐÀO TẠO
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >    >  
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Quy chế Đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành năm 2007

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 


Số: 1654  /QĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  05  tháng 5  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Quy chế Đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 3413/ĐT ngày 10/9/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

 


GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3413/ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết nghị số 1597/QN-HĐ ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.  Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3413/ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

1. Sửa đổi điều 20

          Trong mỗi học kỳ, sinh viên có thể đăng ký học từ 13 đến 18 tín chỉ đối với hệ chính quy, chuyên tu và văn bằng thứ hai, từ 9 đến 14 tín chỉ đối với hệ tại chức. Học phí được tính theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký học và đã được chấp nhận (không phân biệt học kỳ chính hay học kỳ phụ). Mức thu học phí và cách thức thu học phí do thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định, phù hợp với quy định của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội. Chỉ những sinh viên đã đóng đủ học phí mới được dự thi.

2. Sửa đổi điều 21

1. Đối với môn học thuộc khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành hoặc một số môn học được phép lựa chọn khác, sinh viên được đăng ký học và thi tại một trong các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có tổ chức dạy môn học đó.

2. Việc tổ chức đăng ký học các môn học thuộc các khối kiến thức cơ sở của ngành, khối kiến thức chuyên ngành và khối kiến thức nghiệp vụ do thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định tùy theo khả năng và điều kiện cụ thể của đơn vị mình và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội vào dịp tổng kết năm học.

3. Sửa đổi điều 31

          Những công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải được cộng điểm thưởng vào điểm trung bình chung học tập của học kỳ, của năm học và của toàn khóa học để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào bậc sau đại học và các quyền lợi khác. Mức điểm thưởng được quy định:

          - Đạt giải thưởng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo:

                   Giải nhất:                       0,20 điểm

                   Giải nhì:                         0,15 điểm

                   Giải ba:                          0,10 điểm

                   Giải khuyến khích:                  0,07 điểm   

          - Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc:

                   Giải nhất:                       0,10 điểm

                   Giải nhì:                         0,07 điểm

                   Giải ba:                          0,05 điểm

          Trong học kỳ hoặc năm học, nếu sinh viên đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học ở các cấp (trường hoặc khoa trực thuộc, Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì chỉ được cộng điểm thưởng một lần ở mức giải cao nhất.

          Trong suốt khóa học, nếu sinh viên đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học thì chỉ được cộng điểm thưởng một lần ở mức giải cao nhất vào điểm trung bình chung học tập của toàn khóa học.

          Nếu công trình do nhiều người cùng làm thì điểm thưởng được chia đều cho số người cùng tham gia.              

4. Sửa đổi điều 36

Cuối mỗi học kỳ đơn vị đào tạo tổ chức một kỳ thi chính và nếu có điều kiện tổ chức thêm một kỳ thi phụ để kết thúc môn học. Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định cụ thể công tác tổ chức kỳ thi.

1. Trong kỳ thi, từng môn học được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số môn học trong cùng một buổi thi của một sinh viên. Thời gian dành cho ôn thi các môn học được sắp xếp tỷ lệ với số lượng tín chỉ của các môn học đó và ít nhất là 1/2 ngày cho mỗi tín chỉ. Đối với mỗi môn học, sinh viên chỉ được dự thi một lần trong cùng một kỳ thi.

2.  Kỳ thi phụ chỉ dành cho những sinh viên chưa dự kỳ thi chính vì có lý do chính đáng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và được chủ nhiệm khoa (hoặc chủ nhiệm khoa trực thuộc) đồng ý. Trong trường hợp này, sinh viên được coi là thi lần đầu.

3. Lịch thi của kỳ thi chính cho các môn học phải được thông báo trước ít nhất 1 tháng. Lịch thi của kỳ thi phụ phải được thông báo trước ít nhất 1 tuần.

5. Sửa khoản 2, điều 37

          2. Đề thi phải phù hợp với chương trình đã ban hành và đáp ứng được yêu cầu kiểm tra, đánh giá đúng mục tiêu đã đề ra của môn học và phải được bảo đảm bí mật.

6. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2, điều 38

1. Sinh viên được dự thi kết thúc môn học sau mỗi học kỳ nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phải có đủ các điểm đánh giá theo quy định của đề cương môn học.

b. Đóng học phí đầy đủ theo quy định

2. Kết quả thi sau mỗi học kỳ được dùng để tính điểm trung bình chung học tập khi xét học bổng, các chế độ ưu đãi, khen thưởng và xét học tiếp hay thôi học.

7. Sửa đổi điều 39

1. Sinh viên không được dự thi kết thúc môn học trong kỳ thi của học kỳ tương ứng do bỏ thi không có lý do chính đáng phải nhận điểm không (0) cho bài thi kết thúc môn học đó.

2. Sinh viên có môn học bị điểm F được thi lại môn học đó trong các kỳ thi chính của học kỳ sau hoặc trong các kỳ thi chính của học kỳ phụ.

3. Sinh viên có môn học bị điểm F trong kỳ thi chính có thể tự học hoặc đăng ký học lại để thi lại. Sau khi thi lại vẫn bị điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại. Đối với môn học tự chọn bị điểm F, sinh viên có thể thay đổi bằng môn học khác.

Điều 2. Các điểm sửa đổi, bổ sung ở điều 1 được áp dụng từ năm học 2009-2010 trở đi.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VP, Ban ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

GS. TS. Mai Trọng Nhuận

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :