Tuyển sinh sau đại học
Trang chủ   >  TUYỂN SINH  >   Tuyển sinh sau đại học  >  
Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2008

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH

 SAU ĐẠI HỌC NĂM 2008 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

(Toàn văn công văn số 649/SĐH của ĐHQGHN ban hành ngày 31/1/2008)

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) xin gửi tới các trường, viện thành viên, các khoa và trung tâm trực thuộc của ĐHQGHN và các cơ sở đào tạo sau đại học (SĐH) ngoài ĐHQGHN (sau đây gọi chung là đơn vị đào tạo SĐH) văn bản: “Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2008 của Đại học Quốc gia Hà Nội” nhằm cụ thể hoá công tác tuyển sinh SĐH năm 2008.

Thủ trưởng các đơn vị đào tạo SĐH có trách nhiệm thông báo toàn bộ nội dung hướng dẫn này đến các bộ phận chức năng có liên quan của đơn vị mình và đến các thí sinh đăng kí dự thi tuyển sinh SĐH năm 2008 tại ĐHQGHN.

1.                                  TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

1.1.       Thời gian thi

Kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2008 của ĐHQGHN được tổ chức thành 2 đợt thi. Tuy nhiên các đơn vị đào tạo SĐH có thể đề nghị ĐHQGHN cho phép tổ chức tuyển sinh chỉ trong một đợt nhưng phải theo lịch thi được ĐHQGHN quy định cho mỗi đợt. Các đơn vị đào tạo SĐH báo cáo ĐHQGHN (qua khoa Sau đại học) kế hoạch tuyển sinh trong năm của đơn vị mình trước ngày 15/02/2008.

            - Đợt 1: Tchức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, thi vào các ngày 09, 10, và 11 tháng 5 năm 2008.

            - Đợt 2: Tchức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, thi vào các ngày 12, 13 và 14 tháng 9 năm 2008.

1.2.       Lịch thi

      Đợt 1:

Chiều thứ Sáu, 09/5/2008               :        Tập trung thí sinh.

Sáng thứ Bảy, 10/5/2008                :        Thi môn Cơ bản

Chiều thứ Bảy, 10/5/2008               :        Thi môn Cơ sở

Sáng Chủ nhật, 11/5/2008              :        Thi môn Ngoại ngữ

Chiều Chủ nhật, 11/5/2008             :        Thi môn Chuyên ngành.

      Đợt 2:

Chiều thứ Sáu, 12/9/2008               :        Tập trung thí sinh

Sáng thứ Bảy, 13/9/2008                :        Thi môn Cơ bản

Chiều thứ Bảy, 13/9/2008               :        Thi môn Cơ sở

Sáng Chủ nhật, 14/9/2008              :        Thi môn Ngoại ngữ.      

1.3.       Tổ chức thi        

            Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh SĐH năm 2008 của ĐHQGHN (gọi tắt là Ban chỉ đạo tuyển sinh). Khoa Sau đại học, ĐHQGHN là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo tuyển sinh, là đầu mối để thực thi việc chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra của ĐHQGHN về công tác tuyển sinh và giải quyết các vấn đề nảy sinh theo Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh.

            Thủ trưởng các đơn vị đào tạo SĐH của ĐHQGHN ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh SĐH (HĐTS SĐH) năm 2008 của đơn vị mình và báo cáo ĐHQGHN (qua khoa Sau đại học). HĐTS SĐH của các đơn vị có nhiệm vụ điều hành những công việc liên quan đến công tác tuyển sinh thuộc trách nhiệm của đơn vị mình.

            Các công tác ra đề thi, coi thi và chấm thi tuyển sinh SĐH năm 2008 (gọi chung là tổ chức thi) của ĐHQGHN do bốn HĐTS SĐH đảm nhận:

            1. Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (KHTN): HĐTS SĐH trường Đại học KHTN đảm nhận việc tổ chức thi cho khối thi Khoa học Tự nhiên.

            2. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH-NV): HĐTS SĐH trường Đại học KHXH-NV đảm nhận việc tổ chức thi cho khối thi Xã hội Nhân văn.

            3. Tại trường Đại học Ngoại ngữ (NN): HĐTS SĐH trường Đại học NN đảm nhận việc tổ chức thi cho khối thi Ngoại ngữ.           

            4. Tại khoa Quản trị Kinh doanh (QTKD): HĐTS SĐH khoa QTKD đảm nhận việc tổ chức thi cho đơn vị mình.

Chủ tịch HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN và khoa QTKD quyết định thành lập Ban thư kí, Ban đề thi, các Tiểu ban đề thi cho cả hai đợt thi; Ban coi thi, Ban chấm thi, các Tiểu ban chấm thi, Ban phúc khảo và các Tiểu ban phúc khảo cho mỗi đợt thi.

Tiểu ban đề thi, Tiểu ban chấm thi được thành lập trên cơ sở đề nghị của thủ trưởng các đơn vị đào tạo gửi cho HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN và khoa QTKD. Tiểu ban đề thi, Tiểu ban chấm thi và Tiểu ban phúc khảo được thành lập cho từng môn thi, có nhiệm vụ ra đề thi, chấm thi và phúc khảo cho môn thi đó.

Tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của Ban thư kí, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo thực hiện theo Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh.

            Hiệu trưởng các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN ra quyết định thành lập Ban Thanh tra tuyển sinh SĐH năm 2008 để thực hiện công tác thanh tra liên quan đến việc tổ chức thi cho khối thi do HĐTS SĐH của đơn vị mình đảm nhận.

2.             CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

            ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ năm 2008 cho các đơn vị đào tạo SĐH và tổng chỉ tiêu liên kết đào tạo.

Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh được ĐHQGHN phân bổ, HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo SĐH công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho từng chuyên ngành đào tạo của đơn vị mình và thông báo cho thí sinh chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi đợt theo tỉ lệ: đợt 1 tuyển 35% tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và 100% chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ (bao gồm cả chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ); đợt 2 tuyển 65% tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ (bao gồm cả chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ).

Ban chỉ đạo tuyển sinh phân bổ chỉ tiêu cho các chuyên ngành thuộc các chương trình hợp tác, liên kết đã được phê duyệt.

            ĐHQGHN sẽ điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo SĐH giữa các đơn vị đào tạo SĐH và giữa 2 đợt tuyển sinh sau khi có kết quả tuyển sinh của các đợt thi.

3.             DANH MỤC CÁC MÔN THI VÀ ĐỀ CƯƠNG MÔN THI

            Kì thi tuyển sinh SĐH năm 2008 ĐHQGHN chỉ tuyển sinh đào tạo SĐH các chuyên ngành đã được chuyển đổi theo danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học của Nhà nước tại Quyết định số 133/SĐH, ngày 06/04/2006 của Giám đốc ĐHQGHN và phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ.

            Đối với các chuyên ngành đào tạo không thay đổi (khi chuyển đổi) có thể sử dụng các môn thi và đề cương môn thi cũ hoặc môn thi, đề cương môn thi mới đã được Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt.

            Đối với các chuyên ngành có thay đổi (tách hoặc nhập các chuyên ngành trước đây để chuyển đổi thành các chuyên ngành mới) các đơn vị phải đề xuất môn thi và đề cương môn thi mới để ĐHQGHN phê duyệt thì mới được tuyển sinh.      

4.             BỔ TÚC KIẾN THỨC

            Các đơn vị tổ chức dạy bổ túc kiến thức có biện pháp thông báo rộng rãi  kế hoạch giảng dạy tới các thí sinh và các HĐTS SĐH của các đơn vị khác.

            Kết quả bổ túc kiến thức phải được xác nhận bằng văn bản (Giấy chứng nhận, Chứng chỉ hoặc các văn bản khác) do thủ trưởng đơn vị đào tạo bổ túc kiến thức cấp để thí sinh nộp kèm trong hồ sơ đăng kí dự thi.   

5.             CHUYỂN TIẾP SINH

            Chuyển tiếp sinh là một hình thức tuyển sinh thông qua thẩm định và xét duyệt hồ sơ dựa trên các tiêu chuẩn quy định. Các đơn vị đào tạo SĐH và khoa Sau đại học đảm nhận các công việc liên quan tới công tác xét chuyển tiếp sinh. Số lượng chuyển tiếp sinh được tính vào chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị đào tạo SĐH.

            Việc xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2008 thực hiện theo văn bản “Một số điều chỉnh, bổ sung về điều kiện xét chuyển tiếp sinh đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội” số 237/KHCN, do Giám đốc ĐHQGHN kí ngày 03/07/2007 và được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho các học viên cao học đã tốt nghiệp trong năm 2007 và cho các sinh viên đã tốt nghiệp sau tháng 6 năm 2007. Đợt 2 xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho các sinh viên đã tốt nghiệp trong năm 2008.

Các đơn vị đào tạo SĐH thu nhận, xét duyệt hồ sơ, tổng hợp và nộp danh sách cùng các hồ sơ đề nghị xét chuyển tiếp sinh của đơn vị mình cho ĐHQGHN (qua khoa Sau đại học) trước ngày 20/3/2008 (đợt 1) và trước ngày 20/7/2008 (đợt 2). Danh sách đề nghị xét chuyển tiếp sinh gửi lên ĐHQGHN muộn hơn các thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét.  

            Khoa Sau đại học thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả cho các đơn vị đào tạo trước ngày 10/4/2008 (đợt 1) và trước ngày 10/8/2008 (đợt 2).

            Các đơn vị đào tạo tổ chức đánh giá đề cương cho các chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ và báo cáo về ĐHQGHN (qua khoa Sau đại học).

6.             ĐĂNG KÍ DỰ THI

6.1.       HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo SĐH có nhiệm vụ:

            1. Tổ chức thông báo tuyển sinh SĐH trong nước trước ngày 04/02/2008 (đợt 1) và trước ngày 14/06/2008 (đợt 2). Thông báo tuyển sinh SĐH phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho thí sinh, đặc biệt là điều kiện dự thi, điều kiện về đối tượng ưu tiên và điều kiện về đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo từ ngân sách nhà nước.

            2. Thu nhận hồ sơ thí sinh đăng kí dự thi theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện dự thi đã được quy định trong Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh. HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo SĐH chịu trách nhiệm thẩm định và quản lý hồ sơ thí sinh đăng kí dự thi của đơn vị mình. 

            3. Cung cấp cho thí sinh đăng kí dự thi đề cương các môn thi tuyển.           

            4. Gửi danh sách thí sinh dự thi kèm theo phiếu đăng kí dự thi của thí sinh đã sắp xếp theo danh sách, đĩa mềm có ghi danh sách thí sinh dự thi và 02 ảnh màu cỡ 4cm ´ 6cm của mỗi thí sinh có ghi đầy đủ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh về HĐTS SĐH đảm nhận việc tổ chức thi cho khối thi tương ứng trước ngày 11/04/2008 (đợt 1) và trước ngày 20/08/2008 (đợt 2).

            5. Việc xác định đối tượng ưu tiên và đối tượng được miễn thi môn ngoại ngữ phải được thực hiện tại thời điểm nhận hồ sơ đăng kí dự thi. Các HĐTS SĐH của các đơn vị phải bàn giao một cách chính thức danh sách các thí sinh là đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi môn ngoại ngữ cho HĐTS SĐH đảm nhận việc tổ chức thi cho khối thi tương ứng.  Tất cả các trường hợp bổ sung đối tượng ưu tiên và đối tượng được miễn thi ngoại ngữ sau khi đã tổ chức thi tuyển đều không được xem xét. Các cá nhân và bộ phận liên quan phải chịu trách nhiệm trong việc để thất lạc hoặc xử lí sai thông tin hồ sơ.

6.2.  Khoa Sau đại học tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh đăng kí chỉ dự thi môn Ngoại ngữ để lấy Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo SĐH ở ĐHQGHN.

7.             LÀM ĐỀ THI

            HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN và khoa QTKD có nhiệm vụ:

            1. Gửi văn bản Quy định ra đề thi của ĐHQGHN, đề cương môn thi tới thành viên các Tiểu ban đề thi để thực hiện công tác làm đề thi.

            2. Tổ chức làm đề thi cho các môn thi của khối thi do mình phụ trách.

            3. Tổ chức làm đề thi cho các môn thi thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình nhưng được tổ chức thi tại các khối thi khác.

            HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN cần trao đổi thống nhất kế hoạch cụ thể về công tác ra và giao đề thi, công tác chấm thi nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ tổ chức thi của khối thi do mình phụ trách.    

            Tiểu ban đề thi có nhiệm vụ ra đề thi cho cả hai đợt thi theo đúng Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh. Tiểu ban đề thi ra đề thi cho cả hai đợt thi với số lượng là 04 bộ đề thi (bộ đề thi gồm đề thi và đáp án) đối với môn thi cơ bản, cơ sở, ngoại ngữ trình độ B và ngoại ngữ trình độ C; 03 bộ đề thi đối với môn thi chuyên ngành. 

            Các Trưởng tiểu ban đề thi nộp đề thi cho HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN và khoa QTKD trước 16 giờ 30 phút ngày 07/05/2008.

8.             TỔ CHỨC COI THI, CHẤM THI

8.1.       Công tác coi thi

            HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN và khoa QTKD có trách nhiệm tổ chức coi thi theo đúng Quy chế tuyển sinh SĐH hiện hành của Bộ GD&ĐT.

8.2.       Giờ giấc thực hiện các công việc chính trong các buổi thi

            Công tác tập trung thí sinh làm thủ tục thi được tổ chức vào buổi chiều các ngày 09/05/2008 (đợt 1) và 12/09/2008 (đợt 2), HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN và khoa QTKD lựa chọn giờ tập trung thí sinh phù hợp với điều kiện của đơn vị mình và báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh. Thời gian thực hiện các công việc trong các buổi thi được sắp xếp như sau:

            Sáng:                07 h 00:             Gọi thí sinh vào phòng thi

                                    07 h 20:             Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh

                                    07 h 30:             Làm bài

                                    10 h30:              Thu bài

            Chiều:   13 h 30:             Gọi thí sinh vào phòng thi

                                    13 h 50:             Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh

                                    14 h 00:             Làm bài

                                    17 h 00:             Thu bài

Trường hợp riêng: Buổi thi môn Ngoại ngữ, sáng ngày 11/5/2008 (đợt 1) và sáng ngày 14/9/2008 (đợt 2), thời gian bắt đầu làm bài: 07 h 30; thu bài: 09 h 30. Buổi thi môn Cơ sở của các chuyên ngành Ngoại ngữ, thời gian bắt đầu làm bài: 14 h 00; thu bài: 16 h 30.

            Sau mỗi buổi thi, Trưởng Ban coi thi của HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN và khoa QTKD báo cáo tổng hợp tình hình thi (bao gồm các thông tin về số thí sinh có mặt, vắng mặt, số trường hợp vi phạm quy chế thi...) cho Thư kí Ban chỉ đạo tuyển sinh SĐH của ĐHQGHN.

8.3.       Công tác chấm thi

            HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN và khoa QTKD có nhiệm vụ:

            1. Bàn giao bài thi của những môn thi không do mình chịu trách nhiệm ra đề thi và chấm thi cho HĐTS SĐH chịu trách nhiệm ra đề thi và chấm thi.

2. Gửi văn bản Hướng dẫn công tác chấm thi của ĐHQGHN đến thành viên các Tiểu ban chấm thi trước khi triển khai công tác chấm thi.

            3. Tổ chức chấm thi cho các môn thi do mình chịu trách nhiệm ra đề thi và chấm thi theo đúng Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh.

            4. Thời gian bắt đầu tổ chức chấm thi: ngày 13/5/2008 (đợt 1) và ngày 16/9/2008 (đợt 2).

            5. Thời hạn hoàn thành công tác chấm thi:  ngày 27/5/2008 (đợt 1) và ngày 01/10/2008 (đợt 2).

            Tuỳ theo số lượng bài thi của mỗi môn thi, HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN và khoa QTKD quyết định số lượng thành viên của các Tiểu ban chấm thi cho phù hợp để bảo đảm tiến độ.

9.             ĐÁNH GIÁ đỀ cương nghiên cỨu sinh

HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo tiến hành việc xây dựng danh sách đề tài hoặc các hướng nghiên cứu luận án kèm theo tên các cán bộ có thể tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh của các chuyên ngành tổ chức tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại đơn vị mình. Danh sách này cần được cung cấp cho các thí sinh tại thời điểm thông báo tuyển sinh (đối với các thí sinh đăng kí thi tuyển) hoặc tại thời điểm thông báo xét chuyển tiếp sinh (đối với các thí sinh diện xét chuyển tiếp).

HĐTS SĐH tổ chức cho thí sinh bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh theo đúng Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh. Kết quả đánh giá đề cương nghiên cứu sinh được chấm điểm theo thang điểm 10 kèm theo đề nghị về cán bộ hướng dẫn luận án.

Hồ sơ đánh giá đề cương nghiên cứu sinh của các thí sinh được nộp cho ĐHQGHN (qua Khoa Sau đại học) trước ngày 31/5/2008 (đối với thí sinh thi tuyển và xét chuyển tiếp sinh tiến sĩ đợt 1), trước ngày 30/9/2008 (đối với các chuyển tiếp sinh tiến sĩ đợt 2)

10.         CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI

10.1.    Các kết quả thi do HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN và khoa QTKD công bố mới có giá trị pháp lí làm căn cứ tuyển sinh cho các đơn vị.

10.2.    HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN gửi kết quả thi của từng đơn vị đào tạo SĐH về ĐHQGHN (qua khoa Sau đại học) và về HĐTS SĐH của các đơn vị trước ngày 05/06/2008 (đợt 1) và trước ngày 10/10/2008 (đợt 2) để các đơn vị đào tạo SĐH có cơ sở đề nghị điểm trúng tuyển.

10.3.    HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo SĐH đề nghị điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo của đơn vị mình và gửi về ĐHQGHN (qua khoa Sau đại học) trước ngày 10/06//2008 (đợt 1) và trước ngày 14//10/2008 (đợt 2).

10.4.    ĐHQGHN phê duyệt (chuẩn y hay điều chỉnh) điểm trúng tuyển do các HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo SĐH đề nghị trước ngày 17/06/2008 (đợt 1) và trước ngày 21/10/2008 (đợt 2).

10.5.     HĐTS SĐH các đơn vị thông báo kết quả thi tới từng thí sinh sau khi điểm trúng tuyển được ĐHQGHN phê duyệt chậm nhất là ngày 20/06/2008 (đợt 1)24/10/2008 (đợt 2).

10.6.   Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, HĐTS SĐH các trường Đại học KHTN, KHXH-NV, NN, khoa QTKD nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh dự thi tại hội đồng thi của mình và tổ chức chấm lại theo Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh. Việc phúc khảo phải hoàn thành trước ngày 10/07/2008 (đợt 1) và  trước ngày 13/11/2008 (đợt 2).

11.         XÉT TUYỂN VÀ CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

   Trên cơ sở điểm trúng tuyển được ĐHQGHN phê duyệt, HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo xác định danh sách thí sinh trúng tuyển.

   Các khoa, viện, trung tâm trực thuộc nộp danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ  (cả diện thi tuyển và chuyển tiếp sinh), các trường Đại học thành viên nộp danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ (cả diện thi tuyển và chuyển tiếp sinh) của đơn vị mình (kèm theo đĩa mềm) cho ĐHQGHN (qua Khoa Sau đại học) trước ngày 25/6/2008 (đợt 1) và trước ngày 28/10/2008 (đợt 2).

   Hiệu trưởng các trường Đại học thành viên quyết định công nhận học viên cao học của đơn vị mình.

   Giám đốc ĐHQGHN quyết định công nhận nghiên cứu sinh của các đơn vị đào tạo và học viên cao học của các khoa, viện, trung tâm trực thuộc.

   Chủ nhiệm khoa Sau đại học Quyết định cấp Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ ngoại ngữ dự tuyển đào tạo SĐH ở ĐHQGHN cho các thí sinh đủ điều kiện và có đăng kí xin được cấp chứng chỉ.

12.         TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

12.1.           Hợp tác, liên kết đào tạo theo chỉ tiêu ngoài ĐHQGHN và do ĐHQGHN cấp bằng

            Các HĐTS SĐH của các đơn vị phải báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh về các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo theo chỉ tiêu ngoài ĐHQGHN nhưng do ĐHQGHN cấp bằng và đã được ĐHQGHN phê duyệt.

            Hồ sơ đăng kí dự thi của các thí sinh theo các chuyên ngành thuộc chương trình hợp tác, liên kết này được kiểm tra theo đúng quy định của ĐHQGHN.

            ĐHQGHN phê duyệt điểm trúng tuyển cho các chuyên ngành thuộc các chương trình hợp tác, liên kết này.

12.2.   Hợp tác, liên kết đào tạo theo chỉ tiêu của ĐHQGHN

Các đơn vị có nguyện vọng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có đủ uy tín và điều kiện cần có hồ sơ đề nghị ĐHQGHN cho phép.

Việc tổ chức tuyển sinh cho các chuyên ngành theo các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo đã được ĐHQGHN phê duyệt sẽ tiến hành theo quy định và hướng dẫn của Ban chỉ đạo tuyển sinh.

13.         KINH PHÍ TUYỂN SINH

            Việc thu và sử dụng các khoản lệ phí tuyển sinh thực hiện theo văn bản quy định, hướng dẫn của ĐHQGHN.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :