Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hợp tác 3 "nhà" - "4 trong 1"
Phỏng vấn của Bản tin ĐHQGHN với các nhà quản lý và nhà khoa học: GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, TS.Nguyễn Văn Lạng - Thứ trưởng Bộ KH&CN và TS. Trần Xuân Tú - Phòng thí nghiệm mục tiêu hệ thống tích hợp thông minh (SIS lab) Trường ĐHCN - ĐHQGHN

 

GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN

Triển khai hiệu quả hợp tác trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp để tổ chức đào tạo và nghiên cứu một số lĩnh vực công nghệ cao và khoa học liên ngành, thực hiện sáng tạo Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VII về “gắn viện với trường, gắn công tác giáo dục đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học” và Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ hai khóa VIII về "bảo đảm kết hợp giữa viện nghiên cứu và trường đại học, gắn nghiên cứu - triển khai với sản xuất - kinh doanh”.

Ngoài ra, hợp tác trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp đã triển khai phươn