Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Đô thị
Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Đô thị số 629/QĐ-TCCB được Giám đốc ĐHQGHN ký ngày 12 tháng 02 năm 2010.

Theo đó Trung tâm Nghiên cứu Đô thị có chức năng Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực Đô thị học đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hệ thống đô thị Việt Nam theo xu hướng hội nhập quốc tế; tham gia đào tạo đại học, sau đại học trong lĩnh vực Đô thị học.

Nhiệm vụ của Trung tâm là:

a) Xây dựng, tham gia tuyển chọn, đấu thầu và tổ chức triển khai thực hiện các dự án, đề tài khoa học - công nghệ, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu chiến lược, chính sách về lĩnh vực Đô thị học theo đơn đặt hàng hoặc theo yêu cầu của ĐHQGHN, của các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương; làm đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế liên quan đến các vấn đề phát triển đô thị;

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tham gia đào tạo đại học, sau đại học trong lĩnh vực Đô thị học;

c) Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học, công nghệ và tư vấn về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, kinh tế, xã hội, quản lý phát triển đô thị và các vấn đề chuyên môn khác thuộc lĩnh vực Đô thị học;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Trung tâm nghiên cứu Đô thị là tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và ĐHQGHN.

 

Lấn vịnh biển ở thành phố Hạ Long để phát triển cơ sở hạ tầng gây nhiều quan ngại về môi sinh.
Ảnh: BTpress

 VNU Media - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   |