Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thi đua là làm tốt và tạo ra sản phẩm nhiều hơn
Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, ngày 19/9/2010, tại ĐHQGHN, Khối thi đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2010 và triến khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2010.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao,   ĐHQGHN và ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQGHN - Trưởng khối thi đua năm 2010, chủ trì Hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2010, thực hiện chủ trương đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua khen thưởng của Khối các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội được tổ chức sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của khối. Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của mỗi đơn vị trong khối được xây dựng một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, vì vậy đã lôi cuốn, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng.

Các phong trào thi đua đã phát triển cả về bề rộng và bề sâu, công tác tuyên truyền biểu dương người tốt việc tốt cũng như tôn vinh, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được quan tâm và tiến hành thường xuyên, liên tục, tạo nên hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Bên cạnh các hình thức khen thưởng thường xuyên, định kỳ, một số bộ ngành đã quan tâm thích đáng đến việc khen thưởng các thành tích đột xuất đối với các trường hợp có thành tích xuất sắc.

Thi đua, khen thưởng đã có tác động tích cực đến mọi mặt đời sống cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thành viên trong khối, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, tạo tiền đề tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2010.

Kết quả khen thưởng 6 tháng đầu năm 2010, các đơn vị trong toàn khối, đã trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng: 4 Anh hùng Lao động; 175 huân chương; 1031 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 28 Cờ thi đua của Chính phủ; 248 Cờ thi đua cấp bộ, 19.070 bằng khen của Bộ trưởng, 74.435 kỷ niệm chương; công nhận 405 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và đưa ra kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm. Các ý kiến đều tập trung hướng vào vấn đề con người, đồng thời đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2010.

6 tháng cuối năm 2010, Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng; chủ động hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước các cấp; đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tiếp tục kiện toàn tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng; đánh giá thực trạng phong trào thi đua khen thưởng, từ đó đề xuất những vấn đề cần đổi mới, kiến nghị về chính sách khen thưởng và phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua năm 2010; triển khai thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; tổ chức thanh tra, kiểm tra một số đơn vị trong khối về công tác thi đua, khen thưởng; chuẩn bị tổ chức đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW và Chỉ thị 17/2006/CT-TTg.

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, thi đua là làm tốt hơn công việc hàng ngày với chất lượng và hiệu quả cao hơn. Trong thời gian tới cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của những công việc thường xuyên để tạo ra những sản phẩm mới, kết quả mới. Giáo sư cũng đề nghị một số chỉnh sửa dự thảo Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đại biểu để từ đó đưa ra những giải pháp đổi mới nội dung, cách thức giao ban công tác thi đua khen thưởng của khối, tập trung vào vấn đề xây dựng con người mới, đổi mới cách thức phối hợp giữa các Bộ, ngành trong khối để nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng.

 Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   |