Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Danh mục giáo trình tiếng Anh phục vụ Nhiệm vụ chiến lược
Hiện nay Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN đã hoàn thành việc tiếp nhận và xử lý giáo trình tiếng Anh cho nhiệm vụ chiến lược (16+23) đợt 1 (gồm 56 tên giáo trình với số lượng 1.140 cuốn).

 

 

 

  • Xem thêm về Nhiệm vụ chiến lược ở đây

Các giáo trình đã được bàn giao về các đơn vị đào tạo có chương trình đào tạo 16+23 và các phòng Phục vụ bạn đọc (PVBĐ) để đưa vào phục vụ ngay trong dịp đầu năm học mới 2010 – 2011. Số lượng tài liệu được phân bổ cụ thể như sau:

Kho sách Phòng PVBĐ Chung

STT

Số ĐKCB

Tác giả và tên sách

Năm XB

Nơi XB

1

A-CL0/00001-19 

Vahid, Frank.. Embedded system design : a unified hardware 

2002

New York 

2

A-CL0/00020-38 

Palepu, Krishna G.,. Business analysis & valuation : using financial statements  

2008

Mason OH 

3

A-CL0/00039-57 

Cialdini, Robert B.. Influence : science and practice  

2009

Boston 

4

A-CL0/00058-76 

Balanis, Constantine A.,. Antenna theory : analysis and design  

2005

Hoboken NJ 

5

A-CL0/00077-95 

Barnes, A. James.. Law for business  

2009

Boston 

6

A-CL0/00096-114 

Bruce, Eugene N.. Biomedical signal processing and signal modeling  

2001

New York 

7

A-CL0/00115-33 

Razavi, Behzad.. Design of analog CMOS integrated circuits  

2001

Boston MA 

8

A-CL0/00134-52 

Pozar, David M.. Microwave engineering  

2005

Hoboken NJ 

9

A-CL0/00153-71 

Krugman, Paul R.. International economics : theory & policy  

2009

Boston San Francisco 

10

A-CL0/00172-90 

Kamen, Edward W.. Fundamentals of signals and systems using the web and MATLAB  

2007

New Jersey 

11

A-CL0/00191-209 

Dessler, Gary. Human Resource Management  

2011

Boston 

12

A-CL0/00210-28 

Proakis, John G.. Digital signal processing  

2007

Upper Saddle River NJ 

13

A-CL0/00229-47 

Hambley, Allan R.. Electrical engineering : principles and applications  

2011

Boston 

14

A-CL0/00248-66 

Bodie, Zvi. Essentials of investments  

2010

Boston Mass 

15

A-CL0/00267-85 

George, Jennifer M.. Understanding and managing organization behavior  

2008

Upper Saddle River NJ 

16

A-CL0/00286-304 

Kang, Sung-Mo,. CMOS digital integrated circuits : analysis and design  

2003

Boston 

17

A-CL0/00305-23 

Walker, Jearl,. Fundamentals of physics  

2008

Hoboken NJ 

18

A-CL0/00324-42 

Johnson, Curtis D.,. Process control instrumentation technology  

2006

Upper Saddle River NJ 

19

A-CL0/00343-61 

Garrison, Ray H.. Managerial accounting  

2010

Boston 

20

A-CL0/00362-80 

Berman, Barry. Retail management : a strategic approach  

2010

Upper Saddle River NJ 

21

A-CL0/00381-99 

Keller, Kevin Lane,. Strategic brand management : building, measuring, and managing brand equity  

2008

Upper Saddle River NJ 

22

A-CL0/00400-18 

Ross, Stephen A.. Fundamentals of corporate finance  

2010

Boston 

23

A-CL0/00419-37 

Proakis, John G.. Digital communications  

2008

New York London 

24

A-CL0/00438-56 

Rizzoni, Giorgio. Principles and applications of electrical engineering  

2007

Boston 

25

A-CL0/00457-75 

Render, Barry.. Quantitative analysis for management  

2009

Indianapolis Ind London 

26

A-CL0/00476-94 

Hill, Charles W. L.. International business : competing in the global marketplace  

2011

New York 

27

A-CL0/00495-513 

Haykin, Simon S.,. Signals and systems  

2005

New York 

28

A-CL0/00514-32 

Electronic commerce 2010 : a managerial perspective  

2010

Boston 

29

A-CL0/00533-51 

Franklin, Gene F.. Feedback control of dynamic systems  

2010

Upper Saddle River NJ 

30

A-CL0/00552-70 

Babbie, Earl. The practice of social research  

2010

Belmont Calif 

31

A-CL0/00571-89 

Deresky, Helen. International management : managing across borders and cultures  

2011

Boston 

32

A-CL0/00590-608 

Hames, Joanne Banker.. Introduction to law  

2010

Upper Saddle River NJ 

33

A-CL0/00609-27 

Peterson, Roger L.. Introduction to spread-spectrum communications  

1995

Englewood Cliffs NJ 

34

A-CL0/00628-46 

Ulaby, Fawwaz T.. Fundamentals of applied electromagnetics  

2010

Boston 

35

A-CL0/00647-65 

Gordon, Robert J.. Macroeconomics  

2009

Boston 

36

A-CL0/00666-84 

Wakerly, John F.. Digital design : principles and practices  

2006

Upper Saddle River NJ 

37

 

A-CL0/00685-703 

Churchill, Gilbert A.. Marketing research : methodological foundations  

2010

Australia Mason OH

38

A-CL0/00704-722

Engel, Thomas.. Physical chemistry

2010

New York

39

A-CL0/00723-741

Kaeslin, Hubert.. Digital integrated circuit design : from VLSI architectures to CMOS fabrication

2008

Cambridge

New York

Kho sách tự nhiên Phòng PVBĐ Thượng Đình

 

STT

Số ĐKCB

Tác giả và tên sách

Năm XB

Nơi XB

1

A-CL1/00001-19

Essential cell biology

2009

New York

2

A-CL1/00020-38

Morison, Ian. Introduction to astronomy and cosmology

2008

Chichester UK

3

A-CL1/00039-57

Kittel, Charles. Introduction to solid state physics

2005

Hoboken NJ

4

A-CL1/00058-76

Freeman, Scott,. Biological science

2011

Boston

5

A-CL1/00077-95

Thieman, William J.. Introduction to biotechnology

2009

San Francisco

6

A-CL1/00096-114

Klein, Cornelis. The 23rd edition of the manual of mineral science : (after James D. Dana)

2007

Hoboken NJ

7

A-CL1/00115-33

King, M. G.. Fisheries biology, assessment and management

2007

Oxford Ames Iowa

8

A-CL1/00134-52

Kardong, Kenneth V.. Vertebrates : comparative anatomy, function, evolution

2009

Boston

9

A-CL1/00153-71

Benton, M. J.. Introduction to paleobiology and the fossil record

2009

Chichester UK Hoboken NJ

10

A-CL1/00191-209

Bidlack, James E.. Stern"s Introductory plant biology

2011

New York

11

A-CL1/00210-28

Mader, Sylvia S.. Human biology

2010

Boston

12

A-CL1/00229-47

Genetics : from genes to genomes

2008

Boston

13

A-CL1/00248-66

Callister, William D.,. Materials science and engineering

2011

Hoboken NJ

14

A-CL1/00267-85

Molles, Manuel C.. Ecology : concepts and applications

2010

Boston

15

A-CL1/00172-190

Stacey, F. D.. Physics of the earth

2008

Cambridge

New York

 

            Kho sách xã hội Phòng PVBĐ Thượng Đình

 

1

A-CL2/00001-19

Odden, David Arnold.. Introducing phonology

2005

Cambridge UK

New York

2

A-CL2/00020-38

Riemer, Nick.. Introducing semantics

2010

Cambridge New York

 

 

 VNU Media - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   |