Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
11 đề tài nghiên cứu khoa học đã được ĐHQGHN nghiệm thu tháng 8/2005
Trong tháng 8/2005, có 11 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu. Cụ thể như sau:

1. Đề tài: “Vấn đề môi trường trong quan hệ quốc tế”. Mã số: CB.03.16. Chủ trì: TS. Hoàng Khắc Nam, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin - thư viện đại học”. Mã số: CB.03.14. Chủ trì: ThS. Nguyễn Huy Chương, Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài: “Văn hoá Phùng Nguyên“. Mã số: QG.01.14. Chủ trì: PGS.TS. Hán Văn Khẩn, Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài: “Ngôn ngữ Văn học Việt Nam trên lộ trình hiện đại hoá trong thế kỷ XX”. Mã số: QG.04.18. Chủ trì: GS.TS. Đinh Văn Đức, Khoa Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài: “ Đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay: Thực trạng, mô hình và giải pháp”. Mã số: QG.03.19. Chủ trì: TS. Trịnh Trí Thức, Khoa Triết học,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài: “Luật hình sự so sánh: Những vấn đề cơ bản của phần chung”. Mã số: QG.00.01. Chủ trì: PGS.TSKH. Lê Cảm, Khoa Luật - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài nghị định thư hợp tác với Hàn Quốc: “Phát triển công nghệ sản xuất nấm dược liệu phục vụ tăng cường sức khoẻ”. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Chính, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Đạt

8. Đề tài: “Ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường”. Mã số QT.03.27. Chủ trì: PGS.TS. Bùi Duy Cam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài: “Ứng dụng mô hình toán diễn toán lũ lưu vực sông Vệ - trạm An Chỉ”. Mã số QT.04.26. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thanh Sơn, Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài: “Nghiên cứu xử lý DDT trong đất ruộng nước ở ngoại thành Hà Nội”. Mã số QG.03.04. Chủ trì: GS.TSKH. Lâm Ngọc Thụ, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ ứng dụng các loại vật liệu hấp phụ được chế tạo từ những nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam để xử lý các kim loại nặng độc hại trong nước ngầm khu vực Hà Nội”. Mã số: QG.03.05. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Đình Bảng, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

 Ban Khoa học Công nghệ - ĐHQGHN
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :