Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hội thảo khoa học 30 năm nghiên cứu và đào tạo ở Khoa Triết học
Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Khoa Triết học, 100 năm nghiên cứu và giảng dạy các ngành khoa học xã hội - nhân văn, 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương - ĐHQGHN, ngày 31/3/2006, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “30 năm nghiên cứu và đào tạo ở Khoa Triết học”.

Hội thảo đã nghe TS. Trịnh Trí Thức - Chủ nhiệm Khoa Triết học trình bày “Báo cáo tổng kết 30 năm đào tạo ở Khoa Triết học”. Báo cáo đã đánh giá công tác đào tạo ở Khoa Triết học 30 năm qua (1976 - 2006) trên các mặt: xác định mục tiêu đào tạo; xây dựng chương trình, nội dung đào tạo; biên soạn giáo trình, bài giảng, sách tham khảo; phương pháp đào tạo; nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo; hợp tác trong đào tạo; tổ chức quản lý đào tạo. Từ thực tế đào tạo 30 năm qua, báo cáo đã rút ra một số bài học chủ yếu trên các phương diện như xác định mục tiêu đào tạo; hợp tác trong đào tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo; tổ chức quản lý quá trình đào tạo, nhất là quản lý về mặt nội dung đào tạo.

Báo cáo tổng kết “Công tác nghiên cứu khoa học của Khoa trong 30 năm qua - Thực trạng và giải pháp” do TS. Nguyễn Vũ Hảo - Phó Chủ nhiệm Khoa Triết học trình bày tại Hội thảo đã nêu ra những thành tựu nổi bật trong công tác NCKH của Khoa, như: việc biên soạn giáo trình, bài giảng phục vụ trực tiếp nhiệm vụ đào tạo của tập thể các thầy giáo, cô giáo của Khoa. Các đề tài nghiên cứu của Khoa trong thời gian gần đây đã đề cập và góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc mà thực tiễn đang đặt ra hiện nay. Công tác nghiên cứu khoa trong học sinh viên cũng có những bước phát triển đáng khích lệ cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề đặt ra trong công tác này như giáo trình bài giảng phục vụ sinh viên chưa được đầu tư nhiều, tình trạng học thiếu nguyên tác vẫn còn một số đề tài nghiên cứu khoa học chất lượng chưa thật cao, vấn đề sử dụng các phương tiện thiết bị hiện đại vào học tập và giảng dạy đối với giáo viên và sinh viên còn gặp nhiều khó khăn,… Trong giai đoạn 2005 - 2010, Khoa đã xác định 5 hướng đề tài chính cần tập trung:

1. Lịch sử tư­ t­ưởng triết học Việt Nam (đặc biệt tập trung vào giai đoạn từ giữa thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX, đặc điểm cấu trúc và cơ chế hình thành và phát triển của tư­ tưởng triết học Việt Nam, vấn đề thông dung tam giáo...).

2. Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh: lý luận và thực tiễn (những vấn đề bức xúc về lý luận do thực tiễn của đất nước đặt ra như vấn đề xây dựng nhà n­ước, pháp quyền, vấn đề sở hữu, vấn đề dân chủ, vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo, vấn đề đạo đức...).

3. Triết học ph­ương Tây: Lịch sử và hiện đại (những vấn đề triết học, t­ư t­ưởng chính trị và tôn giáo trong lịch sử triết học ph­ương Tây; các trào lư­u triết học, tôn giáo, xã hội học, chính trị học ph­ương Tây đ­ương đại, các t­ư tư­ởng xã hội chủ nghĩa ngoài mácxít đ­ương đại...).

4. Triết học phư­ơng Đông: Lịch sử và hiện đại (các tư tư­ởng triết học Châu Á, nhất là của Trung Hoa và Ấn Độ, các nư­ớc Đông Nam Á, Nhật Bản, Triều Tiên..., các vấn đề trong triết học phư­ơng Đông đ­ương đại…)

5. Biên soạn các giáo trình, bài giảng, các sách công cụ, sách hư­ớng dẫn, các sách chuyên khảo, sách tham khảo, sách chuyên đề cho đào tạo đại học và sau đại học

Hội thảo tiếp tục nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi của các nhà khoa học, nghiên cứu và giảng dạy lâu năm trong lĩnh vực triết học cũng như các nhà lãnh đạo, quản lý xoay quanh các vấn đề như cần phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu một cách nghiêm túc về các tác phẩm của Mác - Ăngghen - Lênin cũng như mở ra các hướng nghiên cứu mới, ảnh hưởng của các triết gia đương đại đối với triết học hiện nay; cần phải biên soạn nhiều đầu sách, giáo trình, bài giảng phục vụ trực tiếp công tác giảng dạy; đặc biệt phải chú ý công tác đào tạo và sử dụng cán bộ.

 Tin: Trịnh Minh Thái - Ảnh: Lê Hà
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :