Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Trường ĐHKHTN: Nghiên cứu các văn kiện của Hội nghị Trung ương 9 và Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 20/9/2014, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết Trung ương 9) với sự tham dự của toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt và cảm tình Đảng của Đảng bộ.

Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 9 này là sự kiện mở đầu cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về các văn kiện của Hội nghị Trung ương 9; học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề biển đảo Việt Nam.

Tại hội nghị, GS. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội,  đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

GS. Nguyễn Minh Thuyết tại hội nghị

So với Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “về xây dựng phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết Trung ương 9 Khóa XI đã có nhiều điểm mới quan trọng đặc biệt là Nghị quyết đã nâng tầm quan trọng của văn hóa trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

Trong khuôn khổ hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Nội - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKHTN, cho biết: Các nội dung về “Quy chế bầu cử trong Đảng”; về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp huyện, quận, phường; về tổ chức Đảng bộ Ngoài nước; về việc lấy phiếu tín nhiệm.v.v..  sẽ được quán triệt tới từng chi bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ từ nay tới ngày 27/9/2014.

Những vấn đề thời sự về tình hình biển Đông, Đảng bộ đã quán triệt tới đảng viên quan điểm của Đảng được thể hiện trong Văn kiện Hội nghị Trung ương 9 là “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và những thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước…”.

Việc học tập Nghị quyết Trung ương 9 của Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên diễn ra trong thời điểm cả nước đang học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung học tập Di chúc cũng được tiến hành tại các chi bộ từ ngày 20-27/9/2014. Cuối đợt sinh hoạt chính trị này, các chi bộ, đảng viên báo cáo thu hoạch về việc học tập Nghị quyết Trung ương 9 và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt và cảm tình Đảng
của Đảng bộ
Trường ĐHKH Tự nhiên


 

 Dương Thanh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :