Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 30/5/2014 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy ĐHQGHN đã ban hành Kế hoạch số 166-KH-ĐU, ngày 10/9/2014 về tổ chức đại hội Đảng bộ, Chi bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn cảnh Hội nghị
Ngày 27/11/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN đã dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quân, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN cũng đã phổ biến và triển khai Hướng dẫn của Đảng ủy ĐHQGHHN về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN, đảng bộ và chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy DDHQGHN nhiệm kỳ 2015 – 2020. 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đức yêu cầu tất cả các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN quan tâm, đảm bảo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần tiến hành đúng quy định của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, chủ trương và chiến lược phát triển của ĐHQGHN; trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn ĐHQGHN.
Theo kế hoạch đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ sẽ bắt đầu từ tháng 4/2015, hoàn thành trong tháng 6/2015 và Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 8/2015.

 Linh Nhi - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :