Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Kế hoạch Tổ chức triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại ĐHQGHN
Thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 11-HD/TTVH ngày 06/12/2006 của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và công văn số 20-KH/TU ngày 18/01/2007 của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích của cuộc vận động là làm cho toàn bộ Đảng bộ, cán bộ, giảng viên, HS-SV ĐHQGHN nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn ĐHQGHN, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chinh trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ ĐHQGHN.

2. Đây là một cuộc vận động lớn trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và xã hội, là một chủ trương lớn vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng ủy ĐHQGHN yêu cầu các tổ chức Đảng cơ sở, các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể chính trị - xã hội của ĐHQGHN thực hiện tốt những yêu cầu sau:

- Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức và tổ chức thiết thực, hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”trong toàn Đảng bộ, cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên (HS-SV) ĐHQGHN.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc triển khai thực hiện thắng lợi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ ĐHQGHN, Chương trình hành động “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí” của ĐHQGHN.

- Thực hiện nghiêm túc nội dung các bước của cuộc vận động: học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, liên hệ kiểm điểm phê bình và tự phê bình; thông qua chương trình rèn luyện đạo đức, lối sống, tổ chức quản lý và giám sát đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ.

- Động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, HS-SV tham gia xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân; phát động phong trào hành động sôi nổi, sâu rộng trong đơn vị theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng học tập và đơn vị tổ chức triển khai cuộc vận động

- Toàn bộ cán bộ, đảng viên, giảng viên, HS-SV ĐHQGHN.

- Đơn vị tiến hành cuộc vận động là các đơn vị trực thuộc, đoàn thanh niên dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng.

2. Nội dung cuộc vận động

Tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức thảo luận, liên hệ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; tập trung học tập, rèn luyện và thực hiện các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Trên cơ sở đó, từng đơn vị dựa trên đặc thù hoạt động của mình xây dựng những tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cụ thể để cán bộ, đảng viên, giảng viên, HS-SV phấn đấu rèn luyện theo tấm gương Hồ Chủ Tịch, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị và bản thân.

3. Các bước tiến hành

3.1. Thời gian thực hiện: Cuộc vận động được bắt đầu từ ngày kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2007) cho đến hết nhiệm kỳ đại hội X của Đảng, hàng năm tiến hành sơ kết vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), tổ chức tổng kết cuộc vận động vào cuối năm 2010 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Phát động cuộc vận động tại ĐHQGHN đầu tháng 2/2007.

Phát động cuộc vận động tại các đơn vị trực thuộc vào cuối tháng 2/2007.

Triển khai tại đơn vị: từ cuối tháng 2/2007

3.2 Các bước tiến hành tại đơn vị

Bước 1:

- Các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị và đoàn thanh niên tổ chức nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với 2 chuyên đề cơ bản:

+ “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

+ "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các cấp uỷ và đơn vị cơ sở chủ động tổ chức theo kế hoạch phù hợp với đơn vị mình. Những đơn vị quy mô nhỏ không có điều kiện tổ chức độc lập, có thể chủ động hoặc thông qua Đảng uỷ ĐHQGHN phối hợp với các đơn vị khác cùng tổ chức.

Thời gian học tập: 1 ngày (thời hạn từ 3/2/2007, kết thúc trước 30/6/2007).

- Tài liệu học tập: Gồm các tài liệu học tập chính thức, tài liệu tham khảo do Ban Tư tưởng Văn hóa TW phối hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn phát hành, tài liệu của Thành ủy tổ chức biên soạn phục vụ cho quá trình thực hiện cuộc vận động.

- Tập huấn báo cáo viên: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức tập huấn báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ báo cáo viên thành phố. Thời gian tập huấn là 2 ngày (trong tháng 2/2007).

Các đơn vị có nhu cầu về tài liệu và tập huấn báo cáo viên có thể đăng ký qua ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHQGHN.

Thời gian tiến hành: từ 1/3/2007 đến 31/5/2007.

Bước 2:

- Sau khi tổ chức học tập, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức lấy ý kiến của quần chúng tại đơn vị góp ý cho tổ chức đảng, đơn vị và cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống. Hình thức lấy ý kiến bằng phiếu không ký tên hoặc bằng tổ chức họp quần chúng xin ý kiến, ghi biên bản.

Cấp ủy và thủ trưởng đơn vị tổng hợp, phân loại góp ý và chuyển các ý kiến đến tập thể và cá nhân được góp ý. Nếu phát hiện những sai phạm nghiêm trọng thì chuyển đến cơ quan kiểm tra đảng hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức họp toàn thể đảng viên, cán bộ cơ quan tiến hành quán triệt sâu sắc về nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng, xây dựng kế hoạch rèn luyện đạo đức, lối sống mỗi cá nhân.

- Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức họp quần chúng báo cáo tiếp thu ý kiến.

- Đoàn thanh niên các cấp tổ chức cho các đoàn viên sinh viên nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh, hướng dẫn đoàn viên sinh viên cùng tham gia xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Thời gian tiến hành: từ 1/6/2007 đến 30/9/2007

Bước 3:

- Họp chi bộ, đảng bộ công bố chương trình hành động của đảng bộ, chi bộ thực hiện cuộc vận động.

- Từng cán bộ, đảng viên báo cáo trước tập thể kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống bản thân.

Thời gian tiến hành: từ 1/10/2007 đến 31/12/2007

Từ năm 2008 đến hết năm 2010, hàng năm, Ban chỉ đạo các cấp hướng dẫn nội dung thực hiện cuộc vận động gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và của đơn vị trong từng giai đoạn, xây dựng nội dung kiểm tra và tiến hành sơ kết thực hiện cuộc vận động vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động của ĐHQGHN.

Ban Tuyên huấn Đảng uỷ chịu trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ các đảng bộ, đơn vị trực thuộc về tài liệu học tập và báo cáo viên.

Uỷ ban Kiểm tra, Ban Tổ chức Đảng uỷ phối hợp với Ban Tuyên huấn Đảng uỷ kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng thời hạn cuộc vận động.

Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức học tập đối với sinh viên tại các đơn vị đào tạo. Công đoàn chịu trách nhiệm vận động công đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động.

- Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở thành lập Ban chỉ đạo của đơn vị. Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí bí thư cấp uỷ hoặc thủ trưởng đơn vị.Tham gia Ban chỉ đạo có đại diện các bộ phận trực thuộc, đại diện các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Các đơn vị ít người có thể không thành lập Ban chỉ đạo mà phân công đồng chí bí thư hoặc thủ trưởng đơn vị (đối với những đơn vị chưa có tổ chức Đảng) trực tiếp phụ trách công tác này.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong toàn Đảng, toàn xã hội, được tiến hành trong thời gian dài, có nội dung phong phú và thiết thực. Đề nghị các cấp ủy đảng trực tiếp lãnh đạo, tổ chức nghiên túc, chặt ché quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị, gắn với phong trào thi đua yêu nước, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo kịp thời tiến độ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo cuộc vận động của Đảng uỷ ĐHQGHN qua Ban Tuyên huấn Đảng ủy (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo).

 T/M BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ
ĐÀO TRỌNG THI (ĐÃ KÝ) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :