Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội Sinh viên ĐHQGHN: Chương trình công tác năm học 2008-2009
Căn cứ kế hoạch công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Hà Nội năm học 2008 - 2009, nhằm thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 của ĐHQGHN và Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên ĐHQGHN lần thứ II, Ban Chấp hành Hội sinh viên ĐHQGHN xây dựng chương trình công tác năm học 2008 - 2009 như sau :

I. MỤC TIÊU

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên các cấp đến tất cả hội viên, sinh viên, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, củng cố lề lối và nâng cao chất lượng làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội sinh viên các cấp.

- Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các Câu lạc bộ  sinh viên.

- Nâng cao chất lượng các hoạt động vui chơi, giải trí, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong sinh viên

- Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động xã hội, chia sẻ cộng đồng, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện và trải nghiệm

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên các cấp đến tất cả hội viên, sinh viên, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, củng cố lề lối và nâng cao chất lượng làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội sinh viên các cấp

- Triển khai học tập và tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên các cấp đến tất cả hội viên, sinh viên.

- Hoàn thành việc thành lập tổ chức Hội sinh viên Khoa Quốc tế và Hội sinh viên Khoa Sư phạm.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các khóa huấn luyện cán bộ Hội các cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

- Quan tâm củng cố, chấn chỉnh về tổ chức và hoạt động của Hội sinh viên các cấp, đặc biệt là cấp Chi hội đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam. Quan tâm triển khai thực hiện tốt việc kết nạp hội viên vào tổ chức Hội sinh viên Việt Nam. Các cấp bộ Hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đi đôi với công tác kỷ luật, đánh giá thi đua, khen thưởng, gắn trách nhiệm của Chủ tịch Hội sinh viên với kết quả thực hiện nhiệm vụ (trên cơ sở xếp loại thi đua) của đơn vị.

- Rà soát, kiện toàn Ban Chấp hành Hội sinh viên các cấp; củng cố lề lối và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội sinh viên các cấp đảm bảo các quy định của Điều lệ Hội về thực hiện chức năng, nhiệm vụ; lịch,  nội dung và chất lượng các kỳ họp của Ban Chấp hành; tăng cường bám sát hoạt động của cơ sở…

2. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các Câu lạc bộ sinh viên

- Tăng cường việc thành lập các Câu lạc bộ nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích của sinh viên. Phấn đấu trong năm học 2008 – 2009 mỗi Liên Chi hội có ít nhất 2 loại hình Câu lạc bộ. Đặc biệt trong năm học 2008 – 2009, Ban Thư ký Hội sinh viên ĐHQGHN với sự tài trợ của các doanh nghiệp thành lập hệ thống các Câu lạc bộ mang tên các doanh nghiệp với mục đích tạo lập môi trường thực tế để sinh viên được trải nghiệm, được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, thành viên của Câu lạc bộ sẽ có cơ hội để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, tìm kiếm cơ hội việc làm tại doanh nghiệp mình mong muốn.

- Các cơ sở Hội trực thuộc chủ động báo cáo, tham mưu với lãnh đạo Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đồng thời quan tâm tìm kiếm các nguồn kinh phí, đặc biệt là nguồn tài trợ ngoài ngân sách Nhà nước để phục vụ và đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông mang sắc thái của sinh viên nhằm thu hút đông đảo sinh viên tham gia vào các Câu lạc bộ theo sở thích riêng của mình.

- Kiện toàn bộ máy nhân sự điều hành các Câu lạc bộ, đồng thời chỉ đạo đưa công tác điều hành, tổ chức hoạt động của các Câu lạc bộ vào qui củ, bài bản.

3. Nâng cao chất lượng các hoạt động vui chơi, giải trí, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong sinh viên

- Đẩy mạnh việc đa dạng hóa các loại hình hoạt động vui chơi, giải trí đảm bảo tính vui tươi, trẻ trung và lành mạnh nhằm định hướng thẩm mỹ, tạo môi trường để sinh viên được rèn luyện thể chất và tâm hồn, giúp sinh viên cân bằng giữa học tập và giải trí.

- Tăng cường tổ chức các Diễn đàn mở và đa dạng hóa các kênh thông tin để tuyên truyền tới sinh viên về trách nhiệm của thế hệ trẻ, đặc biệt là vai trò của sinh viên trong việc xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong và ngoài Nhà trường. Tập trung chỉ đạo các Chi hội triển khai việc sinh viên ký cam kết không tham gia các tệ nạn xã hội (trong và ngoài Nhà trường); không tham gia biểu tình trái pháp luật; không đánh bài, hút thuốc, uống rượu, đánh, chửi nhau, không vứt rác bừa bãi trong khu vực giảng đường, lớp học.

- Các cấp bộ Hội cần năng động, sáng tạo tìm kiếm các nguồn kinh phí đặc biệt là các nguồn kêu gọi tài trợ để đầu tư nâng cao chất lượng các hoạt động.

4. Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động xã hội, chia sẻ cộng đồng, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện và trải nghiệm

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động, đặc biệt là các Diễn đàn mở ở các cấp, trong đó tập trung triển khai ở cấp Chi đoàn – Chi hội để đoàn viên, hội viên được trực tiếp tham gia thảo luận, từ đó giúp cho sinh viên tự nâng cao nhận thức về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, xã hội và đất nước, qua đó bồi đắp tinh thần dân tộc, lòng yêu nước cho sinh viên.

- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên các cấp triển khai mạnh mẽ các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện nhằm tạo ra môi trường để sinh viên được trực tiếp tham gia, thông qua các hoạt động này sinh viên được trải nghiệm, rèn luyện và tự giáo dục về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, xã hội và đất nước.

IV. TIẾN ĐỘ MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

TT

Nội dung công tác

Thực hiện

Thời gian

 thực hiện

1

Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ và Bảng tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2008 – 2009

 

BTK Hội sinh viên ĐHQGHN

Hoàn thành trước ngày 30/8/2008

Các cơ sở Hội trực thuộc

Hoàn thành trước ngày 05/10/2008.

2

Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2007 – 2008 và triển khai kế hoạch năm học 2008 – 2009

BTK Hội sinh viên ĐHQGHN

Ngày 20, 21/9/2008

3

Xây dựng và triển khai đề án thành lập hệ thống câu lạc bộ sinh viên với sự bảo trợ và phối hợp của các doanh nghiệp

Ban Thư ký Hội sinh viên ĐHQGHN

Bắt đầu từ tháng 10/2008

4

Xây dựng đề án và triển khai vận động tài trợ để tổ chức Festival sinh viên các nước Asean

Ban Chấp hành Hội sinh viên ĐHQGHN

Từ tháng 11/2008 – tháng 10/2009.

5

Ra mắt hệ thống câu lạc bộ sinh viên quốc tế tại 08 đơn vị đào tạo.

Ban Thư ký Hội sinh viên ĐHQGHN 

Tháng 11/2008.

6

Phối hợp với Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên, hội viên thảo luận về chủ đề “Trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng, xã hội và đất nước” .

Ban Thư ký Hội sinh viên các trường, khoa trực thuộc

Tháng 11/2008.

7

Phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2009.

 

Hội sinh viên các cấp

Từ tháng 11/2008 – tháng 8/2009.

8

Tổ chức Diễn đàn “Sáng kiến trẻ” lần thứ nhất.

 

Ban Thư ký Hội sinh viên ĐHQGHN

Tháng 12/2008

9

Phối hợp Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt ĐHQGHN.

Ban Thư ký Hội sinh viên ĐHQGHN

Tháng 12/2008

10

Tổ chức Festival các Câu lạc bộ sinh viên ĐHQGHN lần thứ nhất

Ban Chấp hành Hội sinh viên ĐHQGHN

Tháng 3/2009

11

Tổng kết năm học 2008 – 2009 :

Ban Chấp hành Hội sinh viên các trường, khoa trực thuộc  

Báo cáo hoàn thành và nộp về VP Hội SV ĐHQGHN trước ngày 15/6/2009.

 

 Căn cứ kế hoạch này, Ban Chấp hành Hội sinh viên ĐHQGHN đề nghị các cơ sở Hội sinh viên trực thuộc xây dựng chương trình công tác năm học của đơn vị mình và tổ chức thực hiện.

 Hội Sinh viên ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :