Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa X
Ngày 20/5/2009, Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các văn bản kết luận của Hội nghị Trung ương 9 khoá X tới toàn thể đảng viên.

Thay mặt Đảng ủy ĐHQGHN, PGS.TS Phạm Trọng Quát - Bí thư Đảng ủy đã quán triệt mục đích, yêu cầu của việc học tập Nghị quyết Trung ương 9 khóa X.

Tiếp đó, các đảng viên của ĐHQGHN đã nghe TS. Bùi Thế Đức - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Hội nghị Trung ương 9 là Hội nghị giữa nhiệm kỳ nhằm kiểm điểm rút ra những bài học, bổ sung những giải pháp quan trọng trên cơ sở tổng kết 20 năm đổi mới của Đảng.

TS. Bùi Thế Đức - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tại hội nghị

Hội nghị đã quán triệt sâu sắc những nội dung, đường lối của Đại hội X như: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế đạt hiệu quả ngày càng cao. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội...

Làm tốt một số nhiệm vụ có tác động lớn tới tư tưởng, tạo niềm tin cho nhân dân như đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhất là việc làm theo; nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hội nghị Trung ương 9 đã vạch ra những phương hướng thiết thực tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Ban chấp hành Trung ương yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng đẩy mạnh việc thực hiện công tác cán bộ. Bên cạnh việc quán triệt sâu sắc quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ, nội dung còn tập trung về đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức và con người làm công tác tổ chức cán bộ.

 Hương Thu - Văn Trương - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :