Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2014 của ĐHQGHN

Triển khai Quy định hằng năm về xét Giải thưởng Khoa học và Công nghệ, ĐHQGHN thông báo kế hoạch xét tặng giải thưởng KH&CN năm 2014 và đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:
1. Triển khai quy trình xét tặng Giải thưởng Công trình KH&CN tiêu biểu hằng năm và Giải thưởng KH&CN của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN năm 2014 theo Quy định về Giải thưởng KH&CN của ĐHQGHN đã ban hành theo Quyết định số 3493/QĐ-ĐHQGHN ngày 3/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN.
2. Các đơn vị thành viên, trực thuộc tổ chức xét Giải thưởng tại các Hội đồng cấp cơ sở; Hoàn thành và báo cáo kết quả về ĐHQGHN (qua Ban KHCN) trước ngày 5/11/2014.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học trong đơn vị, triển khai thực hiện đúng quy định và kế hoạch.

 MH - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   |