Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Trịnh Thị Hạnh
Tên đề tài luận án: “Thực trạng và định hướng phát triển bền vững sinh kế đô thị cổ Hà Nội”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Hạnh                           2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     20/01/1984                                                       4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh số 5772/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 103/QĐ-VNH ngày 02/1/2018 của Viện Việt Nam học và khoa học phát triển về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án thêm 12 tháng cho nghiên cứu sinh; Quyết định số 314/QĐ -VNH, ngày 28/12/2018 của Viện Việt Nam học và khoa học phát triển về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án thêm 12 tháng cho nghiên cứu sinh; Quyết định số 108/QĐ-VNH ngày 14/06/2018 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển về việc chuyển chương trình đào tạo từ chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học đạt chuẩn quốc tế sang hệ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Chuyên ngành:          Việt Nam học                                        9. Mã số: 62220113

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:                                                 GS.TS. Phạm Hồng Tung

9. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống về sinh kế đô thị Hà Nội trên cơ sở phương pháp và tiếp cận liên ngành của Khu vự học và nghiên cứu sinh kế. Nghiên cứu tiếp cận trên nhiều chiều cạnh, trong mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại.

- Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về sinh kế, sinh kế đô thị và đề xuất cách tiếp cận mới cho nghiên cứu sinh kế đô thị bền vững.

- Luận án chỉ ra các vấn đề đặt ra trong phát triển sinh kế trong giai đoạn hiện nay và dự báo xu hướng phát triển sinh kế đô thị Hà Nội trong tương lai.

- Luận án đã đề xuất được nhóm giải pháp thực tế, có tính khả thi nhằm bảo tồn và phát huy các mô hình sinh kế truyền thống, đồng thời phát triển các mô hình sinh kế mới phù hợp với xu thế hội nhập của đất nước.

- Luận án tiến hành khảo sát các mô hình sinh kế hiện tại ở 3 phường của quận Hoàn Kiếm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm thuộc đô thị cổ Hà Nội.

- Luận án đề xuất, lựa chọn mô hình sinh kế bền vững, hiệu quả và phù hợp cho 3 phường ở quận Hoàn Kiếm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm.

- Luận án là nguồn tư liệu quan trọng giúp các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các nhà kinh doanh  tham khảo để hoạch định các chính sách, các mô hình sinh kế bền vững, để hoạch định các chính sách xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở đô thị cổ Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho các chương trình đào tạo về Việt Nam học, Hà Nội học và nghiên cứu sinh kế.

10. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Định hướng cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách là làm thế nào để tạo được cơ chế, môi trường, cơ hội, nguồn lực để thúc đẩy người dân ở Hà Nội đảm bảo được cuộc sống và vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế bền vững.

- Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm phát triển bền vững các mô hình sinh kế đô thị phù hợp, hiệu quả đối với đô thị Hà Nội trong quá trình hội nhập.

11. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Mô hình sinh kế  bền vững, hiệu quả và phù hợp hiện nay tại khu vực đô thị trong quá trình đô thị hóa.

12. Các công trình công bố liên quan đến luận án (liệt kê theo trình tự thời gian):

1. Trịnh Thị Hạnh (2019), “Thực hiện xây dựng và quản lý đô thị thông minh ở Hà Nội”, in trong: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, tr 162 – 171.

2. Trịnh Thị Hạnh (2019), “Phát triển bền vững ở Hà Nội dưới góc nhìn khung sinh kế đô thị”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật , (số 415), tr. 21 -24.

3. Trịnh Thị Hạnh (2018), “Đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân ở khu vực "lõi" đô thị Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (số 414), tr. 89 -95.

4. Trịnh Thị Hạnh (2018), “Một số mô hình sinh kế cho vùng lõi đô thị Hà Nội”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (số 283 + 284), tr. 42 -46.

5. Trịnh Thị Hạnh (2018), “Sinh kế ven đô Hà Nội: Cơ hội và thách thức”, Giáo dục và thời đại, (số 20), tr. 32 -33.

6. Trịnh Thị Hạnh (2017), “Bảo tồn và phát huy những giá trị kiến trúc văn hóa cổ - hướng đi cho phát triển du lịch bền vững của thủ đô”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, (số đặc biệt  Tháng 6/2017), tr. 143 - 146.

7. Trịnh Thị Hạnh (2017), “Phát triển du lịch Hà Nội: Hướng đi bền vững trên những giá trị văn hóa”, Tạp chí Mặt Trận, (số 170), tr. 67 -71.

 VNU Media - Viện Việt Nam học
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   |