Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thế Hùng
Tên đề tài luận án: Các từ đồng âm chức năng của từ когда và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THẾ HÙNG

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04/5/1981

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1342/QĐ-ĐHNN ngày 12/07/2017

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nga

8. Mã số: 9220202.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:    1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Chinh

                                                       2. TS. Đoàn Thục Anh

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Việc nghiên cứu các từ đồng âm chức năng của từ когда có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người học tiếng Nga. Luận án xem xét một cách toàn diện các từ đồng âm chức năng của từ когда, tìm ra các phương thức chuyển dịch ý nghĩa của chúng sang tiếng Việt, giúp người học khắc phục được những khó khăn trong quá trình học tiếng Nga.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng trong khóa học về từ vựng học tiếng Nga, trong xây dựng từ điển cũng như trong hoạt động dịch thuật. Ngoài ra, kết quả của công trình có thể mang ý nghĩa đối với hoạt động giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ tại Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả của luận án có thể được sử dụng để làm cơ sở nghiên cứu các vấn đề liên quan đến từ đồng âm chức năng của các từ như что, кто, как, где..

Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

(1) Nguyễn Thế Hùng (2017), Hiện tượng đồng âm khác nghĩa của từ когда trong tiếng Nga từ góc độ chức năng, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự (№ 8 - 7/2017), tr32-tr36, Hà Nội, ISSN2525-2232.

(2) Nguyễn Thế Hùng (2018), Русские омонимы в сопоставлении с вьетнамскими омонимами, Hội thảo Khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (GRS-2018), tr253-tr263, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

(3) Nguyễn Thế Hùng (2019), Ý nghĩa thời gian và ý nghĩa điều kiện của liên từ когда trong câu phức tiếng Nga, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự (№ 18- 3/2019), tr8-tr13, Hà Nội, ISSN2525-2232.

(4) Nguyễn Thế Hùng (2019), Передача русского союза “когда” с условной семантикой на вьетнамский язык, Hội thảo Khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (GRS-2019), tr321-tr328, ISBN: 978-604-9870-81-1, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

 VNU - Ulis
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   |