Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Phạm Văn Hải
Tên đề tài luận án: Quản lý đào tạo tại Trường Đại học Điện lực theo tiếp cận CDIO

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Hải

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:08-10-1972

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 605/QĐ-ĐT ngày 28/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo

Tôi được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: “Quản lý đào tạo tại Trường Đại học Điện lực theo tiếp cận CDIO” tại Quyết định số 1549/QĐ-ĐT ngày 30/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

8. Mã số: 9 14 01 14

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Lê

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Văn Thuần

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về quản lý đào tạo nói chung và quản lý đào tạo theo tiếp cận CDIO trong các trường đại học nói riêng,  nêu ra kinh nghiệm quốc tế và đúc rút kinh nghiệm về quản lý đào tạo theo tiếp cận này để có thể áp dụng tại Việt Nam.

- Đánh giá được thực trạng hiện tại về đào tạo và quản lý đào tạo, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, rào cản và những thách thức cũng như những nguyên nhân của vấn đề này khi đào tạo các ngành kỹ thuật theo tiếp cận CDIO tại trường Đại học Điện lực.

- Đề xuất các nội dung quản lý đào tạo các ngành kỹ thuật theo tiếp cận CDIO và hệ thống các biện pháp triển khai cụ thể trong đào tạo tại Trường Đại học Điện lực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kỹ thuật.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn đào tạo và quản lý đào tạo tại Trường Đại học Điện lực.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Có thể tiếp tục mở rộng nghiên cứu cho các chương trình đào tạo ngoài ngành kỹ thuật.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

1. Phạm Văn Hải (2016), Nâng cao chất lượng ở Trường Đại học Điện lực theo tiếp cận CDIO, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 9-2016 .

2. Phạm Văn Hải (2016), Đổi mới chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 144 tháng 10-2016.

3. Phạm Văn Hải (2016), Một số vấn đề triển khai CDIO ở Trường Đại học Điện lực, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 11-2016.

4. Phạm Văn Hải (2017), Đảm bảo không gian học tập trải nghiệm theo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Điện lực, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 142, tháng 4-2017.

5. Phạm Văn Hải, Kinh nghiệm trong đào tạo CDIO ở một số trường đại học và bài học rút ra cho Trường Đại học Điện lực, Tạp chí Dạy và học ngày nay, số tháng 5-2017.

6. Phạm Văn Hải (2017), Tiếp cận CDIO theo hướng giảng dạy và học tập của sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay, Tạp chí Dạy và học ngày nay, số tháng 5-2017. 

7. Phạm Văn Hải (2019), Liên kết với doanh nghiệp trong quản lý đào tạo theo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Điện lực, Tạp chí Quản lý Giáo dục, số 7 tháng 7-2019.    

 VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   |