Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Kiều Thanh Cảnh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo và sử dụng một số hệ xúc tác axit-bazơ rắn và xúc tác kim loại cho chuyển hóa dẫn xuất biomass thực vật thành axit levulinic và γ-valerolacton

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Kiều Thanh Cảnh               2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:                 10/01/1982                                   4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 2999 /QĐ-ĐHKHTN ngày 18/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (Không)

7. Chuyên ngành:          Hóa vô cơ                                           

8. Mã số: 9440112.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:            Hướng dẫn chính:         PGS. TS. Phạm Anh Sơn

                                                               Hướng dẫn phụ:

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Nghiên cứu giá trị độ rộng của khe hở giữa các lớp hidroxit đến hoạt tính xúc tác của hidrotalxit trên phản ứng đồng phân hóa glucozơ thành fructozơ.

- Nghiên cứu sự tương quan giữa cấu trúc SBA-15 và số tâm axit khi thay đổi tỉ lệ khối lượng 3-mercaptopropyl trimethoxysilane/ tetraethoxysilane đến hoạt tính xúc tác SBA-15-SO3H và chỉ ra vai trò của nhóm –SO3H đóng vai trò như tâm axit trong phản ứng chuyển hóa fructozơ thành axit levulinic.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất mang (ZrO2, TiO2, SiO2, Al2O3, C, ZrO2-MgO, Al2O3-MgO, ZrO2-Al2O3) và vai trò Au khi vàng mang trên các chất mang này xúc tác cho phản ứng ứng hidro hóa axit levulinic thành γ- valerolacton sử dụng axit fomic là nguồn cung cấp hidro. Nghiên cứu trạng thái nguyên tố Au trước và sau khi sử dụng bằng phổ XPS.

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Sử dụng xúc tác Hidrotalxit cho quá trình đồng phân hóa glucozơ thành fructozơ.

- Sử dụng xúc tác SBA-15-SO3H cho phản ứng chuyển hóa fructozơ thành axit levulinic.

- Sử dụng xúc tác Au/ các chất mang cho phản ứng hidro hóa axit levulinic thành γ-valerolacton.

12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Chế tạo xúc tác để sử dụng cho quá trình nâng cấp γ-valerolacton thành các hóa chất khác và nhiên liệu.

13. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Phạm Anh Sơn, Kiều Thanh Cảnh, Đỗ Thị Lan, (2016), “Preparation and characteristics of solid base hydrotalcite”, Tạp chí hóa học 54(2), tr.238-243. DOI: 10.15625/0866-7144.2016-00269.

[2]. Phạm Anh Sơn, Kiều Thanh Cảnh, (2017), “Mg-Al hydrotalcites as a solid base catalysts for transformation of glucose to fructose”, Tạp chí hóa học 55(2), tr.216-221. DOI: 10.15625/2525-2331.2017-00447.

[3]. Phạm Anh Sơn, Đỗ Huy Hoàng, Kiều Thanh Cảnh, (2018), “Nghiên cứu đặc trưng của SBA-15-SO3H cho phản ứng chuyển hóa fructozơ thành axít levulinic” Tạp chí hoa học, vol.56(6E2), tr. 58-62.

[4]. Phạm Anh Sơn, Đỗ Huy Hoàng, Hoàng Thị Hương Huế, Kiều Thanh Cảnh, (2019) “SBA-15 gắn nhóm propyl sunfonic đóng vai trò như axít rắn cho phản ứng chuyển hóa fructozơ thành axít levuliníc”,  Tạp chí phân tích hóa- lý và sinh họ, tập 24, số 4, tr. 84-90.

[5]. Phạm Anh Sơn, Đỗ Huy Hoàng, Kiều Thanh Cảnh, “The role of Gold Nanoparticles on Different Supports for the In – Air Conversion of Levulinic Acid into γ-Valerolactone with Formic Acid as An Alternative Hydrogen Source”, (Russian Journal of Applied Chemistry, Vol. 92, No. 9, pp. 1312−1319, DOI: 10.1134/S1070427219090179).

 VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   |