Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Phùng Thế Vinh
Tên đề tài luận án: Quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp: Nghiên cứu điển hình một số trường đại học khối ngành kinh tế - kinh doanh trên địa bàn Hà Nội

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Thế Vinh               

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 28/10/1991                                                           

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4093/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế về việc công nhận danh sách Nghiên cứu sinh năm thứ nhất năm học 2016-2017.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 2521/QĐ-ĐHKT ngày 15/9/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế về việc thay đổi tên đề tài luận án Tiến sĩ.

7. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                            

8. Mã số: 9340101.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:                1. PGS.TS. Hoàng Văn Hải

                                                                   2. GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

10. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:

- Về mặt lý luận: Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu, đã hệ thống hóa được các cơ sở lý luận về quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp: khái niệm, các biểu hiện, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng; Đã xác lập được mô hình lý thuyết về đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp.

- Về mặt thực tiễn: Đã khái quát được yêu cầu, thực trạng đổi mới quản trị đại học nói chung và quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp nói riêng, tại một số trường đại học khối ngành kinh tế - kinh doanh trên địa bàn Hà Nội; Đã đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quản trị đại học theo tinh thàn doanh nghiệp tại một số trường đại học, được chọn nghiên cứu điển hình. Trên cơ sở những đánh giá đó, đã đề xuất được các giải pháp và kiến nghị cơ bản nhằm thúc đẩy hoạt động quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp tại các trường khối ngành kinh tế - kinh doanh trên địa bàn Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ góp phần vào giải quyết những vấn đề thực tiễn về đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhiều trường đại học phải thực hiện tự chủ và hội nhập quốc tế.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trong thời gian tới, nghiên cứu sinh dự kiến tiếp tục hướng nghiên cứu mở rộng cho các trường thuộc các khối ngành không phải là kinh tế - kinh doanh ở Việt Nam.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến Luận án:

- Phùng Thế Vinh (2019), “Mô hình quản trị đại học Australia và bài học cho Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, ISSN 0868-3808, Số 542, tháng 6/2019, tr69-71

- Phùng Thế Vinh (2019), “Các xu hướng quản trị đại học theo mô hình doanh nghiệp và hàm ý cho Việt Nam”,  Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, ISSN 0868-3808, Số 544, tháng 7/2019, tr23-25

- Nguyễn Anh Tuấn, Phùng Thế Vinh, Vũ Thị Thanh Bình (2019), Quản trị đại học trong bối cảnh đổi mới tri thức của cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin – Thư viện (LIC) – Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp – Thư viện, ISSN 978-604-9848-28-5, tr387-396.

 VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   |