Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ năm 2006 đến năm 2015

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Cẩm Nhung    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/04/1987                                                                       

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2416/2015/QĐ-XHNV ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH và NV.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng            

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS Hồ Khang

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Cung cấp những tư liệu lịch sử về vị trí, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, về sự lãnh đạo của Đảng trong việc phát triển NNLCLC nói riêng.

 - Phục dựng lại một cách khách quan, khoa học bức tranh lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển NNLCLC từ năm 2006 đến năm 2015, bước đầu đưa ra những nhận xét về ưu điểm và hạn chế của Đảng trong việc phát triển NNLCLC từ năm 2006 đến năm 2015- những kết quả nghiên cứu đó góp phần làm giàu thêm hệ thống tri thức lịch sử về quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng, phát triển NNLCLC trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Trên cơ sở phân tích những thành công, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển NNLCLC từ năm 2006 đến năm 2015, có thể đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu. Đó là: 1) Tăng cường nhận thức rõ và đầy đủ về vị trí, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao; 2) Chú trọng xây dựng và hoàn thiện chiến lược tổng thể phát triển NNLCLC; 3) Coi trọng tính toàn diện, đồng bộ trong phát triển NNL, nhất là về số lượng, cơ cấu và chất lượng; 4) Kết hợp chặt chẽ giữa các mặt đào tạo, sử dụng và tạo môi trường phát triển; trong đó, đặc biệt chú trọng đổi mới đào tạo, bồi dưỡng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Những kinh nghiệm được rút ra có thể được vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong công cuộc Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước và đẩy mạnh mở rộng hội nhập quốc tế.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến NNL và NNLCLC.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn tiếp theo.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2015), “Quá trình nhận thức về vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2011”, Tạp chí Giáo dục lý luận (226), tr. 159 - 161.

2. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2017), “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Tạp chí Giáo dục lý luận (260), tr.28 - 32.

3. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2017), “Quan điểm của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Số Đặc biệt tháng 11), tr.154 - 155, 158.

4. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2018), “Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ - chính sách đặc thù có tính đột phá để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Số Đặc biệt tháng 8), tr. 304 - 306.

5. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2019), “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam”, Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận Chính trị (7), tr. 57 - 61.

 

 VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   |