Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Đỗ Như Hồng
Tên đề tài luận án: Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam lãnh đạo phát triển ngành Hàng không dân dụng từ năm 1998 đến năm 2010.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Như Hồng                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/02/1984                                                      4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3684/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 1039/QĐ-XHNV ngày 23 tháng 04 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam           

9. Mã số: 62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Ngọc Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam đối với ngành Hàng không dân dụng từ năm 1998 đến năm 2010.

 - Đánh giá một cách khách quan, khoa học thành tựu và hạn chế trong quá trình Đảng bộ Cục Hàng không lãnh đạo phát triển ngành Hàng không dân dụng từ  năm 1998 đến năm 2010.

- Rút ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ Cục Hàng không trong quá trình lãnh đạo phát triển ngành Hàng không dân dụng từ năm 1998 đến năm 2010.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án sau khi hoàn thiện có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu về ngành Hàng không dân dụng Việt Nam, đặc biệt là lịch sử Đảng bộ Cục Hàng không trong thời kỳ đổi mới. Luận án cũng là một tài liệu tuyên truyền về lịch sử phát triển của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có)…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Đỗ Như Hồng (2014), “Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý ngành Hàng không dân dụng”, Tạp chí Dân tộc (162), tr. 89 - 91

2. Đỗ Như Hồng (2015), “Tìm hiểu về Hàng không Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Tạp chí Lịch sử quân sự  (279), tr. 13 - 17.

3. Đỗ Như Hồng (2016), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Tổng công ty Hàng không Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Dạy và Học ngày nay (07/2016), tr. 143 - 146.

4. Đỗ Như Hồng (2017), “Thực hiện cổ phần hóa tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (06/2017), tr. 177 - 181.

5. Đỗ Như Hồng (2018), “Xây dựng hệ thống cảng hàng không ở Việt Nam giai đoạn 1998 - 2003”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (04/2018), tr. 273 - 276

 VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   |