Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS của Trần Vĩnh Thắng
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng thiết bị khảo sát địa điện

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Vĩnh Thắng                        2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     24/8/1976                                                         4. Nơi sinh: Yên Bái

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4982/ QĐ-ĐHKHTN ký ngày 27/11/2013, của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định gia hạn số 1033/QĐ-ĐHKHTN  ngày 25/4/2017 và 597/QĐ-ĐHKHTN  ngày 06/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

8. Chuyên ngành: Vật lý Vô tuyến và Điện tử     

9. Mã số: 9440130.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         TS. Nguyễn Đức Vinh

                                                                Hướng dẫn phụ:            TS. Đỗ Trung Kiên

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Đã xây dựng thành công thiết bị đo phổ tổng trở EIS cho thí nghiệm hiện trường với khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, nền nhiễu cao.

Phổ tổng trở hiện trường được ước lượng bằng phương pháp tham số, cho kết quả chính xác với số chu kì ít  hơn nhiều lần so với phương pháp truyền thống, làm giảm thời gian và tăng hiệu quả của khảo sát địa điện.

Đề xuất phương án đơn giản hiệu chỉnh hiệu ứng ghép cặp điện từ EMCE.

Đóng góp thêm thông tin về nhiễu địa điện tần số thấp ở khu vực đô thị.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Hoàn thành 01 thiết bị đo EIS và 01 thiết bị khảo sát ảnh điện ERT với 24 điện cực, hai đơn đăng ký sáng chế có khả năng triển khai và ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực kỹ thuật, môi trường, công nghiệp và khảo sát địa vật lý.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Hoàn thiện phương pháp EIS hiện trường để có thể phát triển hệ đo phổ tổng trở hiện trường đa điện cực, hướng tới xây dựng thiết bị ảnh tổng trở EIT.

Hoàn thiện phương pháp ước lượng và thu nhận nhiễu địa điện để có thể thu được nhiều thông tin hơn về cấu trúc hạ tầng cũng như các hoạt động của con người ở khu vực đô thị với phạm vi rộng.

 14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Tran Vinh Thang, Do Trung Kien (2014), “An Industrial DAQs and Internet Based Data Logging and Remote Monitoring System for Real-Time Multi-Parameters Measurements”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics 30(2), pp. 47-53.

Tran Vinh Thang, Do Trung Kien, Nguyen Duc Vinh (2015), “Noise measurement for geoelectrical survey in urban area”, VNU journal of Science: Mathematics-Physics 31(1S), pp. 161-165.

Trần Vĩnh Thắng, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Đức Vinh (2016), “Phát triển hệ thu thập dữ liệu điện trở suất đa cực dùng điện một chiều cho thăm dò địa điện”, Kỷ yếu Hội nghị Những tiến bộ trong Vật lý kỹ thuật và Ứng dụng IV, CAEP, pp. 432-437.

Trần Vĩnh Thắng, Đỗ Anh Chung, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Đức Vinh (2017), “Triển khai chế tạo và đánh giá thiết bị thăm dò địa điện trở suất đa cực dùng các module DAQ công nghiệp cho ứng dụng thăm dò môi trường đất”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (B) – Bộ KHCN Việt Nam 14(3), tr. 49-52.

Trần Vĩnh Thắng (2018), “Phương pháp ước lượng mật độ và tốc độ trung bình của các phương tiện cơ giới tham gia giao thông đường bộ”, Sáng chế chấp nhận đơn hợp lệ, số 1-2018-00343.

Trần Vĩnh Thắng, Nguyễn Anh Đức (2018), “Nguồn điện tối ưu năng lượng mặt trời cho các thiết bị đo và quan trắc có kích thích chủ động”, Sáng chế, chấp nhận đơn hợp lệ, số 1-2018 – 4289.

Tran Vinh Thang, Do Trung Kien, Nguyen Duc Vinh (2019), “Evaluation of geoelectrical noise in urban area: a case study in Hanoi, Vietnam”, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 14(9), pp. 1694-1698.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   |