Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Hội thảo Tư tưởng Hồ Chí Minh với con đường phát triển Việt Nam
Với mục đích góp phần làm sáng tỏ các giá trị tư tưởng và những đóng góp, cống hiến của Hồ Chí Minh đối với con đường phát triển Việt Nam. Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh với con đường phát triển Việt Nam”

Đối tượng tham gia hội thảo: Các nhà khoa học, các nhà giáo, các học viên cao học và nghiên cứu sinh trong các Học viện, các Viện, các trường đại học.

Ban Tổ chức hội thảo:

  • GS, TS. Vũ Văn Hiền - Trưởng ban
  • PGS,TS. Phí Mạnh Hồng - Phó trưởng ban
  • PGS,TS. Phạm Công Nhất - Thư ký
  • PGS,TS. Trần Kim Đỉnh - Uỷ viên
  • TS. Đoàn Thị Minh Oanh - Uỷ viên
  • TS. Nguyễn Thị Mai Hoa - Uỷ viên

Thể thức viết bài: Bài viết khoảng 8-10 trang giấy khổ A4, lề trên: 2.5cm, lề dưới: 2.5cm, lề trái: 3.5cm, lề phải: 2.0cm; Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, dãn dòng: 1,5lines.

Thời gian nộp bài: trước ngày 4 tháng 5 năm 2010.

Thời gian tổ chức Hội thảo: dự kiến vào ngày 15 (Thứ Bảy) tháng 5 năm 2010.

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144, Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nơi nhận bài: Gửi file đính kèm theo địa chỉ email: nhatpc2010@gmail.com, hoặc gửi bản đánh máy (kèm theo đĩa mềm hoặc thẻ nhớ USB) về: Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Tầng 1, nhà G7, số 144 Đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội; Điện thoại: 04.7548553.

Ghi chú: Bài viết của các tác giả nếu phù hợp với chủ đề Hội thảo sẽ được biên tập, chỉnh lý và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.Tác giả bài viết ghi rõ số điện thoại, địa chỉ cơ quan (hoặc nhà riêng) để Ban tổ chức Hội thảo tiện liên hệ khi cần thiết.

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG VIẾT BÀI HỘI THẢO

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp giải phóng dân tộc

I.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người….

I.2.Những đóng góp của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và thế giới

- Những sáng tạo về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc;

- Những đóng góp lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người.

- Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại hiện nay…

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước

II.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

- Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

- Cách tiếp cận CNXH của Hồ Chí Minh

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

II.3.Tư tưởng Hồ Chí Minh về những nhân tố bảo đảm cho thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, văn hóa và con người.

II.4.Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ dân tộc với quốc tế và thời đại

- Đặt cách mạng Việt Nam trong quỹ đạo cách mạng thế giới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời đại và sức mạnh thời đại.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ hợp tác hữu nghị, cùng phát triển giữa các dân tộc trên thế giới....

II.5. Những đóng góp của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước

- Những sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; về những nhân tố bảo đảm cho thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước; giá trị tư tưởng đó trong thời đại ngày nay.

- Những cống hiến, đóng góp thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng đất nước.


 

 Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :