Chân dung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Chân dung  >  
TS. Trịnh Thị Loan (Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN)
TS. Trịnh Thị Loan lựa chọn con đường giảng dạy tại Trường ĐHKHTN (ĐHQGHN) vì bản thân yêu thích NCKH và giảng dạy. Với chị, Trường ĐHKHTN (ĐHQGHN) chính là một môi trường thích hợp để vừa có thể giảng dạy, vừa thoả mãn đam mê NCKH.

1. Họ và tên: Trịnh Thị Loan
2. Ngày, tháng, năm sinh: 1980
3. Chức danh, chức vụ: Giảng viên
4. Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
5. Quá trình đào tạo:
- Đại học: năm tốt nghiệp: 2001, nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
- Thạc sĩ: năm tốt nghiệp: 2004, nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
- Tiến sĩ: năm tốt nghiệp: 2011, nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
6. Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý chất rắn
7. Hướng nghiên cứu: nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của oxide kim loại
8. Công trình NCKH đã công bố:
- Trinh Thi Loan, Nguyen Ngoc Long, Le Hong Ha, 2009, “Photoluminescence properties of Co-doped ZnO nanorods synthesized by hydrothermal method”, J, Phys.D: Appl. Phys. 42, 065412 (6pp).
- Trinh Thi Loan, Nguyen Thi Thuy and Nguyen Ngoc Long, “Synthesis and optical properties of ZnAl2O4:Cr3+,Tb3+ powders”, Eur. Phys. J. Appl. Phys. (2013) 64: 10404
- Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long (2011), “Synthesis and Spectroscopic Properties of ZnAl2O4:Co2+ via a Hydrothermal Process”, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 9 (2011) 526-530.
- Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long (2011), “Synthesis and Optical Properties of Al2O3:Cr3+ Powders”, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 9 (2011) 531-535.
- Le Hong Ha, Phung Thi Lanh, Nguyen Ngoc Long, Trinh Thi Loan, 2009, “Some physical properties of ZnAl2O4:Cr3+(Co2+) powders prepared by hydrothermal method”, Journal of Physics, Conference series 187, 012053 (6pp).
- Trinh Thi Loan, Nguyen Ngoc Long, Le Hung Cuong, “Synthersis and optical properties of MgO:Cr3+ powders”, Communication in physic, Communications in Physics, Vol. 22, No. 3 (2012), pp. 239-246
9. Đề tài NCKH đã chủ trì hoặc tham gia:
- Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu MgO:Cr3+ - Chủ trì.
- Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của các dây nano TiO2:Cr3+ (Giai đoạn 1) - Chủ trì.
- Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano TiO2:Cr3+ (Giai đoạn 2) - Chủ trì.
- Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các vật liệu bán dẫn cấu trúc nano trên cở sở các hợp chất II-VI (ZnSe, ZnS, CdS), các ôxit kim loại (ZnO, SnO2, In2O3) và Bi2Te3 – Tham gia.
- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu bán dẫn cấu trúc nano (hạt, dây, thanh, băng, đĩa nano) trên cơ sở các bán dẫn hợp chất (ZnO, In2O3, SnO2, TiO2, ZnS, v.v…), tính chất và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực hóa học và sinh học – Tham gia.
- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu bán dẫn cấu trúc nano (hạt, dây, thanh, băng, đĩa nano) trên cơ sở các bán dẫn hợp chất (ZnO, In2O3, SnO2, TiO2, ZnS, v.v…), tính chất và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực hóa học và sinh học – Tham gia.

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :