Ban Giám đốc
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Ban Giám đốc
BAN GIÁM ĐỐC

 

 

GS.TS Lê Quân, Giám đốc ĐHQGHN

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của ĐHQGHN theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng, thuộc chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN.

- Lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển ĐHQGHN; Tổ chức cán bộ; Truyền thông; Chỉ đạo phát triển ĐHQGHN tại Hoà Lạc.

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng ĐHQGHN; Ban Tổ chức Cán bộ; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Ngoại ngữ; Trường Đại học Y Dược; Bệnh viện ĐHQGHN; Khoa Quản trị và Kinh doanh; Khoa Luật; Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực; Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN; Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN.

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: lequan@vnu.edu.vn

 

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

- Lĩnh vực công tác: Hoạt động đào tạo; Tuyển sinh, khảo thí; Kế hoạch; Tài chính; Cơ sở vật chất; Đầu tư xây dựng; Công tác chính trị, học sinh, sinh viên;một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Xây dựng; Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Việt Nhật; Trường Đại học Giáo dục; Ban Quản lý các dự án; Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật; Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: nhhai@vnu.edu.vn 

 

PGS.TS Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN

- Lĩnh vực công tác: Khoa học và công nghệ; Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Đảm bảo chất lượng, kiểm định; Xếp hạng; Hợp tác và phát triển, quốc tế hoá; Đại học số và Cải cách hành chính; Thanh tra và pháp chế; Thi đua - khen thưởng; Xuất bản; Các chương trình/nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Quốc gia; một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Ban Khoa học công nghệ; Ban Hợp tác và Phát triển; Ban Thanh tra và Pháp chế; Trường Đại học Công nghệ; Khoa Các khoa học liên ngành; Khoa Quốc tế; Viện Quốc tế Pháp ngữ; Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục; Các viện nghiên cứu khoa học thành viên; Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQGHN; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Nhà xuất bản ĐHQGHN; Tạp chí Khoa học; Quỹ Phát triển ĐHQGHN; Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ.

> Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: sonpb@vnu.edu.vn

 

 

 Như Nguyên - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan