Đảng ủy
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Đảng ủy
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

1. Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

Phùng Xuân Nhạ

Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội, 
Bí Thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN

 

2. Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Kim Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1.

Phùng Xuân Nhạ

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2.

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3.

Nguyễn Kim Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

Lê Quân

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

5.

Đinh Văn Hường

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh – Sinh viên

6.

 Hoàng Văn Vân

Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ nhiệm Khoa Sau đại học

7.

Nguyễn Văn Khánh

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

8.

Nguyễn Hòa

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ

 

4. Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Phùng Xuân Nhạ

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3

Nguyễn Kim Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4

Lê Quân

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

5

Nguyễn Văn Khánh

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6

Nguyễn Hòa

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

7

Hoàng Văn Vân

Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, ĐHQGHN

8

Đinh Văn Hường

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, ĐHQGHN

9

Nguyễn Đình Đức

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN

10

Phạm Xuân Hoan

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính ĐHQGHN

11

Đinh Văn Toàn

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN

12

Trương Ngọc Kiểm

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đoàn TN ĐHQGHN.

13

Lê Kim Long

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

14

Phạm Hồng Tung

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN

15

Nguyễn Anh Thái

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

16

Vũ Văn Thắng

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Chánh Văn phòng Đảng uỷ ĐHQGHN

17

Nguyễn Thị Anh Thu

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng ban Hợp tác và phát triển

18

Trần Mạnh Liểu

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đô thị, ĐHQGHN

19

Nguyễn Ngọc Bình

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

20

Nguyễn Thị Kim Hoa

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ nhiệm Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

21

Vũ Nguyên Thức

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức, ĐHQGHN

22

Nguyễn Văn Nội

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

23

Phan Tuấn Nghĩa

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

24

Nguyễn Hồng Sơn

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

25

Nguyễn Văn Lợi

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, ĐHQGHN

26

Đỗ Tuấn Minh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ,ĐHQGHN

27

Phạm Văn Ngọc

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ,ĐHQGHN

28

Phí Mạnh Hồng

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

29

Dương Văn Hợp

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN

30

Phạm Bảo Sơn

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ nhiệm Khoa Công nhệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

31

Hoàng Văn Thắng

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

32

Nguyễn Thị Quế Anh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Chủ nhiệm Khoa Luật, ĐHQGHN

33

Nguyễn Quý Thanh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN

 

5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Hoàng Văn Vân

UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN,Chủ nhiệm Khoa Sau đại học

2

Nguyễn Thị Anh Thu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN; Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển

3

Trần Quốc Bình

Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN

4

Nguyễn Xuân Chư

UVTV Đảng ủy; Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ

5

Nguyễn Thị Thúy Hà

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

6

Nguyễn Kiều Oanh

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN; Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN

7

Trần Anh Tài

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

 

6. Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Đinh Văn Hường

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên, ĐHQGHN

2

Phạm Hồng Tung

Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Chi bộ Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển,ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển,ĐHQGHN

3

Trần Khánh Thành

Bí thư Chi bộ Khoa Sau đại học

Phó Chủ nhiệm Khoa Sau Đại học, ĐHQGHN

4

Phạm Văn Kim

Đảng ủy viên Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ

Trưởng phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

5

Trịnh Thị Thúy Giang

Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6

Trương Ngọc Kiểm

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ĐHQGHN

7

Hoàng Văn Quang

 

Tạp chí Khoa học

 

7. Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Lê Quân

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Vũ Văn Thắng

Đảng ủy viên, CVP, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Phụ trách Khối văn phòng Đảng – đoàn thể

3

Đoàn Văn Cường

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN

4

Trần Danh Lực

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN, Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN

5

Nguyễn Minh Đức

Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy

Trưởng Ban Thanh tra Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

6

Nguyễn Thị Phương Thảo

Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN

 

8. Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Vũ Văn Thắng

Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng, kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

2

Trần Thị Thu Hương

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

3

Nguyễn Thị Thúy Hà

Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHQGHN, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

4

Nguyễn Thuỳ Dương

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

5

Nguyễn Thị Hương Thảo

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

 

 Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :