Các đơn vị phục vụ
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các đơn vị phục vụ
TẠP CHÍ KHOA HỌC

Tạp chí Khoa học được tổ chức lại theo Quyết định số 681/TCCB ngày 4 tháng 12 năm 2001 của Giám đốc ĐHQGHN.
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ       
Công bố, giới thiệu các công trình khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn trong và ngoài nước phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
Hiện nay Tạp chí Khoa học xuất bản 12 chuyên san về các lĩnh vực:
- Toán - Vật lý
- Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
- Nghiên cứu nước ngoài
- Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Các Khoa học trái đất và Môi trường
- Kinh tế và Kinh doanh
- Luật học
- Nghiên cứu Giáo dục
 - Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano
- Khoa học sự sống
- Hóa học
- Công nghệ Thông tin và Truyền thông
- Xuất bản hàng tháng Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :