Các đơn vị phục vụ, dịch vụ
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các đơn vị phục vụ, dịch vụ
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

QUY ĐỊNH
Về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi và trụ sở giao dịch
1. Tên tiếng Việt: Ban Quản lý các dự án.
2. Tên tiếng Anh: VNU - Project Management Department.
3. Tên viết tắt: VNU - PMD.
4. Trụ sở chính: số 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
    Điện thoại: (04).66736701                                 
Điều 2. Ban Quản lý các dự án được phát triển từ Ban Quản lý và phát triển dự án theo Quyết định số 2473/QĐ-TCCB ngày 22/7/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), là đơn vị phục vụ trực thuộc ĐHQGHN, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Chương II
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Điều 3. Chức năng
1. Chủ đầu tư đối với các dự án được Giám đốc ĐHQGHN giao theo quy định của ĐHQGHN và của pháp luật.
2. Cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển, quản lý và đánh giá hiệu quả quản lý dự án đầu tư.
Điều 4. Nhiệm vụ
1. Quản lý các dự án đầu tư do Giám đốc ĐHQGHN giao.
2. Thực hiện vai trò chủ đầu tư đối với các dự án được Giám đốc ĐHQGHN giao theo quy định của pháp luật và của ĐHQGHN.
3. Đề xuất, xây dựng các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, có tính liên ngành và tầm quan trọng chiến lược đối với ĐHQGHN.
4. Tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển, quản lý và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.
Chương III
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án
1. Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án.
2. Phòng Hành chính - Tổng hợp.
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính.
4. Phòng Phát triển và quản lý dự án.
5. Các Ban Điều hành dự án trực thuộc.
Điều 6. Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án
1. Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc.
2. Giám đốc Ban Quản lý các dự án do Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc Ban Quản lý các dự án là người đại diện pháp nhân cao nhất của Ban Quản lý các dự án trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc ĐHQGHN về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý các dự án.
3. Cấp phó của Giám đốc Ban Quản lý các dự án là Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án do Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý các dự án. Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án được Giám đốc Ban Quản lý các dự án phân công phụ trách một số mặt công tác của Ban Quản lý các dự án và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Ban Quản lý các dự án về những công việc được phân công.
Điều 7. Các phòng chức năng, Ban Điều hành dự án trực thuộc Ban Quản lý các dự án có chức năng tham mưu, tư vấn, giúp việc cho Giám đốc Ban Quản lý các dự án, do Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý các dự án.
Giám đốc ĐHQGHN quy định cụ thể cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban Điều hành dự án trực thuộc Ban Quản lý các dự án. Giám đốc Ban Quản lý các dự án quy định cụ thể cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó phòng chức năng trực thuộc Ban Quản lý các dự án.
Điều 8. Nhân sự của Ban Quản lý các dự án
1. Ban Quản lý các dự án được ĐHQGHN giao chỉ tiêu nhân lực, cấp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHQGHN giao.
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguồn tài chính của Ban Quản lý các dự án; trên cơ sở xác định vị trí việc làm và mô tả công việc, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định chỉ tiêu nhân lực và lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm, trình Giám đốc ĐHQGHN xem xét, phê duyệt.
3. Căn cứ nhu cầu hoạt động và nguồn thu bổ sung từ các hoạt động dịch vụ, tư vấn của Ban Quản lý các dự án, Giám đốc Ban Quản lý các dự án ký hợp đồng thuê, khoán đối với những công việc không bố trí biên chế thường xuyên; ký hợp đồng lao động với các cá nhân khác theo quy định của pháp luật và của ĐHQGHN.
4. Việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại Ban Quản lý các dự án được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và của ĐHQGHN.
Chương IV
TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
Điều 9. Các nguồn tài chính của Ban Quản lý các dự án
1. Kinh phí hoạt động sự nghiệp do ĐHQGHN cấp theo chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc ĐHQGHN giao.
2. Kinh phí do ĐHQGHN cấp để thực hiện các dự án do Giám đốc ĐHQGHN giao làm chủ đầu tư.
3. Kinh phí thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ, tư vấn.
4. Tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng, cho của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.
5. Các nguồn tài chính hợp pháp khác.
Điều 10. Quản lý tài chính
1. Ban Quản lý các dự án là đơn vị dự toán trực thuộc ĐHQGHN, được hạch toán độc lập. Việc quản lý và sử dụng các nguồn tài chính của Ban Quản lý các dự án thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước của ĐHQGHN.
2. Giám đốc Ban Quản lý các dự án là chủ tài khoản của Ban Quản lý các dự án. Trong những điều kiện cụ thể, Giám đốc Ban Quản lý các dự án có thể ủy quyền cho một Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án thay mặt Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý tài chính đối với một số hoạt động của Ban Quản lý các dự án.
3. Ban Quản lý các dự án có Kế toán trưởng do Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.
4. Hàng năm, Ban Quản lý các dự án lập dự toán kế hoạch ngân sách và trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt về nguồn kinh phí được cấp theo quy định; lập dự toán chi tiết thu, chi tài chính báo cáo ĐHQGHN và chịu sự kiểm tra, giám sát của ĐHQGHN theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.
5. Hàng năm, Ban Quản lý các dự án thực hiện việc trích nộp kinh phí từ các nguồn tài chính của đơn vị vào Quỹ thi đua, khen thưởng và chi cho các hoạt động chung của ĐHQGHN theo quy định hiện hành. 
Điều 11. Cơ sở vật chất
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Ban Quản lý các dự án được ĐHQGHN đầu tư một phần để phục vụ các hoạt động, gồm: trụ sở, phòng làm việc, máy tính, trang thiết bị khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với điều kiện thực tế của ĐHQGHN.
2. Ban Quản lý các dự án được mua sắm, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.
Chương V
CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, BÁO CÁO
Điều 12. Giám đốc Ban Quản lý các dự án chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc ĐHQGHN. Giám đốc Ban Quản lý các dự án có trách nhiệm báo cáo Giám đốc ĐHQGHN các vấn đề liên quan đến tất cả các hoạt động của Ban Quản lý các dự án.
Điều 13. Ban Quản lý các dự án có trách nhiệm thực hiện công tác báo cáo ĐHQGHN và các cơ quan nhà nước; chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm soát của ĐHQGHN theo quy định của ĐHQGHN và của pháp luật.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Bản Quy định này gồm 6 Chương, 14 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Giám đốc ĐHQGHN ký quyết định ban hành và thay thế bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý và phát triển dự án ban hành theo Quyết định số 4410/QĐ-TCCB ngày 24/12/2009 của Giám đốc ĐHQGHN.
Trong quá trình hoạt động, nội dung của bản Quy định này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp điều kiện thực tế và quy định của pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung do Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý các dự án./.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :