Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Xã hội học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH XÃ HỘI HỌC

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

          Đào tạo nguồn nhân lực ngành Xã hội học có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có sức khoẻ và năng lực giao tiếp xã hội đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.1. Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành của xã hội học; giúp sinh viên có phương pháp tư duy khoa học, nắm vững phương pháp luận nghiên cứu xã hội học, có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn xã hội.

1.2. Về kỹ năng

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích thực tiễn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp như điều tra xã hội học, tác nghiệp tại cộng đồng… Có khả năng vận dụng kiến thức xã hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng.

1.3. Về năng lực

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các lĩnh vực sau:

          - Nghiên cứu và giảng dạy về Xã hội học.

          - Công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các trung tâm nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ …với vị trí là những nghiên cứu viên, điều phối viên, tư vấn viên trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội, các dự án phát triển xã hội.

1.4. Về thái độ

            Giáo dục cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp xã hội học trong điều kiện hiện nay.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 138 tín chỉ, trong đó

          - Khối kiến thức chung:                                                        32 tín chỉ

          (Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

          - Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                            04 tín chỉ

          - Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                      15 tín chỉ

          - Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                        21 tín chỉ

          - Khối kiến thức chuyên ngành:                                            51 tín chỉ

                   + Bắt buộc:                                41 tín chỉ

                   + Tự chọn:                                 10 tín chỉ

          - Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp:                                15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :