Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Triết học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH TRIẾT HỌC

 

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Cử nhân hệ chất lượng cao ngành Triết học có kiến thức lý luận chung, chuyên ngành, nghiệp vụ của ngành Triết học và một số khoa học liên ngành, được nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cơ sở; đồng thời, được tăng cường kiến thức về những vấn đề của lịch sử triết học, một số vấn đề triết học đương đại của thế giới và Việt Nam.

1.2. Về kỹ năng

Cử nhân chất lượng cao ngành Triết học có kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học triết học; có kỹ năng xử lý các công việc có tính chất quản lý công trong các tổ chức chính trị- xã hội, có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác trong giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn và những vấn đề thông thường; có kỹ năng tốt về tin học phục vụ công tác chuyên môn.

1.3. Về năng lực

Cử nhân chất lượng cao ngành Triết học có năng lực sáng tạo để có thể làm việc trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu các khoa học triết học và các môn lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, có thể tham gia vào các lĩnh vực hoạt động khác của thực tiễn xã hội. Cử nhân chất lượng cao có thể tiếp tục học lên bậc sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) để trở thành những chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực: Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Lịch sử triết học, Logic học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Mỹ học, Đạo đức học, Tôn giáo học; có thể tiếp tục nghiên cứu ở một số ngành khoa học tự nhiên và xã hội.

1.4. Về thái độ

Cử nhân chất lượng cao ngành Triết học có lập trường tư tưởng vững vàng; trung thành với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân và dân tộc; sẵn sàng nhận nhiệm vụ công tác được giao với tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành công việc.


II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1.  Tổng số tín chỉ phải tích lũy:             152 tín chỉ, trong đó:

          - Khối kiến thức chung:                                                        32 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN) 

          - Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                             08 tín chỉ

          - Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                      25 tín chỉ

                   + Bắt buộc                                 22 tín chỉ

                   + Tự chọn                                  03 tín chỉ

          - Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                         52 tín chỉ

                   + Bắt buộc                                 46  tín chỉ

                   + Tự chọn                                   06 tín chỉ

          - Khối kiến thức chuyên ngành:                                            22tín chỉ

          - Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp:                                 13 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :