Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Du lịch học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH DU LỊCH HỌC

 

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức chung của khoa học du lịch, bao gồm các kiến thức cơ bản về Địa lý du lịch, Văn hoá du lịch, Kinh tế du lịch, Quản trị kinh doanh khách sạn và lữ hành, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Cập nhật các thông tin khoa học và hiện đại về các lĩnh vực khác nhau của du lịch học, giúp cho sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đó trong các hoạt động nghiên cứu, tổ chức, quản lý, điều hành và kinh doanh du lịch. Chương trình cũng đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện các nội dung kiến thức để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch đáp ứng trình độ khu vực và quốc tế.

1.2. Về kỹ năng

Chương trình bồi dưỡng, rèn luyện những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản như kỹ năng, nghiệp vụ kinh doanh khách sạn, kỹ năng, nghiệp vụ lữ hành, du lịch văn hoá, du lịch sinh thái và các kỹ năng, nghiệp vụ du lịch khác, nhằm giúp sinh viên có được những khả năng thực hành nghề nghiệp trong các lĩnh vực lựa chọn phù hợp.

1.3. Về năng lực

Sinh viên được trang bị những kiến thức khoa học ngành, chuyên ngành, và những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản để có năng lực làm việc độc lập trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu như nghiên cứu khoa học du lịch, tổ chức, quản lý, điều hành du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch.

1.4. Về thái độ

Thông qua các bài học, chương trình bồi dưỡng cho sinh viên tình yêu thiên nhiên đất nước, các di sản văn hoá dân tộc, có ý thức giữ gìn, bảo vệ và phát huy nguồn tài nguyên nhân văn và sinh thái trong hoạt động du lịch. Đồng thời, bồi dưỡng cho sinh viên những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết như tính trung thực, sự tự tin, thái độ tận tụy phục vụ, đức tính ham học hỏi, chí tiến thủ.... nhằm góp phần đào tạo lực lượng lao động mới có phẩm chất và năng lực cho ngành du lịch Việt Nam.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :            138 tín chỉ, trong đó:

          - Khối kiến thức chung:                                             32 tín chỉ

          (Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

          - Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên                   04 tín chỉ

          -   Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:          30 tín chỉ

                   + Bắt buộc                        22 tín chỉ

                   + Tự chọn                         08 tín chỉ

          - Khối kiến thức cơ sở của ngành:                               49 tín chỉ

          - Khối kiến thức chuyên ngành:                                   15 tín chỉ

          - Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp                        08 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :