Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Tiếng Anh sư phạm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TIẾNG ANH SƯ PHẠM

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1.1. Về kiến thức

          Trang bị cho người học những kiến thức chung về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức đại cương làm kiến thức nền cho cử nhân khoa học ngành Tiếng Anh; những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ Anh (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) và văn hoá, văn học và văn minh các nước nói tiếng Anh chính như Anh, Mỹ, Úc, New Zealand, v.v...; về khoa học sư phạm, cơ sở lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh làm tiền đề cho công việc giảng dạy.

 1.2. Về kỹ năng

          Kết thúc chương trình, người học có khả năng sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết ) tương đương với trình độ C1 của Hội đồng Châu Âu (hoặc trình độ 4 của ALTE) để phục vụ mục đích nghề nghiệp của mình.

 1.3. Về năng lực

          Người học hình thành và phát triển năng lực phát hiện và xử lý vấn đề, hợp tác, khả năng thuyết trình, chia sẻ và năng lực quản lý để sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập với tư cách là một giáo viên, một cán bộ giảng dạy tại các cơ sở dạy tiếng Anh ở các cấp học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam; đặc biệt tại các trường phổ thông trung học.

 1.4. Về thái độ

          Cử nhân sư phạm tiếng Anh có phẩm chất chính trị tốt và có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng và Tổ quốc.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy:           137 tín chỉ, Trong đó:

           

- Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

 30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

11 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

9 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

66 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

9 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

7 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/12 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

11 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

9 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/6 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

46 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

44 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

20 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

18 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/8 tín chỉ

 

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

 5 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :