Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn Ngành Kinh tế chính trị

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản, hệ thống và cập nhật về Kinh tế chính trị Mác – Lênin, kinh tế học hiện đại. Đồng thời, trang bị theo hướng chuyên sâu những tri thức cần thiết của chuyên ngành.

1.2. Về kỹ năng

Với những kiến thức được trang bị, người học có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá những vấn đề kinh tế ở tầm vĩ mô; có khả năng giảng dạy các môn học: Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Lịch sử kinh tế, Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, … Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, người học có thể tự nghiên cứu, bổ túc để giải quyết những vấn đề kinh tế cụ thể trong các doanh nghiệp.

1.3. Về năng lực

Kết thúc khoá học, người học có khả năng nghiên cứu những vấn đề lý luận kinh tế; có thể tham gia hoạch định và tổ chức chỉ đạo thực hiện các chính sách kinh tế; có thể giới thiệu, thuyết trình những vấn đề kinh tế.

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Kinh tế chính trị có thể làm việc trong các cơ quan nghiên cứu kinh tế, các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam hoặc nước ngoài; làm giảng viên trong các trường đại học và cao đẳng. Tự nghiên cứu thêm, họ có thể làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

1.4. Về thái độ

Cử nhân kinh tế chính trị có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ, có năng lực giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực.

 II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:        128 tín chỉ, trong đó:

-            Khối kiến thức chung:                                          33 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

-            Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:               12 tín chỉ

-            Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                  38 tín chỉ

+ Bắt buộc:             32 tín chỉ

                   + Tự chọn:              6/10 tín chỉ           

-          Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                       20 tín chỉ

                   + Bắt buộc:             12 tín chỉ

                   + Tự chọn:              8/19 tín chỉ           

-            Khối kiến thức chuyên ngành:                                17 tín chỉ

                   + Bắt buộc:             12  tín chỉ

                   + Tự chọn:              5/7 tín chỉ           

-            Niên luận và khoá luận tốt nghiệp:                          08 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :