Giới thiệu chung
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giới thiệu chung  >  
SỐ LƯỢNG CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐƯỢC TỔ CHỨC GIAI ĐOẠN 2006-2010

TT
Đơn vị
HT/Toạ đàm KH Quốc tế
HT trong nước
ĐT/DA hợp tác quốc tế
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
1
Trường ĐH KHTN
16
19
17
14
16
20
26
22
3
8
18
21
2
Trường ĐH KHXH&NV
12
10
11
12
21
7
12
11
18
3
5
5
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
2
3
3
1
2
1
0
0
2
0
0
0
4
Trường Đại học Công nghệ
2
4
4
5
1
0
0
0
0
3
4
4
5
Trường Đại học Kinh tế
0
1
4
4
12
8
14
9
0
1
4
4
6
Trường Đại học Giáo dục
1
4
4
6
2
3
3
4
2
2
3
3
7
Khoa Luật
0
1
 
 
2
5
 
 
4
2
9
9
8
Viện VNH&KHPT
4
1
1
1
1
4
3
0
5
3
3
3
9
Viện Đào tạo CNTT
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Viện Vi sinh vật& CNSH
0
0
0
0
1
1
2
1
5
2
3
4
11
Trung tâm NCTN&MT
5
0
 
 
0
3
1
1
8
4
10
6
12
Trung tâm ĐT,BDGVLLCT
0
0
0
0
2
4
2
2
0
0
0
0
13
Trung Tâm ĐBCLĐT&NCPTGD
1
4
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
14
Trung tâm NC về PN
0
0
0
0
0
1
 
 
0
0
0
0
15
Do ĐHQGHN làm đầu mối
0
2
1
5
0
0
0
2
0
0
0
0
 
Cộng
43
49
45
49
61
57
60
52
47
28
59
59
 
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :