Giới thiệu chung
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giới thiệu chung  >  
Số liệu thống kê

SỐ LƯỢNG CÔNG TRINH KHOA HỌC ĐƯỢC CÔNG BỐ  2009-2012

Năm
Số bài báo quốc tế
Số bài báo trong nước
Số báo cáo trong kỷ yếu HNQT
Số báo cáo trong kỷ yếu HT trong nước
Sách chuyên khảo
2009
169
603
293
419
87
2010
172
596
378
481
121
2011
165
711
317
516
82
 2012
196
650
326
527
121
Tổng
702
2560
1314
1943
411

SỐ LƯỢNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2000-2012

Loại Giải thưởng
Số lượng
Giải thưởng quốc tế
03
Giải thưởng Hồ Chí Minh
15
Giải thưởng Nhà nước
10 Nhà nước/ 02 Kovalepkai
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt
02
Giải thưởng Tech Mart Việt Nam
08 Cúp vàng, 01 cúp bạc
Bằng phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích
05
Giải thưởng cấp bộ/ngành
58

ĐỀ TÀI CẤP ĐHQGHN VÀ CẤP CƠ SỞ 2006 - 2012

Nhiệm vụ khoa học
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Đề tài Nhom A
10
10
11
17
32
19
22
Đề tài Nhom B
36
46
22
46
43
120***
102***
Nhiệm vụ bảo vệ môi trường
5
11
11
9
3
2
3
Dự án sản xuất thử
3
1
1
0
1
2
3
Đề tài do đơn vị quản lý
195
231
251
217
*
*
*
Đề tài cấp cơ sở
132
147
158
163
267
287
292
Đề tài hợp tác với Bộ / Ngành / Địa phương
-
-
-
-
25
27
30
Đề tài hợp tác quốc tế **
-
47
28
59
59
57
61
Tổng
535
605
602
452
430
557
534

* Từ năm 2010 đề tài do đơn vị quan lý chuyển thành đề tài cấp cơ sở.
** Giai đoan 2000-2012: ĐHQGHN đã thực hiện 115 Đề tài / Dự án Hợp tác quốc tế
*** Tính cả đề tài từ năm trước chuyển tiếp thực hiện
 
ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ DO ĐHQGHN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 1996 - 5/2009

 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Chương trình KC
2
6
11
13
14
3
3
Chương trình KX
4
7
10
14
16
5
1
Đề tài Độc lập
3
0
1
2
4
12
7
Đề tài nghị định thư
0
0
2
2
8
10
11
Nhiệm vụ quỹ gen
1
1
1
1
1
1
1
Đề tài NAFOSTED
154
159
148
*
49
76
78
Tổng
10
14
25
32
92
107
101

* Ngừng cấp đề tài NCCB, chuyển sang đề tài NAFOSTED
 
TỔNG HỢP SƠ BỘ CÁC HỘI THẢO TỔ CHỨC TẠI ĐHQGHN TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2010

TT
Đơn vị
Hội thảo / Toạ đàm Khoa học Quốc tế
Hội thảo trong nước
Đề tài, Dự án hợp tác quốc tế
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
1
Trường ĐH KHTN
16
19
17
14
16
20
26
22
3
8
18
21
2
Trường ĐH KHXH&NV
12
10
11
12
21
7
12
11
18
3
5
5
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
2
3
3
1
2
1
0
0
2
0
0
0
4
Trường Đại học Công nghệ
2
4
4
5
1
0
0
0
0
3
4
4
5
Trường Đại học Kinh tế
0
1
4
4
12
8
14
9
0
1
4
4
6
Trường Đại học Giáo dục
1
4
4
6
2
3
3
4
2
2
3
3
7
Khoa Luật
0
1
 
 
2
5
 
 
4
2
9
9
8
Viện VNH&KHPT
4
1
1
1
1
4
3
0
5
3
3
3
9
Viện Đào tạo CNTT
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Viện Vi sinh vật& CNSH
0
0
0
0
1
1
2
1
5
2
3
4
11
Trung tâm NCTN&MT
5
0
 
 
0
3
1
1
8
4
10
6
12
Trung tâm ĐT,BDGVLLCT
0
0
0
0
2
4
2
2
0
0
0
0
13
Trung Tâm ĐBCLĐT&NCPTGD
1
4
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
14
Trung tâm NC về PN
0
0
0
0
0
1
 
 
0
0
0
0
15
Do ĐHQGHN làm đầu mối
0
2
1
5
0
0
0
2
0
0
0
0
 
Cộng
43
49
45
49
61
57
60
52
47
28
59
59

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :