Điều lệ, tổ chức họat động
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Quỹ phát triển khoa học & công nghệ  >   Điều lệ, tổ chức họat động
Quyết định thành lập Quỹ KHCN


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:    3042    /QĐ-KHCN                                                                                

  Hà Nội, ngày    23    tháng  6  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ

của Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Khoa học Công nghệ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 21/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000;           

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

            Căn cứ Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

                Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 600/TCCB ngày 1 tháng 10 năm 2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của các ông Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (Sau đây gọi tắt là Quỹ KHCN), hoạt động vì mục đích bảo toàn vốn, bù đắp chi phí và không vì mục đích lợi nhuận nhằm tài trợ, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và nâng cao vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quỹ KHCN là tổ chức trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Quỹ đặt tại Nhà điều hành, ĐHQGHN, địa chỉ: 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ KHCN

1.       Tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn của Quỹ theo quy định;

2.       Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn của Quỹ;

3.       Bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ;

4.       Chấp hành các quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ, các quy định khác của ĐHQGHN và của Nhà nước có liên quan;

5.       Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Giám đốc ĐHQGHN;

6.       Triển khai các hoạt động để thu hút tài trợ và phát triển vốn phù hợp với pháp luật của Nhà nước và các quy định của ĐHQGHN;

7.       Tổ chức việc thẩm định và quyết định tài trợ, cho vay đối với các đề tài, dự án, hội nghị hội thảo và các đề xuất khác của các đơn vị, tập thể, cán bộ viên chức của ĐHQGHN xin tài trợ, vay vốn;

8.       Tài trợ, cho vay, thu hồi vốn và lãi cho vay;

9.       Kiểm tra, quản lý, nghiệm thu, đánh giá việc thực hiện các đề tài, dự án nhận tài trợ, vay vốn;

10.   Đình chỉ việc tài trợ, cho vay hoặc thu hồi vốn đã cho vay khi phát hiện tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về sử dụng vốn của Quỹ;

11.   Quan hệ với tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước để vận động tài trợ cho Quỹ hoặc ủy thác cho Quỹ tài trợ, cho vay để thực hiện các dự án khoa học công nghệ  và thực hiện các hoạt động phát triển vốn theo quy định của pháp luật;

12.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Quỹ KHCN

Bộ máy tổ chức của Quỹ KHCN bao gồm: Hội đồng Quỹ, Cơ quan điều hành, và Ban Kiểm soát.

1. Hội đồng Quỹ KHCN do Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập có từ 7 đến 9 thành viên, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên (là các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp,…) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quỹ là 5 năm. Chủ tịch Hội đồng Quỹ là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc ĐHQGHN. Trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính là thành viên (đương nhiên) của Hội đồng Quỹ.

Hội đồng Quỹ KHCN làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Hội đồng họp thường kỳ để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. Hội đồng họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách do cơ quan điều hành Quỹ đề nghị.

2. Ban Kiểm soát Quỹ do Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm, miễn nhiệm, có từ 3 đến 5 thành viên. Các thành viên Ban Kiểm soát Quỹ không được là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của các thành viên Hội đồng Quỹ, Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ và kế toán trưởng Quỹ. Thành viên Ban Kiểm soát Quỹ phải là những người am hiểu về  các lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ, tài chính, kế toán, ngân hàng và pháp luật. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Quỹ là 5 năm.

3. Cơ quan điều hành Quỹ gồm có: Giám đốc Quỹ, Kế toán trưởng Quỹ và Văn phòng thường trực Quỹ.

Giám đốc Quỹ KHCN do Giám đốc ĐHQGHN quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHQGHN và Hội đồng quản lý Quỹ KHCN về toàn bộ hoạt động của Quỹ. Phó Giám đốc Quỹ do Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ. Nhiệm kỳ của Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ là 5 năm.

Kế toán trưởng Quỹ do Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ, theo nhiệm kỳ 5 năm. Kế toán trưởng Quỹ chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ về tài chính - kế toán trong khuôn khổ hoạt dộng của Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Văn phòng Thường trực Quỹ giúp Hội đồng Quỹ và Giám đốc Quỹ trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu chức năng của Văn phòng thường trực Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo đề nghị của Giám đốc Quỹ.

Ban Khoa học Công nghệ là bộ phận thường trực giúp Giám đốc ĐHQGHN trong việc chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Quỹ.

Điều 4. Giám đốc Quỹ KHCN có trách nhiệm xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ để Hội đồng Quản lý Quỹ trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt; xây dựng trình Hội đồng quản lý Quỹ ban hành các quy chế nội bộ theo quy định để quản lý, chỉ đạo, điều hành Quỹ thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng có liên quan và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

                       

                                                                                           GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như­ Điều 5;

- Bộ KHCN, Bộ TC, Bộ GD&ĐT (để b/cáo);                                    <đã ký>

- GĐ, các PGĐ ĐHQGHN;

- VP và các Ban chức năng; 

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                         

- L­ưu: VP, KHCN, KHTC, TCCB.                                        GS.TS Mai Trọng Nhuận  

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :